Географія. Повторне видання. 6 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 52. Що таке географічна оболонка

Вся природа прагне самозбереження.

Цицерон Марк Тулій, давньоримський політичний діяч

  • Чи можете ви навести приклади, які підтверджують вислів Цицерона з епіграфа?
  • Пригадайте, з яких компонентів складається природний комплекс.

Що таке географічна оболонка.

Географічна оболонка - це цілісна оболонка Землі, що охоплює нижню частину атмосфери, верхню частину літосфери, усю гідросферу й біосферу.

Географічна оболонка не має чітко визначених меж, оскільки взаємодія різних компонентів у різних частинах нашої планети неоднакова. У ній відбувається кругообіг води, утворюються осадові гірські породи, ґрунти, формується рослинний і тваринний світ. Саме в межах географічної оболонки зародилось і розвинулося життя на Землі, найактивніше змінюється її зовнішній вигляд.

Потужність географічної оболонки від її нижньої межі (у надрах літосфери) до верхньої (в атмосфері) не перевищує 55 км.

Головною рушійною силою - «двигуном» усіх процесів у географічній оболонці є сонячна енергія.

Що характерно для географічної оболонки. Головною особливістю (закономірністю) географічної оболонки є її цілісність. Це означає, що всі її складові частини взаємопов’язані та взаємозалежні. Зміни одного її складника призводять до зміни всієї системи.

Основними частинами географічної оболонки є природні компоненти: гірські породи, форми рельєфу, поверхневі й підземні води, повітряні маси, рослинність і тваринний світ.

Навіть найменші зміни в одному з компонентів природного комплексу неминуче зумовлюють цілу низку змін в інших компонентах.

Літосфера, атмосфера, гідросфера та біосфера — компоненти географічної оболонки.

Вони формуються й розвиваються під впливом і за участю складових частин інших оболонок. Так, складові частини літосфери зазнають руйнувань під впливом повітря, води, живих організмів. Атмосфера насичується вологістю гідросфери, запилюється дрібними часточками літосфери, підтримує існування всього живого на Землі. Живі організми в процесі життєдіяльності використовують ресурси літосфери, атмосфери й гідросфери (мал. 1).

Мал. 1. Приклад взаємодії атмосфери і гідросфери

Розгляньте малюнок 1 «Приклад взаємодії атмосфери і гідросфери». Зробіть висновок про цілісність географічної оболонки.

Прикладом прояву цілісності географічної оболонки є те, що винищення людиною хижаків на деяких ділянках африканських саван спричинило різке збільшення поголів’я диких травоїдних тварин. Вони знищили весь трав’яний покрив, що призвело до ерозії ґрунту, пересихання джерел, і, зрештою, ці території перетворилися на пустелі.

Надмірне вирубування лісів у Карпатах є причиною більш швидкого танення снігу навесні, що призводить до великих руйнівних повеней. Крім того, змінюється характер ґрунтового покриву, тваринного світу та місцевого мікроклімату. Тому людина, використовуючи ресурси кожної з оболонок Землі, має враховувати закон цілісності географічної оболонки й намагатися зробити свій вплив якомога меншим.

Іншими закономірностями розвитку географічної оболонки є колообіг речовин та енергії, ритмічність і зональність.

Що таке колообіг речовин та енергії. На нашій планеті усе перебуває в постійному русі. Навіть скелі, які здаються непорушними, з роками зазнають значних змін унаслідок вивітрювання та процесів, що відбуваються в літосфері. Одні речовини руйнуються, інші невпізнанно змінюються, а деякі зникають, увійшовши до складу живих організмів.

У географічній оболонці відбувається колообіг речовин та енергії. Як вам уже відомо, завдяки колообігу води в природі волога переноситься на великі відстані, зволожується ґрунт, змінюється мінеральний склад водойм, вивітрюються й утворюються гірські породи та мінерали.

Рушієм колообігу речовин є сонячна енергія. Завдяки засвоєнню енергії Сонця та вуглекислого газу й азоту рослинами підтримується газова рівновага атмосферного повітря. У процесі фотосинтезу вони виділяють кисень, який використовують для дихання тварини, видихаючи при цьому вуглекислий газ.

Тварини споживають рослинну їжу, до складу якої входять речовини, які є продуктами спільної роботи Сонця, води, мінеральних речовин літосфери та рослин. Надалі рештки тваринних організмів, розкладаючись, повертають атмосфері та літосфері елементи, які входили до їхнього складу, і самі формують нові мінерали й гірські породи. Так, наприклад, крейда формується з мільярдів решток панцирів мікроскопічних організмів.

Учені вважають, що поклади більшості горючих корисних копалин - це продукти життєдіяльності давніх живих організмів, а отже, спалюючи їх, людина використовує «законсервовану» в давні часи енергію Сонця й повертає в атмосферу вуглекислий газ.

У групі доведіть на практиці існування колообігу рідкої речовини та перетворення енергії в природі. Налийте у велику пластмасову посудину небагато води і, накривши поліетиленовою плівкою, поставте її під пряме сонячне проміння. Сонце нагріє воду, вона почне випаровуватися і, піднімаючись угору, збереться на плівці. Потім «випадуть опади» - вода капатиме у склянку і далі знову випаровуватиметься під сонячним промінням.

Як проявляється ритмічність і зональність географічної оболонки.

Ритмічністю називається періодична повторюваність певних процесів у часі й просторі, що спостерігається в усіх оболонках Землі.

Зміна дня і ночі, пір року відбувається внаслідок добового й річного обертання нашої планети. Гірські породи та мінерали на поверхні Землі зазнають періодичного нагрівання й охолодження, що спричиняє вивітрювання. Регулярно змінюється напрямок бризів і мусонів. В океанах і морях спостерігаються періодичні припливи та відпливи, на водоймах суходолу - сезонні повені й зниження рівня води.

Дуже чітко простежуються ритми в рослин і тварин, які прямо залежать від пори року та часу доби.

Такі ритми відбувалися протягом багатьох мільйонів років. Дослідження вчених свідчать, що з давніх-давен на Землі спостерігалися періодичні похолодання та потепління клімату, підняття й опускання рівня Світового океану, зміна магнітного поля Землі тощо.

Наведіть приклади ритмічності в житті рослин і тварин, а також життєдіяльності людини.

Планетарною географічною закономірністю є широтна зональність - зміна природних комплексів від екватора до полюсів. Найбільші зональні комплекси географічної оболонки - географічні пояси, у межах яких розміщені природні зони.

Коротко про головне

Географічна оболонка - це цілісна оболонка Землі, що охоплює нижню частину атмосфери, верхню частину літосфери, усю гідросферу й біосферу.

Закономірностями розвитку географічної оболонки є її цілісність, колообіг речовин та енергії, ритмічність і зональність.

Перевіряємо себе

1. Намалюйте схему: «Склад географічної оболонки».

2. Які колообіги речовин ви знаєте?

3. Наведіть приклади прояву ритмічності в географічній оболонці з власного життя. Навіщо людині знати про цю закономір-

4. Складіть логічну схему взаємозв’язків у оболонках Землі (одну пару за вибором):

  • Літосфера-атмосфера;
  • Літосфера-гідросфера;
  • Літосфера-біосфера;
  • Атмосфера-гідросфера;
  • Атмосфера-біосфера;
  • Гідросфера-біосфера.

5. Зробіть висновок: чого ви навчилися на уроці та де зможете застосувати це в житті?

Доведіть або спростуйте твердження: «Світовий колообіг води пов’язує всі компоненти географічної оболонки».