Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Гільберг

ТЕМА 2. ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ У СВІТОСИСТЕМІ

§ 20. Населення світу

• Яка країна світу має найбільше населення?

ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ. Населення Землі постійно зростає. Це зумовлено широким упровадженням новітніх досягнень у медицині та доступністю медичних послуг. (Поясніть чому.) За даними ООН, в 2019 р. чисельність населення Землі досягла 7,7 млрд осіб.

Найшвидше людність збільшується в найменш розвинених країнах світу. Більшість населення планети живе нині у країнах Азії, а найстрімкіше воно збільшується у країнах Африки. У розвинених країнах світу, де відбувся перехід від розширеної до звуженої моделі відтворення населення, має місце стабілізація людності або її повільне скорочення (в останні десятиріччя й в Україні). (Пригадайте причини скорочення людності.) Різноманіття природи, політичні, соціально-економічні, екологічні умови є вирішальними чинниками у природному русі населення планети.

• З'ясуйте, яка країна має першість у світі за природним приростом населення?

ПРИРОДНІ, СОЦІАЛЬНІ, ЕКОНОМІЧНІ Й ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТА ПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНОГО РУХУ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ. Природні чинники визначають комфортність умов життєдіяльності людини. За складних природних умов (наприклад, проживання в екваторіальних болотах) люди хворіють, знижується тривалість життя, народжуваність і виживання немовлят. Такі спільноти людей лише за умов доступності до закладів медицини та наявності санітарно-гігієнічних установ можуть значно збільшити якість і тривалість життя.

Велике значення на природний рух населення мають соціальні чинники. Етнічні традиції визначають вік матері при народження першої дитини, важливим стимулом є державна підтримка сімей з дітьми, наявність якісної освіти та рівний доступ до неї як хлопців, так і дівчат. Більшість країн світу проводять активну демографічну політику щодо регулювання природного руху населення в бажаному для держави напрямі, залежно від демографічної ситуації у країні.

ДЕМОГРАФІчНИЙ ПЕРЕХІД, ЙОГО ФАЗИ. Особливо складні процеси відбуваються в суспільстві та свідомості людей за умов демографічного переходу — процесу переходу від розширеної до звуженої моделі відтворення населення. На малюнку 85 видно, що різні країни світу перебувають у різних фазах демографічного переходу. Більшість країн, у яких стрімко зростає населення, — африканські найбільш відсталі країни. Країни, де відбувся демографічний перехід, — переважно високорозвинені європейські. Ці групи країн мають значні відмінності у статево-віковій і шлюбно-сімейній структурах населення. (Поясніть чому.)

• Які державні програми щодо підтримки сімей з дітьми в Україні ви знаєте?

Мал. 85. Місце окремих країн у різних фазах демографічного переходу

СТАТЕВО-ВІКОВА, ШЛЮБНО-СІМЕЙНА СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ. Вирізняють п'ять типів статево-вікової структури, які у графічному вигляді можна представити різними типами пірамід (мал. 86). У країнах, що розвиваються, переважає структура у формі «трикутника», що показує демографічну врівноваженість працюючого й непрацюючого населення. Цей тип також домінує у країнах, що пройшли демографічний перехід і впровадили результативну демографічну політику, а саме: підтримання народжуваності й імміграції молоді в трудовому віці, виплату пенсій за віком, різні види соціальної допомоги, у т. ч. по догляду за дитиною тощо (наприклад, у Нідерландах).

Мал. 86. Головні типи статево-вікових пірамід

У країнах, де триває значне демографічне зростання (наприклад, в Індії) статево-вікова піраміда має форму «парасольки», у якій більшість населення становлять діти різного віку. У цих країнах поряд з високою дитячої смертністю й нетривалим середнім віком життя (особливо в сільській місцевості), збереглись традиції ранніх шлюбів і багатодітності в сім'ях.

Статево-вікова піраміда у формі «шолому» характерна для розвинених країн (наприклад, Австрія), у яких незначна народжуваність призводить до фактично однакової кількості дітей та людей працездатного віку. На шлюбно-сімейну структуру та зниження народжуваності впливає тенденція брати шлюб після 30 років, відкладаючи народження першої дитини, що не сприяє створенню багатодітної сім'ї. Така демографічна ситуація, зберігаючись упродовж тривалого часу, відображається пірамідою типу «дзиґи» — кількість немовлят рік у рік скорочується, частка бездітних сімей або одинаків зростає. Така ситуація можлива за умов державної політики зі стримування імміграції, як у Швейцарії.

Найпоширенішою у світі є тип статево-вікової піраміди у формі «капелюха» (наприклад, США). Після переходу від розширеної до звуженої моделі в умовах довготривалої стабільної політико-економічної ситуації мали місце «бебі-буми» — періоди різкого зростання народжуваності, коли з'являлись великі групи населення одного віку. Інший період настає з досягненням людьми цієї групи похилого віку — починається демографічне старіння населення.

ДЕМОГРАФІЧНЕ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ — процес довготривалого зменшення кількості немовлят за умов зростання групи осіб похилого віку. Цю ситуацію зумовили широка доступність до медичних послуг, соціальна підтримка людей похилого віку, що народились у період «бебі-буму». Постійне зростання середньої тривалості життя населення у високорозвинених країнах світу та пізнє народження дітей, перехід до моделі сім'ї з однією дитиною як взірця соціальної поведінки, антиімміграційна політика створюють умови переважання в суспільстві осіб старших вікових груп (мал. 87 на с. 129).

Мал. 87. Країни з найвищою часткою населення старшого віку

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В КРАЇНАХ ЗА СТАТЕВО-ВІКОВИМИ ПІРАМІДАМИ. Країни, що перебувають у різних фазах демографічного переходу, мають різні типи статево-вікової піраміди (мал. 86). Аналіз змін вікових груп населення в періоди сталих показників народжуваності та середньої тривалості життя є основою для визначення напряму демографічної політики країни. Наприклад, в Індії вона спрямована на впровадження моделі сім'ї з двома дітьми, які будуть опорою батьків у старості. (Поміркуйте чому.) Наголошується на необхідності надання дітям освіти з метою покращення якості їхнього життя.

Дізнайтеся більше

Єдина країна світу, де офіційно відсутня народжуваність, — Ватикан.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: стисло про головне

 • Населення Землі постійно зростає.
 • Природний рух населення залежить переважно від стану здоров'я батьків та їхнього бажання мати дитину.
 • Статево-вікова структура населення країни показує фазу демографічного переходу та узагальнено відображається пірамідами п'яти типів.
 • Демографічне старіння населення зумовлене різким скорочення народжуваності за умов низької смертності й відсутності значної імміграції.
 • Кожен з типів статево-вікової піраміди ілюструє різні групи проблем соціально-економічного розвитку країни, пов'язаних з демографічними процесами.

Знаю і вмію обґрунтувати

 • 1. Що таке статево-вікова структура населення? Які її головні складові? Схарактеризуйте типи таких пірамід.
 • 2. Як визначають природний приріст населення?
 • 3. Поясніть, чому для країн Європи характерним є процес демографічного старіння.
 • 4. Чому зі зростанням якості життя населення зменшується кількість дітей у країні?
 • 5. Який тип статево-вікової структури (піраміди) притаманний більшості країн-членів ЄС?
 • 6. Поміркуйте, чому серед усіх міст нашої держави лише в Києві найбільший приріст населення.

Працюю з картою

Знайдіть на карті шкільного атласу п'ять країн-лідерів за народжуваністю світі. Позначте їх на контурній карті. Поясніть чинники лідерства цих країн.

Шукаю в Інтернеті

Визначте сучасну демографічну ситуацію у вашому регіоні за допомогою офіційного сайту Головного управління статистики у вашій області.

Генерую ідеї

Запропонуйте заходи, спрямовані на зростання чисельності населення у вашому населеному пункті, які можуть бути реалізовані місцевим органом влади в рамках його повноважень.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

Тема: Обчислення показників народжуваності, смертності, природного та механічного приросту населення країни за статистичними даними

1. За допомогою офіційного сайту Департаменту народонаселення ООН (https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Migration/) оберіть по одній країні в кожному регіоні світу та проаналізуйте її головні демографічні показники. Для цього скористайтеся формулою:

Природний приріст = народжуваність - смертність.

2. Заповніть у зошиті таблицю 7.

Таблиця 7. Демографічні показники окремих країн світу, тис. осіб

Регіон світу

Країна

Народжуваність

Смертність

Природний приріст

Сальдо міждержавної міграції

Азія

Америка

Африка

Європа

Океанія

3. Установіть, у якій фазі демографічного переходу перебувають обрані країни світу.

4. Зробіть обґрунтований висновок про демографічні процеси в обраних країнах.

5. Зіставте демографічні показники своєї області з обраними країнами. Поясніть, де демографічна ситуація є кращою.