Географія. Повторне видання. 8 клас. Бойко

§ 37. Фізико-географічне районування

 • Пригадайте, в якому географічному поясі розташована Україна.
 • Які природні зони поширені на її території?

ПОНЯТТЯ РАЙОНУВАННЯ. Усе розмаїття ландшафтів творить ландшафтну (географічну) оболонку Землі, яка тонким шаром «обкутує» нашу планету. Між ландшафтною оболонкою як планетарним природним комплексом і ландшафтами як її найменшими частинами існує система регіональних природних комплексів (ПК). Вони займають різні за площею території. Одним із завдань географії є їх виявлення, визначення меж, вивчення і картографування, тобто здійснення фізико-географічного районування.

Розглядаючи компоненти та чинники розвитку ландшафту, ви напевно помітили, що одні з них є зональними, а інші - незональними. До зональних належать ті, які поширені на земній поверхні відповідно до закономірностей географічної (широтної) зональності - смугами, що змінюють одна одну від екватора до полюсів. Зонально змінюється кількість сонячної енергії, розподіл тепла і вологи, ґрунтово-рослинний покрив. Незональними (азональними) є ті чинники та компоненти ландшафту, розміщення яких не залежить від географічної широти. Це насамперед геологічна будова та рельєф. Відповідно до цього регіональні природні комплекси також поділяють на зональні та азональні (мал. 135).

Мал. 135. Одиниці фізико-географічного районування України

Отже, зональні природні комплекси - це ПК, що утворилися в результаті широтного вияву природних процесів і явищ. До них належать географічні пояси, природні зони і підзони. Найбільшими азональними природними комплексами є ПК материків і океанів, а в їх межах - фізико-географічні країни і природно-аквальні комплекси морів. Фізико-географічні країни і зони поділяють на менші регіональні ПК, які виокремлюють за поєднанням зональних й азональних чинників. До них належать фізико-географічні краї, області та райони.

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ. Найбільшими зональними частинами ландшафтної оболонки є географічні пояси. Їх розрізняють за кількістю надходження сонячної енергії та особливостями циркуляції повітряних мас. Україна майже повністю розташована у межах помірного географічного поясу Північної півкулі і лише на південному схилі Кримських гір і південному узбережжі Криму природні умови мають риси субтропічного поясу.

Унаслідок відмінностей у розподілі тепла і вологи у межах поясу формуються природні зони з притаманними їм кліматом, ґрунтами, рослинністю і тваринним світом. В Україні це - зони мішаних лісів, широколистих лісів, лісостепова і степова (мал. 136). Звичайно, природні зони характерні лише для рівнинної частини країни, де чітко проявляється широтна зональність. У горах їх немає: там взаємодія природних компонентів відбувається згідно із закономірностями висотної поясності, тобто у смугах, що змінюють одна одну з висотою.

Мал. 136. Фізико-географічне районування України

РОБОТА З КАРТОЮ

 • 1. У межах яких природних зон розташована Україна?
 • 2. Які території охоплюють фізико-географічні країни?
 • 3. Які фізико-географічні краї сформувалися у межах лісостепової зони?
 • 4. Які підзони розрізняють у степовій зоні?

У межах природних зон часто існують значні відмінності у зволоженні територій та надходженні тепла. Це спричиняє різноманітність ґрунтово-рослинного покриву, а тому природні зони можуть поділятися на підзони. В Україні такий поділ має степова зона, в якій розрізняють північностепову, середньостепову і південностепову підзони.

Фізико-географічні країни на території України:

• Східноєвропейська рівнина - 93,2%

• Українські Карпати - 6,6 %

• Кримські гори - 0,2 %

Найбільшими азональними одиницями районування на суходолі є фізико-географічні країни - природні комплекси, сформовані в межах великих тектонічних структур (платформ, складчастих споруд), яким відповідають великі форми рельєфу (рівнини, гірські системи). Тому серед фізико-географічних країн розрізняють рівнинні та гірські. Україна розташована в межах трьох фізико-географічних країн: Східноєвропейської рівнини (її південно-західної частини), Карпатської гірської (її середньої частини) і Кримських гір (мал. 137). На півдні територія України виходить до природно-аквальних комплексів Чорного й Азовського морів.

Мал. 137. Фізико-географічні країни: а - Карпатська гірська країна; б - Східноєвропейська рівнина; в - Кримські гори

Фізико-географічний край - це частина природної зони чи підзони в межах рівнинної країни або частина гірської країни. Основними причинами виділення країв є неоднорідність геологічної будови та рельєфу, а також віддаленість території від океанів, що зумовлює зміну континентальності клімату. Наприклад, у лісостеповій зоні розрізняють три фізико-географічні краї: Дністровсько-Дніпровський (у межах частин Подільської і Придніпровської височин), Лівобережно-Дніпровський (на Придніпровській низовині) та Середньоруський (відповідає схилам однойменної височини). Декілька фізико-географічних країв виділяють також у підзонах степової зони. Натомість кожна із двох лісових зон утворює окремий великий фізико-географічний край: зона мішаних лісів - Українське Полісся, зона широколистих лісів - Західноукраїнський край. Кожна з гірських країн також представлена в Україні одним фізико-географічним краєм - Українськими Карпатами та Кримським гірським краєм. Всього в Україні розрізняють 14 країв.

У межах країв існують свої відмінності природних умов, пов’язані з неоднаковою геологічною та геоморфологічною будовою територій. Це є причиною виділення ще менших регіональних природних комплексів - фізико-географічних областей і фізико-географічних районів.

Фізико-географічне районування має велике значення для пізнання природних процесів і явищ, господарської діяльності та природоохоронної роботи людини. Встановивши межі того чи іншого ландшафту і вивчивши його будову та внутрішні зв’язки, можна обґрунтувати раціональне природокористування в ньому, визначити заходи щодо поліпшення екологічної ситуації, встановити території, на яких бажано здійснювати природоохоронну діяльність.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

• Фізико-географічне (ландшафтне) районування - це визначення меж регіональних природних комплексів, що є поєднанням на певних територіях подібних ландшафтів.

• Зональними одиницями фізико-географічного районування є географічні пояси, природні зони і підзони, азональними - фізико-географічні країни і природно-аквальні комплекси морів.

• Україна розташована в межах трьох фізико-географічних країн (Східноєвропейської рівнини, Карпатської гірської та Кримських гір) і чотирьох природних зон (мішаних лісів, широколистих лісів, лісостепу і степу).

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Назвіть систему одиниць фізико-географічного районування України.
 • 2. Чим відрізняються зональні природні комплекси від азональних?
 • 3. У межах яких природних зон розташована Україна?
 • 4. Які великі азональні природні комплекси розрізняють у межах України?
 • 5*. Порівняйте одиниці фізико-географічного районування України в межах лісових, лісостепової та степової зон (кількість, розміри, типи).