Географія. Повторне видання. 8 клас. Бойко

Тема 7. Ландшафти України

§ 36. Ландшафт як цілісна просторова система

 • Пригадайте, які компоненти природи є складниками природного комплексу.
 • У якому зв'язку перебувають компоненти в природному комплексі?

КОМПОНЕНТИ І ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТУ. Із попередніх курсів географії ви вже знаєте, що компоненти природи на тій чи іншій території перебувають у складних взаємозв’язках і взаємодії. Внаслідок цього виникають природні комплекси, які називають ландшафтами. Вони є результатом тривалої взаємодії на певних територіях таких природних компонентів, як гірські породи, рельєф, клімат, води, ґрунти, рослинність і тваринний світ (мал. 130). Основними чинниками формування ландшафтів є сонячна та внутрішня енергія Землі та процеси, що відбуваються в атмосфері, гідросфері й біосфері. Ці енергетичні чинники впливають на його розвиток через основні фізико-географічні процеси - теплообмін, вологообмін, обмін мінеральних та органічних речовин.

Подорож у слово

Слово ландшафт походить від німецького landschaft - вигляд простору, де land - земля, простір, a schaft - суфікс, що означає взаємодію, взаємозв'язок.

Мал. 130. Схема взаємодії природних компонентів і чинників формування ландшафту

Для ландшафтів характерна подібність внутрішньої будови і зовнішнього вигляду, історичного розвитку і сучасних природних процесів. Завдяки тісним взаємозв’язкам між компонентами ландшафт є надзвичайно цілісним, досконалим і водночас вразливим утворенням. Порушення чи зміна хоча б одного з його складників одразу ж відбивається на інших через невидимі на перший погляд зв’язки. Як наслідок - ландшафт змінюється або ж зникає взагалі, поступаючись новому. Яскравий приклад - зміни, що відбулися в болотах Полісся наприкінці XX ст. Там ландшафти сформувалися на водотривких породах в умовах підвищеного рівня ґрунтових вод і виходу їх на поверхню. Над ними виник своєрідний мікроклімат з підвищеною вологістю повітря, що підтримував рослинність і тваринний світ, які там існували. Болота вкриті торфово-болотними ґрунтами, порослими вологолюбною трав’яною, моховою, чагарниковою чи деревною рослинністю. Це сприяло поширенню багатьох видів земноводних, плазунів і комах, що, в свою чергу приваблювало різноманітне птаство. Достатньо було зруйнувати водотривкий шар порід, перетнувши його осушувальним каналом, як знизився рівень ґрунтових вод, а отже, змінився водний режим ландшафту. Відповідно мікроклімат став сухішим, рослинність і тваринний світ зазнали змін. На місці колишнього болота з’явилася лука з бідною рослинністю, вкрита сухим, легко займистим торфовищем.

За час геологічної історії формування поверхні України на одних і тих самих ділянках виникала і змінювалася велика кількість ландшафтів. Сучасні ландшафти почали формуватися після танення останнього льодовика лише 10-12 тис. років тому. їх компоненти та властивості продовжують змінюватися і нині. Поряд з природними чинниками значний вплив на них має діяльність людини, що часто призводить до різких змін у них за короткий проміжок часу. Людина прагне змінити компоненти ландшафту для своїх потреб. Проте невиважене втручання в природні процеси призводить до негативних наслідків.

БУДОВА ЛАНДШАФТУ. Ландшафти - своєрідні «цеглинки», з яких утворена географічна (ландшафтна) оболонка Землі. Ландшафт - це доволі однорідна за походженням ділянка географічної оболонки, що має єдину геологічну основу, однотипний рельєф, подібні кліматичні та водні умови, тісне поєднання ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу. У будові ландшафту розрізняють фації, урочища і місцевості. Фація - найпростіший природний комплекс, що утворюється в межах одного елемента рельєфу, наприклад на дні яру, схилі балки, вершині горба, вздовж русла річки. Фація має найбільш однорідні природні умови. Взаємозв’язана група фацій утворює урочище, що формується в межах однієї відносно невеликої форми рельєфу (яру, балки, окремого горба, днища малої річкової долини). Просторове ж поєднання однакових за походженням урочищ, що сформувалися на досить великій формі рельєфу, утворює місцевість. Місцевостями, наприклад, можуть бути заплава великої річки, горбисте пасмо чи скелясте високогір’я.

Вивчають ландшафти, складаючи ландшафтні профілі та карти (мал. 131, 134). Вони наочно демонструють територіальні зміни одних комплексів іншими, а також їхню компонентну будову.

Мал. 131. Ландшафтний профіль

ПОДІЛ ЛАНДШАФТІВ. Географічні ландшафти поділяють на групи за певними ознаками. Зокрема, враховуючи тектонічну будову і рельєф території, у межах України розрізняють два класи ландшафтів - рівнинних та гірських. Водночас серед рівнинних ландшафтів виокремлюють підкласи низовинних та височинних ландшафтів, а серед гірських - передгірних, низькогірних, середньогірних та міжгірно-улоговинних. За спільністю кліматичних умов, ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу рівнинні ландшафти об’єднують у типи: мішанолісові, широколистолісові, лісостепові і степові; серед останніх розрізняють підтипи північно-, середньо- і південно-степових ландшафтів. Ландшафти Карпат і Криму належать до типу гірських лучно-лісових і поділяються на декілька підтипів залежно від висотної поясності.

ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. Діяльність людини спричиняє зміни ландшафтів та їх компонентів. Це призводить до існування не лише природних, а й антропогенних ландшафтів (мал. 132, 133). У таких ландшафтах майже не змінилися геологічна основа та клімат, проте значних змін зазнали невеликі форми рельєфу, ґрунти, рослинність і тваринний світ. Серед антропогенних ландшафтів є сільськогосподарські, лісогосподарські, водогосподарські, промислові, сельбищні (ландшафти поселень), рекреаційні (пов’язані зі сферою відпочинку людей).

Мал. 132. Природний ландшафт

Мал. 133. Антропогенний ландшафт

Активний вплив людини на природні ландшафти на території України розпочався з розвитком орного землеробства ще у V тисячолітті до н. е., що призвело до формування перших сільськогосподарських ландшафтів. Заснування грецьких колоній на чорноморському узбережжі в VII-III ст. до н. е. дало початок формуванню міських ландшафтів. У XVI-XVIII ст. люди активно перетворювали лісові ландшафти на сільськогосподарські. З кінця XVIII ст. плуг уперше пройшовся українським степом. Упродовж XIX ст. там майже суцільно запанували сільськогосподарські ландшафти, змінивши природні. У Передкарпатті, степовому Придніпров’ї та на Донбасі на основі видобутку корисних копалин з’явилися промислові ландшафти. Надзвичайно великі зміни відбулися у ландшафтах України під впливом господарської діяльності людини у XX ст. Вони пов’язані з подальшим сільськогосподарським, лісогосподарським і промисловим освоєнням території, будівництвом осушувальних і зрошувальних систем, шляхів сполучення, створенням водосховищ, містобудуванням і розвитком сфери відпочинку.

Мал. 134. Природні ландшафти України

РОБОТА З КАРТОЮ

 • 1. Які типи розрізняють серед рівнинних ландшафтів?
 • 2. Де в Україні поширені товтрові ландшафти? До якого типу ландшафтів вони належать?
 • 3. Які підтипи охоплює тип степових ландшафтів? Де сформувалися південностепові рівнинні ландшафти?

Отже, нині у зв’язку зі значною освоєністю території України антропогенні ландшафти значно переважають над природними. Не змінених діяльністю людини природних ландшафтів майже не залишилося, а мало змінені становлять менш ніж 20 % території країни. На жаль, дуже мала частина території України належить до природоохоронних ландшафтів, де опікуються охороною різних компонентів природи.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

• Ландшафт - це доволі однорідна за походженням ділянка географічної оболонки, що формується в результаті тривалої взаємодії компонентів природи на певних територіях: гірських порід, повітря, вод, ґрунтів, рослинності й тваринного світу.

• Складниками будови ландшафту є фації, урочища і місцевості.

• Ландшафти поділяють на класи (рівнинні та гірські) і типи (широколистолісові, мішанолісові, лісостепові і степові, гірські лучно-лісові), а в них вирізняють підкласи і підтипи.

• Під впливом господарської діяльності людини формуються антропогенні ландшафти.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Чому ландшафт уявляють як просторово-цілісну систему?
 • 2. Використовуючи схему (мал. 130), поясніть, які взаємозв’язки виникають між компонентами і чинниками ландшафту.
 • 3. Поясніть на конкретному прикладі особливості взаємодії компонентів природи у ландшафті.
 • 4. На які класи і підкласи поділяють ландшафти?
 • 5. Чим відрізняється природний ландшафт від антропогенного?
 • 6. Які ландшафти сформувалися у вашій області? Яким є в її межах співвідношення природних та антропогенних ландшафтів?
 • 7*. Проаналізуйте ландшафтний профіль (мал. 131) і встановіть, як змінюються ландшафтні урочища в межах річкової долини р. Піщаної.