Географія. Повторне видання. 8 клас. Бойко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Географія. Повторне видання. 8 клас. Бойко

Цьогоріч ви продовжите вивчати географію в курсі «Україна у світі: природа, населення». Тепер ви пізнаватимете простір рідної країни як частини світової спільноти держав. Ви спиратиметеся на здобуті в 7 класі знання про природу материків і океанів, населення країн світу. Географія України ознайомить з фізико-географічними особливостями нашої держави: географічним положенням, геологічною будовою, рельєфом і корисними копалинами, кліматом і внутрішніми водами, ґрунтово-рослинним покривом і тваринним світом. Ви довідаєтеся, як поєднуються природні компоненти на різних територіях, у тому числі й у своєму регіоні, який вплив чинить на них людина, як вона повинна берегти й відтворювати природу.

Вступ

§ 1. Фізична та суспільна географія України

§ 2. Географічні дослідження території України

Розділ І. Географічна карта та робота з нею

Тема 1. Географічна карта

§ 3. Зображення України в картографічних творах

§ 4. Як укладена карта

§ 5. Карти і геоінформаційні системи

Тема 2. Топографічні карти

§ 6. Топографічна карта та її елементи

§ 7. Читання та використання топографічних карт

§ 8. Плани міст, схеми руху транспорту

Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень. Географічна карта та робота з нею

Розділ ІІ. Географічний простір України

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

§ 9. Політична карта світу

§ 10. Географічне положення

§ 11. Державна територія і кордони

Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій України

§ 12. Територіальні зміни кордонів України з ХХ ст.

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

§ 13. Міжнародна система відліку часу

Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень. Географічний простір України

Розділ ІІІ. Природні умови і ресурси України

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

§ 14. Геологічна історія

§ 15. Тектонічні структури

§ 16. Геологічна будова

Форми земної поверхні

§ 17. Форми земної поверхні. Рівнини

§ 18. Форми земної поверхні. Гори

§ 19. Форми земної поверхні. Типи рельєфу за походженням

Корисні копалини

§ 20. Корисні копалини. Паливні корисні копалини

§ 21. Корисні копалини. Рудні корисні копалини

§ 22. Корисні копалини. Нерудні корисні копалини

Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

§ 23. Кліматотвірні чинники

§ 24. Циркуляція атмосфери

§ 25. Основні показники клімату. Сезони року

§ 26. Несприятливі погодно-кліматичні явища та прогноз погоди

§ 27. Кліматичні ресурси та охорона повітря

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси

§ 28. Річки

§ 29. Основні річкові басейни

§ 30. Озера, штучні водойми

§ 31. Болота і підземні води

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

§ 32. Ґрунти України

§ 33. Ґрунтові ресурси України та їх охорона

Тема 5. Рослинність

§ 34. Рослинний покрив

Тема 6. Тваринний світ України

§ 35. Тваринний світ

Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень

Тема 7. Ландшафти України

§ 36. Ландшафт як цілісна просторова система

§ 37. Фізико-географічне районування

§ 38. Зони мішаних та широколистих лісів

§ 39. Лісостеп

§ 40. Степ

Українські Карпати

§ 41. Українські Карпати. Гірська споруда Українських Карпат

§ 42. Українські Карпати. Передкарпаття та Закарпаття

§ 43. Українські Карпати. Кримські гори та південний берег Криму

§ 44. Українські Карпати. Чорне море

§ 45. Українські Карпати. Азовське море

Тема 8. Природокористування

§ 46. Природокористування та геоекологічна ситуація в Україні

§ 47. Заходи щодо раціонального природокористування

§ 48. Природно-заповідний фонд України

Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень. Природні умови і ресурси України

Розділ ІV. Населення України та світу

Тема 1. Демографічні процеси й статево-віковий склад населення світу та України

§ 49. Зміна кількості населення

§ 50. Статево-віковий склад населення. Демографічна ситуація

§ 51. Механічний рух населення

Тема 2. Розселення

§ 52. Розміщення населення на земній кулі та в Україні

§ 53. Класифікація міст. Урбанізація

§ 54. Вплив урбанізації на розселення населення

Тема 3. Етнічний склад населення

§ 55. Етноси і нації

§ 56. Етнічний склад населення України

Тема 4. Релігійний склад населення

§ 57. Релігійний склад населення світу та України

Тема 5. Зайнятість населення в світі й Україні

§ 58. Зайнятість населення

Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень. Населення України та світу

Розділ V. Природа та населення свого адміністративного регіону

Додатки