Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

Завдання для узагальнення за темою 8. Трудове право України. Соціальний захист

І. Виконайте тестові завдання.

1. Предметом трудового права є:

А Економічний зиск, а саме заробітна плата

Б Відносини, змістом яких є сам процес праці

В Відносини, що регулюють право власності

Г Відносини, змістом яких є результат праці

2. Стан трудової діяльності працівника, що веде до зміни суттєвих умов трудового договору:

А Звільнення

Б Переміщення

В Переведення

Г Підвищення

3. Для працівників віком від 16 до 18 років установлюється:

А Нормальна тривалість робочого часу

Б Неповний робочий час

В Скорочений робочий час

Г Ненормований робочий день

4. Вид юридичної відповідальності, що полягає в обов’язку працівника відшкодувати збиток, завданий підприємству, установі, організації в результаті невиконання чи неналежного виконання трудових обов’язків у встановленому законом розмірі та порядку, називається:

А Майновою відповідальністю

Б Матеріальною відповідальністю

В Трудовою відповідальністю

Г Адміністративною відповідальністю

5. Позначте структуру, яка не є органом з вирішення колективних трудових спорів.

А Комісія з трудових спорів (КТС)

Б Примирна комісія

В Трудовий арбітраж

Г Національна служба посередництва і примирення (НСПП)

6. Комплекс економічних, психологічних, освітніх, медичних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення їхньої життєдіяльності та повернення до повноцінного життя - це:

А Соціальна допомога

Б Соціальна реабілітація

В Соціальна виплата

Г Соціальна послуга

7. Укажіть, який вид загальнообов’язкового державного соціального страхування залежно від страхового випадку не передбачено законодавством України.

А Страхування по вагітності й пологам

Б Пенсійне страхування

В Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням

Г Медичне страхування

8. Які пенсійні виплати здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування?

А Пенсія у зв’язку з втратою годувальника

Б Пенсія за віком

В Пенсія по інвалідності

Г Довічна пенсія подружжя

9. Які умови трудового договору, що встановлюються угодою сторін, є обов’язковими?

А Про встановлення випробування

Б Про трудову функцію

В Про забезпечення житлом

Г Про надання для дитини працівника місця в дошкільному дитячому закладі

Д Про розмір винагороди за роботу

10. Який із зазначених обов’язків повинен виконувати власник або уповноважений ним орган?

А Створювати умови для зростання продуктивності праці

Б Забезпечувати трудову та виробничу дисципліну

В Дбайливо ставитися до майна

Г Додержуватися вимог нормативних актів про охорону праці, техніку безпеки та виробничої санітарії

Д Поліпшувати умови праці та побуту

Е Працювати чесно і сумлінно

11. Установіть відповідність між категоріями працівників і тривалістю щорічної основної відпустки.

1 Неповнолітні особи

2 Інваліди І і II групи

3 Керівні, педагогічні, науково-педагогічні працівники освіти

4 Промислово-виробничий персонал вугільної, металургійної, електроенергетичної промисловості

А Не більше 28 к/д

Б 30 к/д

В 31 к/д

Г 45 к/д

Д 56 к/д

12. Установіть відповідність між визначеннями та назвою систем заробітної плати:

1 Сума за виконання певного обсягу робіт незалежно від строку їх виконання (наприклад, на будівництво певної споруди), що виділяється на заробітну плату

2 Розмір заробітної плати встановлюється залежно від годин, проведених на роботі, та кваліфікації робітника

3 Заробіток нараховується за виконаний обсяг робіт, вироблену продукцію за розцінками, обчисленими виходячи з установлених тарифних ставок і норм виробітку

А відрядна

Б звичайна

В погодинна

Г акордна

II. Порівняйте поняття.

  • Нормальна тривалість робочого часу - скорочений робочий час - неповний робочий час.
  • Щорічна основна відпустка - додаткова відпустка.
  • Повна матеріальна відповідальність - обмежена матеріальна відповідальність - кратна матеріальна відповідальність.
  • Солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування - накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

III. Виправте помилки учня/учениці в самостійній роботі з трудового права.

1. Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати одного місяця, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, - трьох місяців.

2. Джерелами локального регулювання умов праці є генеральна, галузева та інституціональна угоди.

3. До трудової книжки вносять відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи в роботі та відомості про стягнення.

4. Нічним вважається час з 22 до 7 години доби. При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на дві години.

5. Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше трьох днів з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше одного місяця з дня вчинення проступку.

6. Індивідуальні трудові спори розглядаються примирними комісіями та районними (міськими) судами.

IV. Перейдіть за кодом або посиланням на Кодекс законів про працю України http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n439 і розв’яжіть юридичну ситуацію.

Ситуація. Директор закладу освіти, що працював за розкладом шестиденного робочого тижня, зобов’язав класних керівників усі заходи виховного та розважального характеру (а саме, свята, тематичні вечори та дискотеки) проводити після закінчення навчальних занять в останній робочий день тижня, тобто суботу. Незважаючи на обґрунтоване пояснення такого розпорядження, класні керівники не погодилися з наказом директора.

Надайте консультацію робітникам навчального закладу щодо законного обґрунтування їхньої відмови. Запропонуйте свій шлях вирішення цього конфлікту.