Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 72. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

1. Поняття та умови трудового договору

Трудовий договір є одним з основних способів реалізації права на працю.

Трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату та забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Сторонами трудових відносин є працівник та роботодавець. Конкретним змістом договору є сукупність умов, які визначають права, обов’язки та відповідальність сторін.

Якщо сторони прийняли додаткові умови, такі умови стають обов’язковими для виконання. Крім того, у трудовому праві закріплено важливе положення про те, що умови договору про працю, які погіршують становище робітника в порівнянні із законодавством про працю, є недійсними.

2. Випробувальний строк

Під час укладення трудового договору угодою сторін можна обумовити випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умову про випробування слід застережити в наказі про прийняття на роботу. У цей період на робітника поширюється законодавство про працю.

Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу для:

 • осіб, які не досягли 18 років;
 • молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів;
 • молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;
 • осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної служби;
 • осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи.

Кодекс законів про працю України

Ст. 27. Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, - шести місяців.

Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.

До строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини.

Якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, роботодавець має право розірвати з ним трудовий договір у межах цього строку. Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування.

3. Контракт

Важливою особливістю трудового договору є його форма. Форма укладення трудового договору може бути як усною, так і письмовою.

Особливою формою трудового договору є контракт, у якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (зокрема, і матеріальна), умови матеріального забезпечення й організація праці робітника, умови розірвання договору можуть установлюватися угодою сторін.

Контракт відрізняється від звичайного трудового договору:

 • контракт обов’язково укладається в письмовій формі. Трудовий договір може укладатися як в письмовій, так і в усній формі;
 • контракт укладається лише у випадках, прямо передбачених законами України. Трудовий договір не має таких обмежень;
 • контракт може бути тільки тимчасовим, тобто це строковий договір. Трудовий договір укладається на певний строк, безстроково, на час виконання певної роботи;
 • є можливість передбачати в контракті додаткові (не передбачені чинним законодавством) обов’язки та права як працівника, так і власника (уповноваженого органу).

Трудові правовідносини виникають одразу з прийняттям працівника на роботу.

4. Порядок укладення трудового договору. Трудова книжка

Залежно від терміну дії розрізняють такі види трудових договорів:

 • безстрокові, тобто укладені на невизначений строк;
 • строкові, укладені на строк, визначений угодою сторін;
 • такі, що укладаються на час виконання певної роботи.

Форму трудового договору слід відрізняти від порядку оформлення трудових правовідносин. Трудове законодавство встановлює єдині вимоги щодо порядку укладення трудового договору. Передбачено, що при укладенні трудового договору роботодавець має право вимагати від особи, яка наймається на роботу, винятково певний перелік документів:

Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформлюється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу. До трудової книжки вносять відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи в роботі; відомості про стягнення - не вносять.

Забороняється при укладенні трудового договору вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про партійну й національну належність, походження, прописку та документи, подання яких не передбачено законодавством. Разом з тим законодавство передбачає подання додаткових документів у тих випадках, коли посада чи виконання певної роботи вимагає певної освіти або кваліфікації. Крім того, трудове законодавство забороняє укладати трудовий договір з особою, якій пропонована робота протипоказана за станом здоров’я згідно з медичним висновком.

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення, формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу.

5. Переведення та переміщення. Відсторонення від роботи

Переведення - це такий стан трудової діяльності працівника, що веде до зміни суттєвих умов трудового договору. Переведення допускається тільки за згодою працівника. Не вважається переведенням на іншу роботу та не потребує згоди працівника переміщення.

Найпоширенішими видами переведень є тимчасові та постійні. До тимчасових належать переведення:

 • на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором;
 • у разі простою;
 • за клопотанням третіх осіб, які не є стороною трудового договору.

Тимчасові переведення, як виняток, допускаються й без згоди працівника, якщо робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я, зокрема:

 • для відвернення й ліквідації стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій;
 • за інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей.

Постійні переведення спричиняються різними обставинами, зокрема потребою зміни місця й роду виконуваної роботи, істотних умов праці, удосконалення організації праці. Розрізняють такі постійні переведення:

 • на іншу роботу на тому самому підприємстві;
 • на іншу або таку саму роботу, але на інше підприємство;
 • на іншу або таку саму роботу, але до іншої місцевості.

Переміщення - це такий стан трудової діяльності працівника, що не потребує його згоди та відбувається в рамках того ж підприємства, установи, організації та приводить до зміни робочого місця, структурного підрозділу у тій самій місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті в межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором.

Відсторонення від роботи полягає в тому, що працівник тимчасово не допускається до виконання обов’язків, передбачених трудовим договором.

6. Припинення трудового договору

Припинення трудового договору - це одностороннє волевиявлення працівником чи власником або на вимогу особи, яка не є стороною трудового договору, направлене на розірвання трудових правовідносин.

Припинення трудового договору допускається, лише якщо існують законні підстави його припинення та дотримується встановлений порядок звільнення з роботи.

Передбачені діючим трудовим законодавством підстави припинення трудового договору залежно від того, хто виступає ініціатором припинення, поділяють на групи:

 • за взаємною згодою обох сторін (будь-який вид договору можна припинити в будь-який час, про який домовилися сторони);
 • з ініціативи працівника;
 • з ініціативи власника;
 • з ініціативи органів, які не є сторонами договору.

З ініціативи працівника можна припинити договір, укладений на невизначений строк, у будь-який час, але працівник повинен попередити роботодавця письмово за два тижні про своє бажання звільнитися, не обов’язково вказуючи причини звільнення.

Після закінчення строку попередження працівник має право припинити роботу, а роботодавець зобов’язаний провести з ним розрахунок та видати трудову книжку. Завчасне попередження має юридичне значення: протягом вказаного строку (двох тижнів) ні адміністрація не має права в односторонньому порядку звільнити працівника, ні сам працівник не може самовільно залишити роботу. Після закінчення строку попередження, якщо договір не розірвано і працівник продовжує працювати, не наполягає на звільненні, договір вважається продовженим.

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу вичерпно регламентується трудовим законодавством:

Під час скорочення чисельності чи штату працівників перевага в залишенні на роботі надається працівникам з вищою кваліфікацією. Крім того, такі переваги мають працівники, які за рівних умов продуктивності праці та кваліфікації мають двох і більше утриманців; у їхніх сім’ях крім них немає інших працівників із самостійним заробітком; з тривалим безперервним стажем роботи на цьому підприємстві тощо.

Запитання та завдання

Розв’яжіть ситуації.

Ситуація 1. Перукар Щипаченко С. 12 грудня 2018 р. подав заяву про розірвання трудового договору за власного ініціативою, не погодившись з критичним зауваженням власника щодо його креативного ставлення до моделювання зачісок. 17 грудня 2018 р. перукар вирішив залишитися на роботі та відкликати свою заяву.

Чи має Щипаченко С. на це право?

Ситуація 2. Вишня П., майстер будівельної організації, працюючи в себе в саду, упав з дерева й зламав ногу. Лікування тривало майже чотири з половиною місяці. Коли він повернувся на роботу та подав листок тимчасової непрацездатності, виявилося, що вже підготовлено наказ про його звільнення.

Чи матиме законну силу цей наказ? Відповідь обґрунтуйте.

Запитання для самоперевірки

 • 1. Дайте визначення трудового договору.
 • 2. Які умови трудового договору ви знаєте?
 • 3. Для яких категорій працівників не встановлюється випробувальний строк?
 • 4. Які форми та види трудового договору передбачено трудовим законодавством?
 • 5. Чим відрізняється переведення від переміщення?
 • 6. Які підстави для припинення трудового договору існують?
 • 7. Які обставини є підставами для розірвання трудового договору за ініціативою власника?


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.