Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 69. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Господарсько-правове правопорушення, його види та склад

Господарсько-правова відповідальність - це економічні за змістом та юридичні за формою методи впливу на економічні інтереси суб’єкта господарювання - правопорушника. Господарсько-правова відповідальність настає за скоєння господарського правопорушення.

Господарсько-правове правопорушення - це протиправна дія або бездіяльність суб’єкта господарських правовідносин, що порушує норми господарського права через недотримання своїх обов’язків і порушення прав інших суб’єктів господарських правовідносин.

Залежно від юридичної підстави господарські правопорушення можуть бути договірними та позадоговірними.

Види господарських правопорушень

Договірні (передбачені в договорах) правопорушення

 • на стадії виникнення договорів (порушення строків укладення)
 • строків виконання робіт
 • зобов’язань щодо якості поставленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг
 • державної дисципліни цін, пов’язаної з виконанням договорів
 • у сфері кредитних та розрахункових відносин, пов’язаних з виконанням договорів
 • господарських зобов’язань щодо перевезення вантажів

Позадоговірні (передбачені законодавством) правопорушення

 • антимонопольного законодавства (безпідставне підняття цін)
 • податкової дисципліни (несплата податків)
 • права власника (позбавлення володіння)
 • завдання майнової шкоди

Склад господарського правопорушення слід розглядати як сукупність елементів, за наявності яких та чи інша поведінка суб’єкта господарських відносин вважається правопорушенням:

 • протиправне діяння порушника (порушення норм господарського права, умов господарського договору тощо);
 • спричинення збитків потерпілому;
 • наявність причинного зв’язку між протиправною поведінкою порушника та спричиненими потерпілому збитками;
 • вина правопорушника.

2. Підстави господарсько-правової відповідальності

Господарсько-правова відповідальність настає лише за наявності відповідних підстав. Розрізняють юридичні та фактичні підстави господарсько-правової відповідальності.

Юридичні підстави - це правовий документ, що характеризує певну поведінку суб’єкта господарювання як протиправну й передбачає за неї відповідальність. Такими підставами в господарському праві є закон і договір.

Фактичні підстави - це ті життєві ситуації, що характеризуються законом або договором як неправомірні.

Такі ситуації іменуються складом господарського правопорушення.

Своєрідність господарсько-правової відповідальності полягає в тому, що склад господарського правопорушення залежить від виду такої відповідальності.

Господарсько-правовій відповідальності притаманні такі основні функції:

 • компенсаційно-відновлювальна функція - полягає у відновленні порушеного правопорядку й усуненні наслідків неправомірної поведінки суб’єктів господарювання;
 • попереджувальна функція проявляється в тому, що не лише застосування господарсько-правової відповідальності, а й сама загроза її застосування примушує суб’єкта господарювання діяти правомірно, аби уникнути негативних наслідків;
 • сигналізаційна функція - застосування до суб’єкта господарювання господарсько-правової відповідальності є сигналом для нього про необхідність поліпшення своєї роботи з метою уникнення в майбутньому втрат від застосування такої відповідальності, а для контрагентів такого господарюючого суб’єкта - сигналом про необхідність зважити доцільність продовження з ним договірного зв’язку або розірвання існуючого.

3. Види господарсько-правової відповідальності. Господарські санкції

Учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених Господарським кодексом, іншими законами та договором.

Підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є правопорушення у сфері господарювання, яке він вчинив. Учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов’язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що він ужив усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення.

Господарський кодекс України встановив низку санкцій, які можуть накладатися внаслідок господарсько-правової відповідальності.

Відшкодування збитків - це відновлення майнового стану суб’єкта господарського права за рахунок іншого суб’єкта - правопорушника. У господарському праві застосовується як принцип повного відшкодування збитків, так і обмеження застосування цього принципу, що відбувається шляхом заборони стягувати певну складову збитків або заборони стягувати збитки взагалі (у разі застосування виключної неустойки). Відшкодування збитків відбувається в претензійно-позовному порядку.

Штрафні санкції - це грошова сума, що сплачується до Державного бюджету суб’єктом господарювання - правопорушником у передбачених законом випадках.

Оперативно-господарські санкції - це передбачені законодавством заходи економічного впливу кредитора на господарюючого суб’єкта - боржника, спрямовані на попередження або зменшення втрат кредитора від порушень боржника.

Запитання та завдання

Розв’яжіть ситуацію.

Ситуація. Через чотири місяці після отримання тракторів за договором сільськогосподарський виробничий кооператив «Схід» зажадав від постачальника, який відповідно до договору мав здійснювати технічне обслуговування тракторів, проведення профілактичного ремонту, оскільки в одного трактора були перебої в роботі двигуна. Постачальник відмовився надавати такі послуги через несплату кооперативом останні три місяці заборгованості за кредитом.

Які правові наслідки наступають у разі порушення договору?

Чи правомірні вимоги кооперативу «Схід»?

Чи може постачальник застосувати до кооперативу господарсько-правові санкції і які саме?

Запитання для самоперевірки

 • 1. Що таке господарсько-правова відповідальність і які її ознаки?
 • 2. Визначте склад господарського правопорушення.
 • 3. Схарактеризуйте функції господарсько-правової відповідальності.
 • 4. Схарактеризуйте господарські санкції.