Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 70. ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

1. Господарські спори

Господарський процес - це установлений нормами господарського процесуального права порядок досудового врегулювання та судового розгляду господарських спорів. Основне завдання господарського процесу - примирення сторін, а в разі неможливості його досягнення - швидке вирішення спору.

У більш широкому значенні завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Господарський спір - це правовий спір у процесі здійснення господарської діяльності, при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, зокрема щодо приватизації майна, та з інших підстав.

Господарські спори можуть вирішуватися в досудовому (шляхом надсилання претензії) або судовому порядку.

2. Досудове врегулювання господарських спорів

Чинне господарсько-процесуальне законодавство України передбачає, що сторони господарських відносин мають можливість вжити заходів досудового врегулювання господарських спорів за домовленістю між собою, якщо це обумовлено договором або передбачено законом.

Порядок досудового врегулювання спорів визначається Господарським процесуальним кодексом України, якщо інший порядок не встановлено чинним на території України законодавством, яке регулює конкретний вид господарських відносин.

Порядок досудового врегулювання господарських спорів не поширюється на спори про визнання договорів недійсними, спори про визнання недійсними актів державних та інших органів, підприємств та організацій, які не відповідають законодавству й порушують права та охоронювані законом інтереси підприємств та організацій, спори про стягнення заборгованості за опротестованими векселями, спори про стягнення штрафів Національним банком України з банків та інших фінансово-кредитних установ, а також на спори про звернення стягнення на заставлене майно.

Досудове врегулювання спорів - це система заходів, які вживають підприємства, установи та організації, майнові права яких порушено, для безпосереднього вирішення конфлікту, що виникає перед зверненням до господарського суду.

Таке врегулювання містить не тільки пред’явлення претензій та інших вимог протилежній стороні, але також припускає розгляд і добровільне задоволення вимог сторони, що пред’явила претензію, у випадку її законності й обґрунтованості.

3. Вирішення спорів господарськими судами. Засади господарського судочинства

Господарський процесуальний кодекс України встановив порядок вирішення господарських спорів, який складається з окремих послідовних етапів їх вирішення, що в цілому становить процесуальну діяльність господарського суду.

Діяльність господарських судів щодо розгляду й вирішення господарських спорів має суворо впорядкований правовий характер, тобто має специфічну процесуальну форму, її роль та значення полягають у тому, щоб забезпечити захист прав суб’єктів господарювання, що дійсно існують, і гарантувати винесення законних та обґрунтованих рішень. Процесуальна форма виступає як інструмент досягнення законності в правозастосовній діяльності господарських судів.

Правосуддя в господарських судах здійснюється на засадах:

 • рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом;
 • змагальності - кожній стороні надаються рівні можливості відстоювати свої твердження та оспорювати твердження протилежної сторони;
 • гласності - розгляд справ відкритий, за винятком випадків, коли це суперечить вимогам щодо охорони державної, комерційної або банківської таємниці або коли сторони чи одна зі сторін обґрунтовано вимагають конфіденційного розгляду справи та подають відповідне клопотання до початку розгляду справи по суті.

Розгляд справ і вирішення спорів у господарському суді починається з порушення справи.

Господарський суд порушує справи за позовними заявами:

 • підприємств та організацій, які звертаються до господарського суду за захистом своїх прав та інтересів, що охороняються законом;
 • державних та інших органів, які звертаються до господарського суду у випадках, передбачених законодавством України;
 • прокурорів та їх заступників, які звертаються до господарського суду в інтересах держави;
 • Рахункової палати, яка звертається до господарського суду в інтересах держави в межах повноважень, що передбачені Конституцією та Законами України.

Порушення справи про банкрутство здійснюється господарським судом за письмовою заявою будь-якого з кредиторів або боржника.

Позовна заява подається до господарського суду в письмовій формі та підписується повноважною посадовою особою позивача або його представником, прокурором чи його заступником, громадянином - суб’єктом підприємницької діяльності або його представником. Позивач (прокурор) зобов’язаний при поданні позову надіслати сторонам копії позовної заяви та доданих до неї документів, якщо цих документів у сторін немає.

Питання про прийняття позовної заяви вирішує суддя.

Суддя відмовляє у прийнятті позовної заяви, якщо:

 • заява не підлягає розгляду в господарських судах України;
 • у провадженні господарського суду або іншого органу, який у межах своєї компетенції вирішує господарський спір, є справа зі спору між тими самими сторонами про той самий предмет і з тих самих підстав або є рішення цих органів з такого спору;
 • позов подано до підприємства, організації, які ліквідовано.

Про відмову у прийнятті позовної заяви виноситься ухвала, яка надсилається сторонам, прокурору чи його заступнику, якщо вони є заявниками, не пізніше п’яти днів з дня надходження заяви.

4. Справи, що розглядають господарські суди

Господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв’язку із здійсненням господарської діяльності, та інші справи у визначених законом випадках, зокрема:

 • справи у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні й виконанні правочинів у господарській діяльності;
 • справи у спорах щодо приватизації майна;
 • справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин;
 • справи у спорах, що виникають з правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав в юридичній особі, крім правочинів у сімейних і спадкових правовідносинах;
 • справи у спорах щодо цінних паперів;
 • справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на майно;
 • справи у спорах, що виникають з відносин, пов’язаних із захистом економічної конкуренції, захистом від недобросовісної конкуренції;
 • справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника;
 • справи у спорах про захист ділової репутації;
 • інші справи у спорах між суб’єктами господарювання.

5. Учасники господарського суду

У справах позовного провадження учасниками справи є сторони та треті особи. При розгляді вимог у наказному провадженні учасниками справи є заявник та боржник.

У справах також можуть брати участь органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.

У справах про оскарження рішення третейського суду та про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду учасниками справи є учасники третейського розгляду, а також особи, які не брали участі у третейському розгляді, якщо третейський суд вирішив питання про їх права та (або) обов’язки.

Сторонами в судовому процесі - позивачами та відповідачами - можуть бути такі особи: юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування, які мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду.

Позивачами є особи, які подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного, невизнаного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу. Відповідачами є особи, яким пред’явлено позовну вимогу.

6. Стадії господарського процесу

Господарське судочинство, як будь-який процес, становить послідовний, поступовий рух, що складається з низки стадій.

Стадія господарського процесу - це сукупність процесуальних дій у конкретній справі, об’єднаних однією метою.

Учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.

Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та обов’язки, мають право подати касаційну скаргу на:

 • рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи та постанову суду апеляційної інстанції;
 • ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку;
 • ухвали суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті або закриття апеляційного провадження, про повернення апеляційної скарги;
 • ухвали й постанови суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку та постанови суду апеляційної інстанції у справах про банкрутство.

Запитання та завдання

Перейдіть за кодом чи посиланням на чинне законодавство http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#n1821 і розв’яжіть ситуацію.

Ситуація. Обласний транспортний прокурор заявив позов в інтересах держави в особі обласного державного підприємства з перевезення вантажів і пасажирів, що є структурним підрозділом обласної залізниці, до підприємства «Димі» про стягнення 300 тис. грн збору за подачу та забирання вагона. Господарським судом у позові було відмовлено через те, що позивач не є стороною договору перевезення.

Визначте, хто має право на позов у цьому випадку.

Хто є учасниками господарського процесу?

Дайте аргументовану оцінку рішенню суду.

Запитання для самоперевірки

 • 1. Який порядок досудового врегулювання господарських спорів?
 • 2. Які справи підвідомчі господарським судам?
 • 3. Хто може бути учасником господарського процесу?
 • 4. Укажіть стадії господарського процесу.