Етика. 5 клас. Пометун

Словник

Агресивність — стан, за якого людина демонструє гнів, злість тощо; також риса характеру, що виражається у ворожому ставленні людини до навколишнього світу.

Агресія — поведінка людини, спрямована на пошкодження або руйнування, що у крайній формі може переростати в насильство.

Булінг (цькування) — систематичні фізичні та/або психологічні знущання й приниження, що вчиняються щодо конкретної особи.

Ввічливість — дотримання добрих манер, уважність і люб'язність у ставленні людини до тих, хто її оточує.

Вербальне спілкування — словесне спілкування, учасники якого обмінюються висловлюваннями щодо предмета обговорення.

Взаємонавчання — форма організації навчання в парах змінного складу.

Віртуальний — той, що не існує в реальному світі, а створений людською уявою або зімітований за допомогою інших предметів. Нині віртуальним найчастіше називають усе, що пов'язане з комп'ютером та інтернетом.

Гідність — внутрішня переконаність людини у власній цінності, почуття самоповаги. Також поняття «гідність» можуть вживати, маючи на увазі, що певна людина гідна особливого визнання та шани. Наприклад, за її визначні вчинки або моральні якості, такі як скромність, наполегливість, відданість тощо.

Доброзичливість — здатність і бажання робити добро іншим людям.

Дорослий — людина, яка досягла певного віку та щодо якої є підстави вважати, що вона має тілесну і духовну зрілість.

Досвід — уміння та знання, набуті впродовж життя та діяльності окремої людини або людської спільноти.

Емоції — нетривала реакція людини на явища реального або вигаданого світу.

Емпатія — здатність людини розуміти й відчувати почуття іншої людини.

Етика — наука, що вивчає мораль.

Етикет — правила поведінки людей у суспільстві.

Життєві перспективи — бачення людиною свого майбутнього, що відображає зв'язок її життєвих планів зі станом суспільства і держави.

Життєві плани — планування на певний термін людиною руху до своїх життєвих цілей з урахуванням їхньої важливості для неї та можливостей досягнення.

Життєві цілі — індивідуальні пріоритети, до яких прагне рухатися у своєму житті людина.

Індивідуальні властивості людини — набір психічних характеристик, що відрізняють можливості однієї людини від іншої: мислення, пам'яті, уяви та особливості її здібностей, інтересів, характеру.

Індивідуальність — неповторна своєрідність, яка відрізняє одну людину від іншої.

Інтерес — притаманне людині позитивне або негативне ставлення до когось або чогось як до того, що здатне задовольнити або не задовольнити її прагнення.

Комунікація — термін, яким визначається взаємодія людей у світі.

Конфлікт — ситуація, за якої кожна сторона має позицію, несумісну з позиціями інших.

Любов — почуття глибокої відданості до кого- або чого-небудь.

Маніпуляція — тут: приховане управління людиною поза її волею, яке приносить тому, хто його здійснює, певну вигоду.

Мова — система умовних символів, за допомогою яких передається поєднання звуків, що мають для людей певне значення та зміст.

Моральні цінності — моральні зразки й вимоги, що дозволяють визначати людські вчинки як правильні та неправильні, добрі й погані.

Мораль — сукупність норм і принципів, які використовуються людьми в різних життєвих ситуаціях.

Навчання — організована двостороння діяльність, спрямована на засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу та подальше застосування сформованих на його основі знань, умінь і навичок на практиці.

Наполегливість — здатність продовжувати розпочату справу, долаючи перешкоди, що виникають.

Настрій — загальний емоційний стан людини.

Наукові знання — знання, які були отримані в результаті наукових досліджень та експериментів або можуть бути перевірені за їхньою допомогою.

Невдача — безуспішне завершення чого-небудь; факт недосягнення людиною поставленої мети.

Невербальне спілкування — форма спілкування, у якій не використовуються слова та інші мовні символи, а інформація передається за допомогою рухів тіла.

Особа — індивід, який виконує різні ролі в суспільстві.

Особистісний розвиток людини — процес позитивних змін під впливом дії зовнішніх і внутрішніх чинників, завдяки якому людина стає щасливою, успішною і самодостатньою одиницею певної суспільної спільноти.

Особистість — характеристика конкретної людини, що включає в себе характер, світогляд, місце та зв'язки в суспільстві.

Патріотизм — особливе емоційне переживання належності до спільноти громадян своєї країни.

Планування життя — створення конкретного плану життя на три, п'ять, десять років і далі, де визначаються цілі людини.

Повага — прихильне ставлення до інших людей, пов'язане з визнанням їхніх заслуг і позитивних якостей.

Почуття — узагальнені людські переживання щодо чогось або когось.

Самооцінка — уявлення людини про себе, власні здібності, значення своєї діяльності для інших, оцінка власних якостей, почуттів, переваг і недоліків.

Самопізнання — спостереження людини за своїми психічними й фізичними особливостями, осмислення самої себе, того, що відбувається впродовж її життя.

Самостійність — здатність самому/самій визначати цілі й досягати їх; здатність вирішувати свої проблеми власними силами.

Світогляд — система поглядів людини на світ та її місце в ньому.

Спілкування — стосунки між людьми, спричинені потребами спільної діяльності, що включають сприйняття та розуміння іншої людини, обмін інформацією та вироблення шляхів спільної взаємодії.

Стереотип — поширені в суспільстві протягом тривалого часу стійкі уявлення про людей, стосунки між ними, навколишній світ, які часто бувають неправдивими. Негативні стереотипи називають упередженнями.

Тактовність — уміння поводити себе відповідно до етикету та етичних норм.

Темперамент — вроджена схильність людини до певного способу реакції на світ та роботи.

Тиск у спілкуванні — ситуація, за якої одна сторона у спілкуванні, долаючи опір іншої, намагається змусити її до чогось.

Унікальність — термін, який використовують для позначення чогось єдиного у своєму роді, виключного.

Успіх — позитивний наслідок діяльності людини в певній сфері; факт вищого досягнення поставленої мети.

Характер — набір індивідуальних рис людини, що проявляються в її ставленні до себе, навколишнього світу та поведінці.

Хобі — узагальнена назва улюблених занять або розваг, до яких люди вдаються у вільний від основної діяльності час.

Цілеспрямованість — прагнення людини досягти визначеної мети.

Чемність — шанобливе, ввічливе ставлення до людей; поведінка людини, у якій проявляються ввічливість та люб'язність.

Чеснота — позитивна моральна якість людини.

Щирість — властивість людини, пов'язана з її прямим, безкорисливим, відвертим вираженням своїх почуттів і думок.