Підручник з Географії (рівень стандарту). 11 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ТЕМА 3. ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА

§ 22. Глобальна економіка

Пригадайте

• як ви розумієте поняття «світове господарство», «міжнародний поділ праці»

• наведіть приклади спеціалізації підприємств, країни

1. Поняття глобальної економіки.

Щороку світова економіка стає більш взаємозалежною. На це, зокрема, указує, що обсяги зовнішньої торгівлі зростають швидше, ніж саме виробництво. Тому все частіше використовується таке поняття, як глобальна економіка. Її розглядають як якісно новий етап розвитку світової економіки, що поступово перетворюється на цілісну систему, утворену величезною виробничою, глобальною фінансовою та планетарною інформаційною сферою.

Розглянемо причини утвердження глобальної економіки.

1) Науково-технічний прогрес (НТП). Він полягає в потужному розвитку науки й швидкому втіленні її досягнень у виробництво. Зокрема, завдяки цьому відбувається розвиток транспорту й зв'язку. За останнє століття швидкість пересування, зв'язку та обробки інформації зросла більш ніж у 100 разів. Це дало можливості швидко долати відстані, а також знизити вартість транспортування.

2) Розширення сфери діяльності міжнародних організацій і спрощення умов здійснення зовнішньоторговельної діяльності. Розширення економічних зв'язків між окремими країнами і регіонами світу викликало у другій половині XX ст. посилений розвиток міжнародної економічної інтеграції — процесу взаємного зближення і взаємодоповнення господарств країн світу. Унаслідок цього у світі виникли численні міжнародні економічні організації. Однією з найважливіших є Світова організація торгівлі (СОТ), яку було створено з метою вироблення єдиних правил міжнародної торгівлі та запобігання «торговельним війнам», що відбувалися раніше. Її членами є понад 150 країн світу (серед них і Україна).

3) Поширення сучасних стандартів продукції та послуг. Як правило, це відбувається завдяки поширенню у світі продукції відомих торгових марок («Кока-Кола», «Проктер енд Гембл», «Нестле» тощо), існуванню мережі магазинів побутової електротехніки («Соні», «Філіпс», «Панасонік» тощо) або ресторанів швидкого харчування (зокрема «Макдональдс»).

4) Зростання значення транснаціональних корпорацій (ТНК). В умовах глобалізації компанії всього світу прагнуть знайти нові шляхи збуту товарів і послуг, зайняти вільні ніші ринку, скористатися досягненнями НТП і в такий спосіб повніше задовольнити потреби людей. Цей процес супроводжується концентрацією все більших обсягів виробництва в руках великих ТНК.

Транснаціональні корпорації (ТНК) — великі компанії, які мають виробничі підрозділи в багатьох країнах світу, тобто це сукупність підприємств (дочірніх фірм), розташованих у різних країнах світу й підпорядкованих одній «материнській» компанії. На відміну від звичайних великих підприємств, ТНК переміщують за кордон не товар, а сам процес виробництва, залучаючи до нього місцеву робочу силу.

2. Система виробництва. Географічність міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва.

Виробництво — це процес перетворення природних ресурсів на товари й послуги через технологію та організацію виробництва. Саме на природні ресурси у вигляді природного матеріалу або підготовленої сировини (їх об'єднують під назвою предмети праці) спрямована праця людини. Наприклад, це може бути природний газ, із якого виробляють різноманітну продукцію (зокрема азотні добрива, пластик). Вплив людини на предмети праці здійснюється за допомогою засобів праці.

Ви вже знаєте, що технологія виробництва являє собою послідовність дії праці та її знарядь на предмети праці. Як приклад наведемо технологію виробництва цукру (мал. 1). На потужних підприємствах, крім цукроваріння, є суміжні виробництва, які працюють на відходах (дефектний цукор, патока) і виробляють спирт, лимонну кислоту, кормові дріжджі.

Мал. 1. Технологія виробництва цукру.

1) Поясніть, чому цукрові заводи розташовують у районах вирощування цукрового буряку.

2) Що є предметом праці на такому виробництві?

3) З'ясуйте, які засоби праці (передусім обладнання) використовують на різних етапах виробництва цукру.

Розвиток сучасного виробництва неможливий без міжнародної спеціалізації та кооперування. Поняття «спеціалізація» та «кооперування» вам уже знайомі, але тепер ми їх розглянемо з точки зору формування глобальної економіки, де вони виступають як форми міжнародного географічного поділу праці. Отже, міжнародна спеціалізація передбачає виробництво в тій чи іншій країні певних видів продукції або надання послуг для реалізації на світовому ринку. Завдяки цьому відбувається обмін результатами економічної діяльності між різними країнами. Яскравими прикладами спеціалізації є Швейцарія та Норвегія. Швейцарія в значних обсягах виробляє високоякісне складне обладнання, ліки, годинники, надає банківські послуги. Норвегія відома видобутком нафти та природного газу, виробництвом кольорових металів, електроенергії на ГЕС, деревообробною і целюлозно-паперовою промисловістю, рибальством та аквакультурою (мал. 2). Економіка цих країн значною мірою доповнює одна одну та створює можливість для обміну високоякісною продукцією, яка з надлишком виробляється в кожній із них.

Мал. 2. Садкове розведення лосося на рибницьких фермах у Норвегії. Інноваційний розвиток аквакультури дозволив країні посісти перше місце у світі за вирощуванням лосося.

Оскільки спеціалізація може бути не тільки з виробництва готової продукції, але й із виготовлення деталей і вузлів, стає зрозумілою важливість кооперування виробництва. У такому випадку кілька підприємств виробляють окремі деталі, вузли, агрегати, а потім відправляють їх іншому підприємству для збирання готової продукції. Найбільше це притаманне для машинобудування, оскільки воно виробляє технічно складну продукцію. Так, за підрахунками японських фахівців, у сучасному автомобілі налічується до 30 тис. деталей та вузлів, із яких близько 300 є особливо важливими. У літаку «Ербас A380» (спільне виробництво Франції, Німеччини, Великої Британії, Іспанії) налічують до 6 млн деталей (мал. 3). Зрозуміло, що жодне, навіть дуже потужне, підприємство не може виробити все необхідне для такої складної техніки. Тому воно кооперується з десятками, навіть сотнями інших підприємств, які розташовані в різних країнах (мал. 4).

Мал. 3. Двопалубний реактивний пасажирський літак «Ербас А380» — найбільший серійний авіалайнер у світі (висота — 24,08 м, довжина — 72,75 м, розмах крила — 79,75 м).

Мал. 4. Транспортний літак Aн-132D (спільне виробництво України та Саудівської Аравії). Він пристосований до експлуатації в різних кліматичних умовах, особливо в умовах жаркого клімату, а також на високогірних та непідготовлених аеродромах.

3. Світовий ринок технологій, патентів і ліцензій, інформаційно-технологічних послуг.

За сучасних умов стійке економічне зростання значною мірою залежить від науки, технологій та інновацій. Вони забезпечують стрімкий розвиток наукоємних виробництв, швидке оновлення продукції, дають поштовх до науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР). Усе це потребує значних капіталовкладень, спеціалістів високої кваліфікації, спеціального обладнання. Це обумовило формування унікального ринку, на якому переважно обмінюються результатами інтелектуальної діяльності. Наприклад, світовий ринок технологій являє собою велику сферу обміну з метою підвищення технічного й технологічного рівня виробництва.

Світовим лідером на ринку технологій є США, де витрати на НДДКР перевищують витрати Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії разом узятих. Тому в США зосереджена значна частина передових наукових досягнень.

На світовому ринку інформаційно-технологічних послуг найбільше значення має продукція ІТ-індустрії. Ви вже знаєте, що вона поєднує різні види діяльності, спрямованої на задоволення інформаційних потреб користувачів. Найбільше значення мають розробка програмного забезпечення; програмна та мережева інтеграція (об'єднання мережевих систем або прикладних програм); підтримання інформаційної безпеки; ІТ-аутсорсинг.

Сьогодні за темпами зростання ІТ-послуги випереджають усі інші види послуг та продовжують динамічно розвиватися. Зокрема, цьому сприяли збільшення кількості мобільних користувачів, глобальне поширення соціальних мереж, поява «хмарних» технологій, що забезпечують зберігання файлів у мережі.

Провідними виробниками та експортерами продукції комп'ютерного програмування є США, Німеччина, Велика Британія, Франція, Японія.

Одним із відомих світових експортерів інформаційно-технологічних послуг, зокрема ІТ-аутсорсингу, є Україна.

4. Роль ТНК та вільних економічних зон у функціонуванні глобальної економіки.

На значення ТНК вказує те, що на них припадає понад 50 % світового виробництва, щонайменше 75% світової торгівлі та міжнародної міграції капіталу, понад 80% міжнародного обміну технологіями. Завдяки своїм виробничим і фінансовим можливостям ТНК зосереджують у своїх руках найбільш наукоємні виробництва, сприяючи технологічному розвитку. Останніми роками вони стали рушійною силою ключових процесів глобальної економіки.

Провідну роль відіграють ТНК, які розташовані в США, Китаї, Японії, Німеччині, Франції, Великій Британії, Південній Кореї, Швейцарії, Нідерландах, Канаді.

Важливим елементом глобальної економіки є вільні економічні зони (ВЕЗ). Їх розглядають як певну територію тієї чи іншої країни, де встановлюються пільгові умови економічної діяльності. Пільги стосуються зниження або скасування податків, спрощення валютного та візового режимів. Метою створення ВЕЗ є залучення іноземного капіталу, упровадження сучасних технологій, насичення внутрішнього ринку високоякісною продукцією, прискорення економічного розвитку окремої території, навчання й підготовка висококваліфікованих спеціалістів, збільшення обсягів зовнішньої торгівлі, вирішення проблеми зайнятості. ВЕЗ активно та успішно працюють у багатьох країнах, зокрема в Китаї, США, Великій Британії, Німеччині, Польщі, Ірландії.

Головне

Глобальна економіка — процес перетворення світової економіки на цілісну систему, утворену величезною виробничою, глобальною фінансовою та планетарною інформаційною сферою.

• Виробництво — процес перетворення природних ресурсів на товари й послуги через технологію та організацію виробництва.

• Розвиток сучасного виробництва неможливий без міжнародної спеціалізації та кооперування.

• Світовий ринок технологій — це велика сфера обміну, метою якого є підвищення технічного і технологічного рівня виробництва.

• Важливими складовими глобальної економіки є транснаціональні корпорації та вільні економічні зони.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Дайте визначення поняття «глобальна економіка» 2. Розкажіть про складові системи виробництва. 3. Наведіть приклади міжнародної спеціалізації та кооперації. 4. Охарактеризуйте особливості ринку технологій, патентів і ліцензій. 5. Поясніть, що таке транснаціональні корпорації. Яку роль вони виконують у функціонуванні глобальної економіки? 6. Якою є мета створення вільних економічних зон?

Поміркуйте

1. Чому вузька спеціалізація найбільш характерна для порівняно невеликих високорозвинених країн?

2. Завдяки чому Україна стала одним із відомих світових експортерів інформаційно-технологічних послуг?

Працюємо самостійно

1. З'ясуйте, які спеціальні (вільні) економічні зони існували в Україні. Якими були результати їхньої діяльності?

2. Зберіть дані про створення консорціуму для виробництва транспортного літака Ан-132. Підготуйте повідомлення.

Дослідження

Світовий ринок патентів: лідери й аутсайдери.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.