Посібник «Мій конспект. Всесвітня історія. 9 клас»

Розділ 3. МОДЕРНІЗАЦІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX СТ. ПРОБУДЖЕННЯ АЗІЇ

Урок 16. ФОРМУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

Очікувані результати

Після цього уроку учень/учениця має

• розуміти: вплив результатів франко-прусської війни на суспільний розвиток Франції та Німеччини; поняття «індустріалізація», «монополія», «трест», «синдикат», «картель», «дискримінація», «сегрегація», «суфражизм», «фемінізм»;

• вміти: визначити причини і наслідки індустріалізації, монополізації провідних галузей економіки.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Що спільного в назвах революцій кінця XVI XVIII ст.?

2. Назвіть країни, у яких вони відбулися.

3. Якими були їхні загальні підсумки?

4. Що таке промисловий переворот? Які його основні ознаки?

5. Які відносини встановились у низці країн Європи та США ? Яке суспільство при цьому сформувалося?

6. Які зміни в соціально-економічному та культурному житті передбачає становлення такого суспільства?

III. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з таблицею

1. Проаналізуйте таблицю «Частка провідних держав у світовому промисловому виробництві».

2. Порівняйте дані таблиці і запишіть у зошити назви держав у порядку зростання показників промислового виробництва у світі та Європі.

3. Поясніть отримані результати.

Роки

США

Німеччина

Англія

Франція

Італія

Канада

Росія

Японія

1870

23,3

13,2

31,8

10,3

2,4

1,0

3,7

-

1900

30,1

16,6

19,9

7,1

2,7

1,4

5,0

0,6

Робота з поняттями

Монополія — встановлення підприємцем або групою підприємців контролю над однією чи кількома галузями виробництва з метою збільшення прибутків і ліквідації конкуренції.

Синдикат — монополістичне об’єднання, характерною ознакою якого є розподіл замовлень, закупівля сировини та реалізація готової продукції через єдину систему збуту.

Трест — монополістичне об’єднання, у межах якого всі учасники повністю втрачають самостійність, як виробничу й комерційну, так і юридичну. Картель — монополістичне об’єднання, учасники якого укладають між собою договір про регулювання обсягів виробництва, умов збуту й найму робочої сили з метою отримання монопольного прибутку.

Концерн — одна з найрозвиненіших форм монополій, об’єднання багатьох промислових, фінансових і торговельних підприємств, що формально зберігають самостійність, але фактично контролюються головною компанією. Прусський шлях — перетворення феодальних помість на великі капіталістичні господарства. У такий спосіб поміщики ставали сільськими капіталістами, а селяни — найманими працівниками.

Фермерський шлях розвитку сільського господарства — без великого землеволодіння вчорашніх феодалів, без пережитків феодалізму із застосуванням найманої праці та техніки.

Робота з картою

♦ Розгляньте історичні карти атласу «Світ наприкінці XVIII» і «Міжнародні відносини» та виконайте завдання.

1. Порівняйте кількість колоніальних держав на початку та наприкінці XIX ст.

2. Назвіть найбільші колоніальні держави.

3. Назвіть континент, де було найбільше колоній.

4. Назвіть держави, які мали найбільші колоніальні володіння в Африці.

5. Поясніть, чому, на вашу думку, сталися такі зміни.

Робота з поняттям

Марксизм — течія суспільно-політичної думки, система поглядів про комуністичне суспільство як безкласове, досконале суспільство без експлуатації та гноблення.

Виступ учнів

Повідомлення учнів про К. Маркса та його комуністичну теорію.

Робота з таблицею

♦ Опрацюйте матеріали таблиці про розвиток робітничого руху та виконайте завдання.

1. Назвіть зміни, що відбулися в робітничому русі.

2. Назвіть досягнення робітничого руху.

3. Що уряди країн могли протиставити робітничому руху?

І Інтернаціонал

II Інтернаціонал

Рік і місце заснування

28 вересня 1864 р., Лондон

14 липня 1889 р., Париж

Мета створення

Об’єднання та координація дій робітничого руху

Продовження боротьби за права робітників

Ідеологія

Марксизм

Гасло

«Пролетарі усіх країн, єднайтеся!»

Учасники

Профспілки, кооперативні асоціації, освітні гуртки, товариства

Соціалістичні робітничі партії

Наслідки створення

Об’єднання робітників в єдину організацію; поширення марксистсвких ідей

Формування інструменту впливу робітничого руху на уряди країн; запровадження Дня солідарності робітників — 1 Травня

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Складання плану

♦ Складіть розгорнутий план за темою «Основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку провідних країн Західної Європи та Америки».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати повідомлення «Паризька комуна» та «Політичний портрет Жоржа Клемансо».