Посібник «Мій конспект. Історія України. 9 клас»

Уроки 9-10. ПОЛЬСЬКИЙ І РОСІЙСЬКИЙ РУХИ. СОЦІАЛЬНІ РУХИ

Мета уроку

Після цього уроку учень/учениця

• має знати: хронологічні межі найбільших соціальних виступів першої половини XIX ст. (селянські виступи під проводом Устима Кармелюка на Поділлі, повстання військових поселенців на Харківщині, селянські рухи «Київська козаччина» та «Похід у Таврію за волею»);

• має розуміти: роль загальноросійського та польського визвольних рухів в історії України; розбіжності в цілях українського, російського і польського рухів на території України;

• має вміти: показати на карті місця діяльності політичних і національно-культурних організацій, території, охоплені соціальними протестами; характеризувати політичний і соціально-економічний стан українських земель, розгортання національного руху.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Назвіть та охарактеризуйте головні напрями громадсько-політичної діяльності Кирило-Мефодіївського братства.

2. Дайте коротку характеристику провідників Кирило-Мефодіївського братства.

IIIСПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з історичними поняттями

Масони — члени релігійно-етичних організацій «вільних каменярів», які виникли в Західній Європі в період Середньовіччя, а найбільше ці організації поширилися під впливом Французької революції.

Декабристи — члени таємних дворянських організацій, які мали на меті реформування Росії, до складу яких входили переважно офіцери. Назва походить від російської назви місяця «декабрь», коли 1825 року вони здійснили невдалу спробу організувати повстання.

Робота з підручником

• Опрацювати відповідний матеріал підручника або слухаючи розповідь учителя, скласти тези «Масони в Україні».

Орієнтовний вигляд тез

• Масонство набуває значного поширення із кінця XVIII ст.;

• головна ідея масонів: «Увесь світ — одна республіка, всі народи — одна сім’я»; основне гасло: «Свобода. Рівність. Братерство»;

• масони об’єднувалися в організації — ложі. Найбільші організації в Україні: «Понт Евксінський» (Одеса), «Любов до істини» (Полтава), «Об’єднання слов’ян» (Київ), «Малоросійське таємне товариство» (Київ, Полтава, Чернігів);

• чимало українських масонських організацій ставили за мету скасування кріпацтва, самодержавства, виступали проти національного гноблення. Серед масонів поширювалися ідеї слов’янської федерації і державності України;

• масони зазнали переслідувань з боку царського уряду.

Робота з таблицею

• Слухаючи розповідь учителя, складіть таблицю «Програми Північного та Південного товариств».

Орієнтовний вигляд таблиці

Організація, програма, автори

Зміст програми

Політичний устрій

Аграрне питання

Національне питання

«Північне товариство» «Конституція» М. Муравйов м. Петербург

1822 р.

Ліквідація самодержавства.

Установлення конституційної монархії

Звільнення селян без землі, збереження поміщицького землеволодіння

В Україні передбачалося створення двох «держав»: Української (зі столицею в Харкові) та Чорноморської (зі столицею в Києві)

«Південне Товариство» «Руська правда» П. Пестель м. Тульчин

1821 р.

Установлення республіки. Фізичне знищення членів царсвкої родини. Збереження єдиної централізованої держави, запровадження цензури, створення таємної поліції

Скасування кріпацтва, наділення селян землею

Заперечувалося право на самовизначення народів Росії, крім польського. Кавказькі народи підлягали примусовому розселенню, цигани та євреї — виселенню

«Товариство об’єднаних слов’ян» «Правила» Брати Борисови м. Новоград-Волинський 1823 р.

Скасування самодержавства.

Створення

всеслов’янської федеративної держави, демократичне представницвке правління

Скасування кріпацтва

Єдність та рівноправ’я

всіх слов’янських народів

Робота з історичним джерелом

♦ Опрацювати текст джерела і відповісти на запитання.

1. Яке місце відводили декабристи Україні у своїх програмових документах? Про що це свідчить?

2. Чи згодні ви з пропозицією Павла Пестеля саме в такий спосіб розв’язати національне питання?

Із «Руської правди» Павла Пестеля

«...Увесь російський народ становить один стан — громадянський; всі сучасні стани знищуються і зливаються в один стан — громадянський. Усі різні племена, з яких складається Російська держава, визнаються російськими і, складаючи різні свої назви, становлять один народ російський... Постановляється основним законом Російської держави, що будь-яка думка про федеративний устрій відкидається цілком, як найбільш згубний злочин і найбільше зло. Уникати належить усього того, що безпосередньо чи опосередковано, прямо чи непрямо, відкрито чи таємно, до такого устрою держави вести б могло».

Робота з підручником

♦ Опрацювати відповідний текст підручника і відповісти на запитання.

1. Декабристи планували виступ на весну 1826 р. Чому місцем повстання було обрано саме Україну?

2. Які події завадили планам декабристів і коли відбувся їхній виступ?

Метод «Мікрофон»

♦ Як, на вашу думку, у чому полягали причини поразки декабристів? Орієнтовна відповідь

1. Відсутність єдиного центру і керівництва повстанським рухом;

2. Непідготовленість виступів;

3. Повільність і нерішучість у діях повсталих;

4. Відсутність єдності в лавах декабристів, розбіжності у їхніх поглядах;

5. Відсутність підтримки з боку народних мас.

Робота з таблицею

♦ Слухаючи розповідь учителя та використовуючи текст підручника, скласти хронологічну таблицю «Польське повстання 1830-1831 рр.» і відповісти на запитання.

1. Про що мріяли поляки?

2. Чому гасло «За вашу і нашу свободу» не сприймали українські селяни? Свою точку зору обґрунтуйте.

Орієнтовний вигляд таблиці

Початок повстання

Листопад 1830 року

Територія

Польща, Литва, Білорусія, Правобережна Україна

Мета

• Повалення російського гніту;

• національне відродження Польщі

План дій

• Створення національного уряду;

• відновлення Польщі в кордонах 1772 року;

• питання про скасування кріпацтва не ставилося;

• Україну планувалось увести до складу відновленої Польської держави, тому українці не підтримали повстанців

Підсумки

• Розгромлене російськими військами;

• розпочалось масове зросійщення Правобережжя;

• сприяло активізації прогресивних сил в Україні

Учитель. Уперше це гасло з’явилося і використовувалося під час повстання Тадеуша Костюшка 1794 року. 25 січня 1831 р. на патріотичній маніфестації у Варшаві на підтримку повстання декабристів девіз був використаний на прапорі у вигляді «В ім’я Бога за нашу і вашу свободу».

Робота з історичною інформацією

1. Опрацюйте історичну інформацію і скажіть, як ви зрозуміли слова сучасного історика Я. Грицака.

«...Польські змовники були свідомі, що без підтримки народних мас їхня боротьба з самодержавством приречена на поразку. Ці настрої якнайточніше передав поет Зигмунт Красіцкий, який у своїх «Псалмах майбутнього» (1845) писав, що спасти Польщу може «єдине тільки, єдине чудо: з польською шляхтою — польський люд». їх не зупиняла та перешкода, що місцеве населення розмовляє не польською, а українською мовою. Мовні відмінності вони вважали лише різницею в діалектах, які не мали самостійного політичного значення».

«Основною в польському міфі... стала ідея про братерський союз поляків й українців проти Москви. Він актуалізовувався кожного разу, коли виникала примара війни з Росією — під час походу Наполеона на Москву, російсько-турецької війни 1828 р., польського повстання 1830 р. ...як пропагандистський матеріал, адресований українському народові».

2. Прочитайте висловлювання І. Франка і поясніть, як ви їх зрозуміли.

«Революціонери польські, почавши від 1830 року, ніколи не вміли заговорити до народу його мовою і приноровити свою революційну проповідь до його світогляду і його потреб, але коли й сходили часом до народу, то зараз на перше місце висували такі поняття і діла, котрі по своїй природі мусили бути простому народові або чужі, або несимпатичні».

Орієнтовне завдання для практичних і творчих робіт (на уроці)

1. Скласти порівняльну таблицю «Україна в програмових документах українського, польського і російського національних/визвольних рухів».

Український національно-визвольний рух (на прикладі кирило-мефодіївців)

Польський національно-визвольний рух

Російський національно-визвольний рух (на прикладі декабристів)

     

2. Працюючи в групах, проаналізувати програмові документи представників українського, польського і російського національних/визвольних рухів опрацювати за текстом підручником і скласти таблицю за такою схемою:

1) територія; 2) учасники; 3) причини; 4) хронологія подій; 5) результати.

Робота в групах

1-ша група

♦ Опрацювавши відповідний матеріал підручника, скласти тези про повстання Устима Кармелюка.

2-га група

♦ Опрацювавши відповідний текст підручника і додатковий матеріал, підготувати повідомлення про народний рух «Похід у Таврію за волею».

«Похід у Таврію за волею»

Наступного 1856 р. у квітні розпочався новий рух непокори: «Похід у Таврію за волею». Насамперед він охопив селян Катеринославської та Херсонської губерній. Приводом масових утеч до Криму стали чутки, що цар закликав поміщицьких селян заселяти спустошені війною місцевості Криму, а прибулим дарував волю. Рух охопив майже 75 тис. кріпаків. Селяни йшли поодинці, сім’ями, цілими селами. Щоб спинити їх, уряд виставив пости на переправах через Дніпро й на Перекопі. За свідченням очевидців, чимало селян, які йшли на Перекоп, вели справжні битви з військами, отримували поранення, гинули. За неповними даними, лише в Катеринославській та Херсонській губерніях сталося 6 кривавих сутичок, у яких було вбито 5 і поранено 50 осіб. Лише застосування зброї, арешти, притягнення до військового суду змушувало селян повертатися назад. Тисячі повстанців було віддано під суд.

3-тя група

♦ Опрацювавши відповідний текст підручника і додатковий матеріал, підготувати повідомлення про рух «Київська козаччина».

«Київська козаччина»

Масовий селянський рух у Київській та Чернігівській губернії 1855 р., спрямований проти соціальної і національної політики російського уряду в Україні. Приводом до селянських виступів стало оприлюднення під час Кримської війни 1853-56 роках царського маніфесту, який закликав формувати народне ополчення і вирушати на війну. Серед селян Київщини почали поширюватися чутки про те, що, записавшись до ополчення (в «козаки»), вони будуть звільнені від кріпосної залежності і одержать поміщицькі землі та майно. Селяни складали списки «вільних козаків», відмовлялися відробляти панщину і виконувати розпорядження місцевої адміністрації, створювали власні виборні органи самоврядування («сільські громади»).

На придушення «козаччини» російський уряд кинув регулярні війська. У низці сталися криваві сутички селян з військами. У ході каральних дій було вбито 39 і поранено 63 повстанці. До кінця квітня повстання було придушено.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Запитання

1. Що спільного і відмінного у ставленні до українського питання було і російських і польських революціонерів?

2. Покажіть на карті території розгортання національно-визвольних та соціальних рухів.

3. Що було спільного в соціальних рухах першої половини XIX ст.?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.