Посібник «Мій конспект. Історія України. 9 клас»

Урок 11. УЗАГАЛЬНЕННЯ. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА РОЗДІЛОМ 1

Мета уроку

• Після цього уроку будуть узагальнені та оцінені результати навчально-пізнавальної діяльності учня/учениці щодо розділу 1 «Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — в першій половині XIX ст.».

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення теми і цілей уроку.

II. ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Тести

Учні виконують тестові завдання закритого і відкритого типу.

1. Що стало наслідком появи 29 січня 1855 року царського маніфесту «Про призив до Державного ополчення»: «...звертаємося до всіх станів держави, наказуючи приступити до загального Державного Ополчення»?

А Початок польського повстання;

Б ліквідація Задунайської Січі;

В видання Валуєвського циркуляру;

Г початок «Київської козаччини».

Відповідь: Г.

2. Назвіть губернії, позначені цифрами на карті.

Відповідь: 1 Волинська, 2 Херсонська, 3 Полтавська, 4 Харківська, 5 Чернігівська, 6 Київська, 7 Катеринославська, 8 Таврійська, 9 Подільська.

3. Яке поняття ілюструють наведені дані щодо України?

 

Кількість

мануфактур

Кількість підприємств з використанням машин

Всього

1800 рік

200

0

200

1860 рік

1980

350

2 330

А Трудова міграція; Б національне відродження;

В внутрішній товарообмін; Г промисловий переворот.

Відповідь: Г.

4. Про кого йдеться в уривку з енциклопедії XIX ст.?

«Йому належить перша думка про університет у Харкові; він же схилив до цієї думки місцеве дворянство, яке пожертвувало для того 400 000 руб.; він залучив до цієї справи видатних і популярних діячів серед всіх станів... діставав і відправляв в Харків книги, типографські приналежності, ремісників».

А М. Максимович; Б М. Петроградський;

В І. Котляревський; Г В. Каразін.

Відповідь: Г.

5. Про які події йдеться в уривку?

«30-го грудня, близько третьої години пополудні, роти дійшли до Василькова. Проти нас була виставлений ланцюг стрільців... 3 січня 1826-го р., на привалі ми дізналися, що кавалерійський загін з кінно-артилерійської ротою заступив шлях до Трилісся... Ми знялися з привалу, вишикувалися в ротні колони і вирушили далі».

Відповідь. Повстання Чернігівського полку.

6. Про які події йдеться в уривку?

«У ці дні народився відомий лозунг, звернений до населення Правобережної України: «За нашу і вашу свободу!». Розрізнені повстання, що відбулися на Волині, Поділлі й Київщині з початку квітня до середини червня, закінчилися поразкою. У повстанні у Правобережній Україні взяли участь 5 627 осіб, у тому числі дворян (шляхта, поміщики) — 4017 (74 %) і селян — 1273 (23,4 %)».

Відповідь. Польське повстання.

7. Рекрутів у першій половині XIX ст. набирали з...:

А міщан; Б поміщицьких селян;

В державних селян; Г дворян.

Відповідь: Б.

8. Вставте пропущене поняття у висловлюванні історика Д. Баталія щодо історії України першої половини XIX ст.

«На першому місці треба поставити ..., що до них входило дворянство, іноді дуже вельможне і багате, офіцерство... з його штучною організацією, містикою, символікою, політичною і соціальною уміркованістю... Головною його метою було духовне відродження окремої людини...»

А Кирило-мефодіївців; Б декабристські організації;

В масонські ложі; Г польських патріотів.

Відповідь: В

9. Який процес визначено такими стадіями розвитку: етнографічна, культурницька, політична?

А Промисловий переворот; Б інтенсифікація виробництва;

В національне відродження; Г трудова еміграція.

Відповідь: В.

10. Що було характерною особливістю промислового перевороту в Україні? (Три варіанти відповіді)

1) Ґрунтувався на вільнонайманій праці;

2) сприяв прискореному зростанню населення в північних регіонах, ніж у південних;

3) промисловий переворот насамперед вплинув на цукроваріння;

4) розпочався в умовах федально-кріпосницьких відносин;

5) відбувся раніше, ніж у країнах Західної Європи;

6) розпочався на металургійних підприємствах;

7) розпочався одночасно в усіх губернських містах;

8) перші ознаки проявились у переробці картоплі;

9) завершився раніше, ніж у країнах Західної Європи;

10) ґрунтувався на праці іноземних колоністів;

11) засновниками перших фабрик були поміщики.

Відповідь: 3, 4, 11.

11. Про що йдеться в народній пісні першої половини XIX ст.?

Молотив я в понеділок, молотив я і вівторок, Обмолотив у вівторок, лишилося снопів сорок, А в середу докінчив — день панщини одробив.

А Шарварок;

Б урок;

В фільварок;

Г оброк.

Відповідь: Б.

12. Які події відбувались в українських землях у складі Російської імперії в першій половині XIX ст.?

1) Повстання під проводом У. Кармалюка;

2) діяльність Кирило-Мефодіївського братства;

3) заборона діяльності Головної руської ради;

4) скасування кріпосного права;

5) діяльність «Руської трійці»;

6) повстання Чернігівського полку;

7) запровадження Валуевського циркуляру.

Відповідь: 1, 2, 6.

13. Установіть хронологічну послідовність подій в українських землях у складі Російської імперії наприкінці XVIII — першій половині XIX ст.

А Вихід друком «Енеїди» Івана Котляревського;

Б повстання Чернігівського полку;

В польське повстання;

Г діяльність Кирило-Мефодіївського братства.

Відповідь: А, Б, В, Г.

14. У цій книзі уперше видано програмові завдання...:

А Кирило-Мефодіївського товариства;

Б «Братства тарасівців»;

В Південно-Західного відділу Російського географічного товариства;

Г «Руської трійці».

Відповідь: А.

Завдання

1. Покажіть на карті:

1) зміни української території наприкінці XVIII — у першій половини XIX ст.;

2) місця діяльності політичних і національно-культурних організацій; території, охоплені соціальними протестами.

2. Охарактеризуйте:

1) політичний і соціально-економічний стан українських земель, особливості першого етапу індустріальної революції;

2) розгортання національного руху в цей період;

3) діяльність Кирило-Мефодіївського братства.

3. Поясніть:

1) вплив індустріальної революції на соціально-економічний розвиток України;

2) значення діяльності Кирило-Мефодіївського братства для національного руху;

3) вплив індустріальної революції на розвиток міст, торгівлі, транспорту і соціальної структури суспільства.

4) роль Харківського і Київського університетів як центрів українського національного відродження;

5) програмові положення та ідейні засади діяльності Кирило-Мефодіївського братства;

6) роль загальноросійського і польського визвольних рухів в історії України;

7) розбіжності в цілях українського, російського і польського рухів на території України.

4. Назвіть:

1) дати входження українських територій до складу Російської імперії;

2) назви і час існування козацьких формувань після ліквідації Запорозької Січі (Задунайська січ, Азовське козацьке військо, Чорноморське/Кубанське козацьке військо);

3) дату Польського повстання;

4) дату діяльності Новгород-Сіверського гуртка автономістів;

5) час початку індустріальної революції в Україні;

6) час діяльності осередків національного та опозиційних рухів;

7) час діяльності Кирило-Мефодіївського братства;

8) хронологічні межі найбільших соціальних виступів першої половини XIX ст. (селянські виступи під проводом Устима Кармелюка на Поділлі, повстання військових поселенців на Харківщині, селянські рухи «Київська козаччина» і «Похід у Таврію за волею»).

5. Поясніть такі терміни і поняття: «чумакування», «порто-франко», «індустріальна революція (промисловий переворот)».