Посібник «Мій конспект. Історія України. 9 клас»

Розділ 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ XVIII — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

Урок 3. ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ЩОДО УКРАЇНСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Мета уроку

Після цього уроку учень/учениця

• має знати: дати входження українських територій до складу Російської імперії, назви і час існування козацьких формувань після ліквідації Запорозької Січі (Задунайська січ, Азовське козацьке військо, Чорноморське/Кубанське козацьке військо);

• має вміти: показувати на карті територіальні зміни в українських землях наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.; характеризувати політичний стан українських земель, особливості першого етапу індустріальної революції.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Робота з картою

1. Покажіть на карті території, які наприкінці XVIII ст. увійшли до складу Російської імперії.

2. Покажіть на карті території, які наприкінці XVIII ст. увійшли до складу Австрійської імперії.

Запитання

1. Який адміністративно-територіальний устрій запровадила Російська імперія на українських землях та з якою метою?

2. Чому російський уряд заохочував переселення представників інших національностей на українські землі?

IIIСПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. Унаслідок другого (1793 р.) та третього (1795 р.) поділів Речі Посполитої до складу Російської імперії ввійшли землі Правобережної України та Західної Волині. А внаслідок двох успішних війн з Туреччиною другої половини XVIII ст. до Росії було приєднано Південь України і Крим (1783 р.).

Українські землі, що перебували під владою Російської імперії, умовно називають Наддніпрянська Україна (Наддніпрянщина).

Робота з поняттями

♦ Співіднесіть поняття та їхнє визначення.

Терміни і поняття

Визначення

1. Інтеграція

А Входження українських земель до Росії та ліквідація їх національної самобутності

2. Уніфікація

Б Зведення управління в Україні до єдиних зразків, які існували в Російській державі

3. Бюрократизація

В Збільшення кількості чиновників, які управляли українськими землями. Український народ позбавлявся самоврядування

4. Денаціоналізація

Г Винищення усього українського, насадження мови і культури панівної нації

Відповідь: 1 Д, 2 Б, 3 В, 4 А.

Завдання

1. Пригадайте з курсу історії України 8-го класу причини ліквідації Запорозької Січі.

2. На основі тексту підручника складіть схему «Доля запорожців після ліквідації Запорізької Січі».

Орієнтовний вигляд схеми

Робота з поняттям

Промислова революція або промисловий переворот — перехід від ручного, ремісничо-мануфактурного й доморобного до великого машинного фабрично-заводського виробництва.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Яку політику проводила Росія щодо українських земель?

2. Чому російський уряд був зацікавлений у промисловій революції на українських територіях?

3. Яка доля спіткала козаків після знищення Запорізької Січі?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Випереджальне завдання. Використовуючи матеріал параграфа і додаткові джерела інформації, підготуйте розповідь: «Одеса — нове місто на нових землях».