Посібник «Мій конспект. Історія України. 9 клас»

Уроки 1-2. ПОВТОРЕННЯ. ВСТУП ДО КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

Мета уроку

Після цього уроку учень/учениця

• має знати: хронологічні межі та періодизацію історії Нового часу, час входження українських територій до складу Російської та Австрійської імперій; адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської та Австрійської імперій; чисельність, соціальний і національний склад населення України в XIX ст.; хронологічні межі «довгого» XIX ст., етапів українського національного відродження;

• має розуміти: вплив подій і тенденцій європейської історії на розвиток України; «довге» XIX ст. як час суспільної модернізації та національного відродження в Європі; головні цілі та сутність національної політики Російської та Австрійської імперій; особливості розвитку України та етапів українського національного руху від кінця XVIII до початку XX ст.; спільні й відмінні ознаки українського та загальноєвропейського історичного розвитку; поняття «довге XIX століття», «модернізація», «національне відродження», «смуга осілості», «губернія»;

• має вміти: обґрунтувати хронологічні межі «довгого» XIX ст.; показати на карті українські території у складі Австрійської та Російської імперій; охарактеризувати політичне і соціальне становище України наприкінці XVIII — на початку XX ст.; пояснити чинники та механізми змін у чисельності, соціальному й національному складі населення України.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Який період історії ви вивчали у 8-му класі?

2. Покажіть на карті країни, до яких входила територія України на початку XVIII ст.

3. Покажіть на карті країни, до яких увійшли українські землі після трьох поділів Польщі.

4. За яких умов була утворена Гетьманщина та які території до неї входили?

5. Кого з гетьманів ви запам’ятали найбільше і чому?

IIIСПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Запитання

1. Як і коли російський уряд знищив Гетьманщину і Запорозьку Січ?

2. Внаслідок який подій Російська та Австрійська імперії загарбали Причорномор’я, Приазов’я, Правобережжя і західноукраїнські землі?

Учитель. Занепад старих форм українського життя і початок нового періоду українського національного відродження збіглися зі значними територіальними змінами в Центральній та Східній Європі. Поки європейці перебували під враженням Французької революції, три потужні монархії тогочасної Європи нищили державність слабших країн-сусідів. Спершу Російська імперія остаточно зруйнувала Гетьманщину (1781 р.), потім, приєднавши внаслідок російсько-турецьких війн Південну Україну, знищила державу татарського народу — Кримське ханство (1783 р.). Тоді ж унаслідок трьох поділів (1772, 1793, 1795 рр.) Австрія, Пруссія та Росія поділили між собою землі Речі Посполитої.

Українськими землями заволоділи Австрійська імперія (Східна Галичина) і Російська імперія (Правобережжя). Скориставшись послабленням Османської імперії внаслідок поразки в російсько-турецькій війні 1768-1774 рр., Австрія захопила також Буковину.

Запитання

• Які політичні події відбувались в Європі наприкінці XVIII ст.?

Орієнтовне завдання для практичних і творчих робіт (на уроці)

Підготувати повідомлення (або есе) про європейські зв’язки України в Ранній Новий час (XVI-XVIII ст.):

• культурні зв’язки;

• військово-політичні зв’язки;

• економічні зв’язки.

Робота з картою

1. Розгляньте історичну карту «Українські землі у XVIII ст.» і покажіть українські землі, які у XVIII ст. відійшли до Російської та Австрійської імперій.

2. У складі якої держави українських земель було більше?

3. Що змінилося в адміністративно-територіальному устрої українських земель на початку XIX ст.?

Орієнтовне завдання для практичних і творчих робіт

• Зіставити (усно або письмово) оглядові карти з історії України, зокрема адміністративно-територіального устрою: станом на середину XVIII ст. та на початок XIX ст.

Робота в групах

1-ша група

1. Розглянувши таблицю «Наддніпрянська Україна у складі Російської імперії», визначте адміністративно-територіальний устрій та регіональний розподіл українських земель у першій половині XIX ст.

2. Відшукайте ці території на карті.

3. Як ви вважаєте, для чого російський уряд запровадив такий адміністративно-територіальний устрій в українських землях?

Наддніпрянська Україна у складі Російської імперії

Лівобережжя

Малоросійське

генерал-губернаторство

Чернігівська губернія Полтавська губернія Харківська губернія

Правобережжя

Київське

генерал-губернаторство

Київська губернія Подільська губернія Волинська губернія

Південна Україна

Новоросійсько-Бессарабське генерал-губернаторство

Херсонська губернія Катеринославська губернія Таврійська губернія

2-га група

1. Розглянувши схему «Адміністративно-територіальний та регіональний поділ українських земель у складі Австрійської імперії», визначте адміністративно-територіальний устрій та регіональний розподіл українських земель у складі Австрійської імперії в першій половині XIX ст.

2. Знайдіть ці території на карті.

3. Як ви вважаєте, з якою метою австрійський уряд запровадив такий адміністративно-територіальний устрій в українських землях?

Адміністративно-територіальний та регіональний поділ українських земель у складі Австрійської імперії

3-тя група

♦ Розгляньте таблицю «Чисельність населення в українських губерніях Російської імперії та його етнічний склад» і дайте відповіді на запитання.

1. До яких верств населення, окрім селянства, входили українці?

2. Яку міграційну політику здійснював російський уряд в українських землях?

3. Як ви вважаєте, чому російський уряд сприяв переселенню представників інших національностей на територію України?

Чисельність населення в українських губерніях Російської імперії та його етнічний склад

Регіон України

Українці

Представники інших національностей

Лівобережжя

95 %

Переважно селяни

5 % — росіяни, євреї. Купці, чиновники, офіцери

Правобережжя

90 %

Переважно селяни

10 % — росіяни, євреї, поляки. Міщани, шляхта

Південна Україна

65 %

Переселенці 3 інших територій України

9 % — румуни, молдавани;

9 % — росіяни;

3-4 % — вірмени, німці;

1 % — серби, болгари, євреї, греки, поляки, татари та ін.

Завдання групам

1. Проаналізуйте таблицю «Чисельність населення українських земель у складі Австрійської імперії та його етнічний склад» і охарактеризуйте чисельність та етнічний склад населення на українських землях у складі Австрійської імперії.

2. Які відмінності ви помітили з попередньою таблицею?

3. До якого соціального стану належала більшість українців? Чому?

Чисельність населення українських земель у складі Австрійської імперії та його етнічний склад

Східна Галичина

Буковина

Закарпаття

• 65 % населення — українці (селяни, духовенство, інтелігенція);

• 20 % — поляки (шляхта);

• 10 % — євреї (купці, ремісники, лихварі);

• 5 % — інші національності

• більшість населення становили українці, переважно селяни;

• панівне становище посідають румуни (бояри)

• більшість населення також становили українці (селяни);

• панівне становище посідають угорці (поміщики, ремісники);

• також проживали румуни, поляки (купці, ремісники, службовці), німці (чиновники, службовці)

Усього в Західній Україні проживало 3,5 млн осіб, з них українців — 2 млн

Етапи українського національного відродження

1. Музейний (академічний) — кінець XVIII — 40-ві рр. XIX ст. — збирання спадщини (історичних документів з історії минулого українського народу, фольклору, старожитностей).

2. Культурницький (українофільський) — 40-ві рр. XIX ст. — кінець XIX ст. — відродження української мови, активне використання її в літературі, освіті, театрі тощо, початок розвитку наукового українського мовознавства, історіографії, фольклористики, широкі дослідження учених у цих напрямках.

3. Політичний — кінець XIX — 1917 р. — створення політичних організацій для реалізації української національної ідеї, самовизначення українського народу.

Мета українського національного відродження

• Консолідація української нації;

• відновлення української державності.

Запитання

• Як ви вважаєте, чи можна було національне відродження розпочати одразу з політичного етапу?

Робота з поняттями

Модернізація — процес оновлення всіх сторін життя суспільства. Національне відродження — соціальний і політичний рух на території Російської та Австро-Угорської імперій, що виступав за національно-культурне відродження й становлення української нації.

Губернія — вища одиниця адміністративного поділу і місцевого устрою в Російській імперії, яку запровадили у XVIII ст. за часів Петра І в процесі формування абсолютистської держави.

Смуга осілості — територія компактного проживання євреїв у Російській імперії, визначена імперським урядом з метою запобігання проникнення їх до великоруських губерній і захисту російського підприємництва від єврейської конкуренції. Учитель показує на карті смугу осілості євреїв на півночі України.

Довге XIX ст. — це період в історії, який охоплює час 1798-1914 рр. і характеризується домінуванням імперій у світі.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Яка була чисельність, соціальний і національний склад населення України в XIX ст.? Якими були тенденції їхніх змін?

2. Яку національну політику проводили уряди Російської та Австрійської імперій?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.