Усі уроки «Історія України». 9 клас

УРОК 6

Соціальні рухи кінця XVIII — першої половини XIX ст.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на карті місця діяльності політичних і національно-культурних організацій; території, охоплені соціальними протестами;

• визначати ролі загальноросійських і польських визвольних рухів та їхніх наслідків для України;

• висловлювати судження щодо діяльності У. Кармалюка.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Які соціальні процеси наприкінці XVIII — на початку XIX ст. сприяли відновленню національних почуттів і настроїв в Україні?

2. Про що свідчить місія В. Капніста до Берліна?

3. Назвіть та схарактеризуйте головні напрями громадсько-політичної діяльності Кирило-Мефодіївського братства.

4. Охарактеризуйте провідників Кирило-Мефодіївського братства.

III. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з історичним поняттям

• Масони — члени релігійно-етичних організацій «вільних каменярів», які зародилися в Західній Європі в період Середньовіччя, а найбільше їхні організації почали поширюватися у зв’язку з Великою Французькою революцією.

Складання тез

• Скласти тези за розповіддю вчителя або текстом підручника. Орієнтовний вигляд тез

1. Масонство зароджується в період Середньовіччя і набуває значного поширення у зв’язку із Французькою революцією кінця XVIII ст.

2. Головна ідея масонів: «Увесь світ — це одна велика республіка, де всі народи — одна сім’я»; основне гасло: «Свобода, Рівність, Братерство»;

3. Масони об’єднувалися у так звані ложі. Найбільші організації в Україні: «Понт Евксинський» (Одеса), «Любов до істини» (Полтава), «Об’єднання слов’ян» (Київ), «Малоросійське таємне товариство» (Київ, Полтава, Чернігів);

4. Чимало українських масонських організацій ставили за мету скасування кріпосництва, самодержавства, виступали проти національного гноблення. Серед масонів поширювалися ідеї Слов’янської федерації і державності України;

5. Організації зазнавали переслідувань з боку уряду.

Учитель. Основний наголос на національних проблемах України робила полтавська ложа «Любов до істини» (1818-1819 рр.). До цієї ложі належали 20 осіб, зокрема й Іван Котляревський. Чутки про цю організацію дійшли до Петербурга, і цар заборонив її особистим указом. Поступово деякі масони переходили від пасивної до дієвої опозиції царизму. Так, зокрема, зробила частина членів Полтавської ложі. На її базі у 1821 р. утворилося таємне «Малоросійське товариство», душею якого був предводитель дворянства Переяславського повіту Полтавської губернії Василь Лукашевич. Як і багато його учасників, Лукашевич поділяв ідеї Французької революції й національно свідомих українських дворян та інтелігенції. Однодумцями Лукашевича стали поміщики і чиновники Олександр Величко, Петро Капніст, Семен Кочубей і Василь Тарнавський. Товариство діяло за умов посиленої активності поліцейських властей після виходу царського указу 1822 р. про закриття всіх масонських організацій на території Російської імперії. Збираючись у різних місцях, члени товариства виступали за пропаганду традицій і славних сторінок минулого України. Лукашевич та його однодумці відстоювали ідеї державної незалежності України як головної передумови вільного розвитку національної культури, скасування кріпацтва й запровадження європейських форм державного устрою.

• Чим відрізнялись масонські ложі в Україні від подібних організацій Європи?

Історичний факт

Термін «масон», або «франкмасон», походить від французького «вільний каменяр», «муляр». Так у давнину називали майстрів будівельної справи, які споруджували храми. За своє досконале вміння вони отримували право безперешкодно пересуватися по територіях усіх християнських країн Європи.

Ремісничі громади «вільних мулярів», намагаючись підкреслити свою виняткову особливість і значущість, оточували свої зібрання містичною обрядовістю, утаємниченістю. З початком Нових часів у Європі це почали переймати опозиційно налаштовані до влади релігійно-етичні організації. Вони запозичували і назву, і форму організації середньовічних каменярів — цехове об’єднання — ложу, яка мала свій статут, вимагала дотримання суворої дисципліни, активно захищала й підтримувала своїх членів.

До Росії масонство проникло з Англії та Швеції, до України — з Польщі та Росії. До масонських організацій належали переважно представники привілейованої верхівки суспільства. Вони закликали до всесвітнього братерства, рівності й справедливості.

Масони заперечували політику й насильство як засоби суспільних перетворень. Вони наполягали на тому, що їхні цінності можуть бути втілені лише за допомогою самопізнання та морального самовдосконалення.

Запитання

1. Чому масонами ставали переважно представники привілейованої верхівки суспільства?

2. Чи підтримували масонів селяни?

Робота з біографічною довідкою

Іван Петрович Котляревський (1769-1838) — український письменник, поет, драматург, зачинатель сучасної української літератури, громадський діяч. Підтримував зв’язки з декабристами. Його поема «Енеїда» (1798) стала першим в українській літературі твором, написаним народною мовою. У 1817-1821 рр. — директор Полтавського вільного театру. 1818 р. разом з В. Лукашевичем був

у складі полтавської масонської ложі «Любов до істини». Творчість Котляревського має основоположне значення в історії становлення нової української літературної мови. Його поема «Енеїда», п’єси «Наталка-Полтавка» і «Москаль-чарівник», написані на основі живого усного мовлення народу, започаткували новий етап у формуванні літературної мови. І. Котляревський помер і похований у Полтаві.

Робота з історичним поняттям

• Декабристи — члени таємних дворянських організацій, які мали на меті реформування Росії, у складі яких були переважно військові офіцери і які дістали свою назву від місяця «декабрь» — саме тоді відбулася невдала спроба повстання.

Учитель. Основною причиною декабристського руху стала криза феодально-кріпосницької системи, а своєрідним каталізатором — війна проти Наполеона 1812 р., яка зумовила поширення західноєвропейських ідей, глибше ознайомлення із соціальним та політичним досвідом Європи, зростання серед дворянства відчуття власної гідності.

Робота з текстовою таблицею

• Опрацювати зміст таблиці й відповісти на запитання.

Організація, програма, автори

Зміст програми

Політичний устрій

Аграрне питання

Національне питання

«Північне Товариство».

«Конституція». М. Муравйов. м. Петербург. 1822 р.

Ліквідація самодержавства. Встановлення конституційної монархії

Звільнення селян без землі, збереження поміщицького землеволодіння

В Україні передбачалося створення двох «держав»: Української (зі столицею у Харкові) та Чорноморської (зі столицею у Києві)

«Південне Товариство». «Руська правда».П. Пестель, м. Тульчин. 1821 р.

Встановлення республіки. Фізичне знищення членів царської родини. Збереження єдиної централізованої держави, запровадження цензури, створення таємної поліції

Скасування кріпацтва, наділення селян землею

Заперечувалося право на самовизначення народів Росії, крім польського. Кавказькі народи підлягали примусовому розселенню, цигани та євреї — виселенню

«Товариство об’єднаних слов’ян».

«Правила».

Брати Борисови.

м. Новоград-Волинський. 1823 р.

Скасування самодержавства. Створення всеслов’янської федеративної держави, демократичне представницьке правління

Скасування кріпацтва

Єдність та рівноправ’я всіх слов’янських народів

Запитання

1. Порівняйте програмові положення Північного і Південного товариств.

2. Яке місце відводили декабристи у своїх програмових документах Україні? Про що це свідчить?

Робота з історичним джерелом

1. Проаналізуйте положення «Руської правди», у яких ідеться про ліквідацію кріпосного права та про принципи організації міжнаціонального співжиття в майбутній демократичній державі.

2. Оцініть програму Павла Пестеля щодо розв’язання національного питання.

З «Руської правди» Павла Пестеля:

«...Володіти іншими людьми як власністю своєю, продавати, закладати, дарувати в спадщину людей, подібно до речей, використовувати їх за власного сваволею без попередньої з ними угоди і єдино тільки для власного свого прибутку, вигоди, а іноді і примхи, є справа ганебна, супротивна людству, супротивна законам природнім, противна святій вірі християнській, противна, нарешті, заповідній волі Всевишнього, який гласить у Святому Письмі, що люди перед ним усі рівні і що одні лише діяння їх і доброчинності різницю між ними роблять.

І тому не може далі в Росії існувати дозвіл одній людині мати і називати іншу своїм кріпаком. Рабство повинно бути рішуче знищено, і дворянство повинне неодмінно відмовитися від мізерної переваги володіти іншими людьми...

Увесь російський народ утворює один стан — громадянський; усі сучасні стани знищуються і зливаються в один стан — громадянський. Усі різні племена, що живуть у Російській державі, визнано російськими і, складаючи різні свої назви, становлять один народ — російський...

Постановляється корінним законом Російської держави, що будь-яка думка про федеративний устрій відкидається цілком як найзгубніший злочин і найбільше зло. Уникати належить усього того, що безпосередньо чи опосередковано, прямо чи непрямо, відкрито чи таємно, до такого устрою держави вести б могло».

Самостійна робота з текстом підручника

1. Опрацювати текст підручника про декабристів.

2. Декабристи планували виступ на весну 1826 р. Чому вибрали для цього саме Україну?

3. Які події змінили плани декабристів і коли відбувся їх виступ? Робота з текстовою таблицею

• За розповіддю учителя скласти таблицю про польське повстання й відповісти на запитання.

1. Якою була мета повстання?

2. Гасло «За нашу і вашу свободу». Чи сприймуть це гасло українці? Свою точку зору обґрунтуйте.

Орієнтовний вигляд таблиці

Польське повстання 1830-1831 рр.

Початок повстання

Листопад 1830 року

Територія

Польща, Литва, Білорусія, Правобережна Україна

Мета

• Повалення російського гніту;

• національне відродження Польщі

Гасло

«За нашу і вашу свободу»

План дій

• Створення національного уряду;

• відновлення Польщі в кордонах 1772 року;

• питання про скасування кріпацтва не ставилися;

• Україну планували увести до складу Польської держави (тому підтримки серед українців вони не дістали)

Підсумки

• Розгромлене російськими військами;

• починається масове зросійщення Правобережжя;

• сприяло активізації прогресивних сил в Україні

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.