Усі уроки «Історія України». 9 клас

УРОК 7

Практична робота «Програмові документи Кирило-Мефодіївського братства»

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• характеризувати процес формування українського національного руху;

• аналізувати діяльність Кирило-Мефодіївського братства;

• давати оцінку програмовим документам Кирило-Мефодіївського братства.

Тип уроку: урок удосконалення вмінь та навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ЗАНЯТТЯ

Завдання

1. Ознайомтесь з наданими документами і згрупуйте їх за первинними і вторинними джерелами теми практичної роботи.

2. Проаналізуйте джерела за змістом і визначте, які основні ідеї закладені у програмових документах.

3. Поставте по два запитання до джерел.

4. Підготуйте повідомлення «Що нового внесли кирило-мефодіївці в український національний рух?».

Джерела

Із роботи М. І. Костомарова «Книга буття українського народу»

«[41.] Уряд і порядок і правленіє повинні бути — так бог постановив, але урядники і правителі повинні підлегать закону святому і сонмищу, і буть всім слугами.

Оттого уряднику і правителю не достоїть робить те, що він здумав, а те, що постановлено: і уряднику, і правителю не достоїть величаться та помпою очі одводити, а достоїть йому жити просто і працювати для общества, і пам’ятовати, що власть його од бога, а він сам — грішний чоловік та ще й сам[ий] послідн[ій], бо усім слуга.

[42.] А сему ще гірша неправда бутсім установлено од бога, щоб одні пан[у]вали, а другі були в неволі, одні були багаті, а другі

нищі, бо не було б сього, скоро б поприймали люди св. «Євангелія»: пани повинні свободить невольників і зробиться їм братами, а багаті повинні наділить нищих, і нищі стали б также заможні, як багаті; так було б, якби пановала любов християнська в серцях, бо хто кого любить, той х[о]че, щоб другому було также хороше, як йому.

[75-76.] І Україна, поєднавшись з Польшею як сестра з сестрою, як одно плем’я словенське] також с другим люд[ом] слов’янського] брат[ства]; вони не сотворили, ні царя, ні пана, а сотворили братство — козацтво, куди кожний приставив], був би він пан чи невольник, аби христ[иянин]. Там усі були рівні і старшини вибирались і повинен був слугувати всім і за всіх працювати. І жодної помпи, ні титула не було між козаками.

[86.] Але не скоро так думалось, козацтво піднялось, а за ним весь народ — вибили і прогнали панів, і стала Україна, земля козацька, єсть то вольне, бо всі були вільні й рівні.

[92.] Але сього не второпали ні ляхи, ні москалі.

І бачать ляхи і москалі, що нічого не зроблять з Україною, і сказали між собою: не буде вона ні тобі, ні мені, роздерли її пополам, по ліву сторону Дніпра москал[еві], по праву — ляхові.

[107] І панує деспот кат над трьома народами слов’янськими, править через німців, псує, калічить, нівечить добру натуру слов’янську і нічого не зробить.

[108] Бо голос України не затих. І встане Україна з своєї могили, і знову озоветься до всіх братів своїх слов’ян, і почують крик її, і встане Слов’янщина, і не позостанеться ні царя, ні царевича, ні царівни, ні князя, ні графа, ні герцога, ні сіятельства, ні превосходительства, ні пана, ні боярина, ні крепака, ні холопа — ні в Московщині, ні в Польщі, ні в Україні, ні в Чехії, ні у хорутан, ні у сербів, ні у болгар.

[109] Україна буде неподлеглою Річчю Посполитою в союзі слов’янськім.

Тоді скажуть всі язики, показуючи рукою на те місто, де на карті буде намальована Україна: “От камень, его же не брегоша зиждущий, той бисть во главу”».

Зі Статуту Кирило-Мефодіївського товариства

«Главные идеи

1. Принимаем, что духовное и политическое соединение славян есть истинное их назначение, к которому они должны стремиться.

2. Принимаем, что при соединении каждое славянское племя должно иметь свою самостоятельность, а такими племенами признаем: южно-руссов, северно-руссов с белоруссами, поляков, чехов с [словенцами, лужичан, иллиро-сербов с хурутанами и болгар.

3. Принимаем, что каждое племя должно иметь правление народное и соблюдать совершенное равенство сограждан по их рождению, христианским вероисповеданиям и состоянию.

4. Принимаем, что правление, законодательство, право собственности и просвещение у всех славян должны основываться на св[ятой] религии господа нашего Иисуса Христа.

5. Принимаем, что при таком равенстве образованность и чистая нравственность должны служить условием участия в правлении.

6. Принимаем, что должен существовать общий Славянский собор из представителей всех пле[мен].

Главные правила общества

1. Установляєм общество с целью распространения вышеизложенных идей преимущественно посредством воспитания юношества, литературы и умножения числа членов общества. Общество именует своими покровителями святых просветителей славянства Кирилла и Мефодия и принимает своим знаком кольцо или икону с именами или изображением сих святых.

2. Каждый член общества, поступая, произносит присягу употреблять дарования, труды, состояние, общественные свои связи для целей общества, и ежели бы какой член потерпел гонение и даже мучения за принятые обществом идеи, то, по данной присяге, он не выдает никого из членов, своих собратий.

3. В случае если член попадет в руки врагов и оставит в нужде семейство, общество помогает ему.

4. Каждый член общества может принять нового члена общества без необходимости сообщать ему об именах прочих членов.

5. В члены принимаются славяне всех племен и всех званий.

6. Совершенное равенство должно господствовать между членами.

7. Так как в настоящее время славянские племена исповедуют различные вероисповедания и имеют предубеждение друг против друга, то общество будет стараться об уничтожении всякой письменной и религиозной вражды между ими и распространять идею о возможности примирения разногласий в христианских церквях.

8. Общество будет стараться заранее об искоренении рабства и всякого унижения низших классов, равным образом и о повсеместном распространении грамотности.

9. Как все общество в совокупности, так и каждый член должны свои действия соображать с евангельскими правилами любви, кротости и терпения; правило же: «Цель освящает средство» общество признает безбожным.

10. Несколько членов общества, находясь в 453 одном известном месте, могут иметь свои собрания и постановлять частные правила для своих действий, но дабы они не противоречили главным идеям и правилам общества.

11. Никто из членов не должен объявлять о существовании и составе общества тем, которые не вступают или [не] подают надежды вступить в него.

Помітка: Найдено в бумагах Гулака, а писано рукою Белозерского».

Доповідь О. Ф. Орлова Миколі І про діяльність Кирило-Мефодіївського товариства і пропозиції щодо покарання його членів. 1847 р. травня 26

«Украйно-славянское общество

Украйно-славянское общество существовало, но только несколько месяцев — в исходе 1845 и начале 1846 г. между тремя лицами: Гулаком, Белозерским и Костомаровым. Некоторые из них называли его обществом св. Кирилла и Мефодия и носили кольца во имя сих святых. Трудно определить, кто первый задумал общество, ибо все они равно преданы были славянским идеям, побуждая друг друга к деятельности, но мысль называть общество во имя св. Кирилла и Мефодия, равно иметь кольца или образа сих святых, произошла от Костомарова.

По словам Белозерского и Костомарова, цель их общества состояла в соединении славянских племен, но они полагали соединить племена под скипетром вашего и. в. Не касаясь до настоящего образа правления в России, они желали только, чтобы имеющие присоединиться к нам иноземные славянские племена устроены были по примеру Царства Польского. Им казалось, что ваше в., по силе духа вашего, одни можете совершить это великое дело, но, сомневаясь, чтобы ваше в., занятые внутренним благоустройством государства, соизволили принять участие в этом предприятии, они надеялись достигнуть соединения славян своими средствами.

Средства эти должны были ограничиваться следующими мерами: воодушевлением славянских племен к уважению собственной их народности, изгнанием из нравов их всего иноземного, уничтожением вражды и водворением согласия между ними, склонением их к исповеданию одной православной веры, заведением училищ и изданием книг для простого народа. Они полагали, что славянские племена этими мирными средствами были бы доведены до того, что впоследствии сами слились бы в одно целое. Но цель украйно-славянистов при таких средствах была бы достигнута не прежде, как через сотни или тысячи лет (это их собственные слова).

Общие выводы

Обозрение всех этих обстоятельств приводит к следующим убеждениям: Украйно-славянское общество св. Кирилла и Мефодия было не более как ученый бред трех молодых людей. Учредители его Гулак, Белозерский и Костомаров по самому положению ученых людей в свете, конечно, были бы не в состоянии ни вовлечь в свое общество военных или народ, ни сделаться скорою причиною восстания. Но вред от них мог произойти медленный и тем более опасный. При воспитании юношества, они имели случай посеевать в возврастающем поколении испорченность и приготовлять будущие неустройства. К счастью, зло еще не созрело, частью уничтожилось само собою, а остальное предотвращено распоряжениями правительства.

Дело сие производилось со всею строгостью и можно быть уверенным, что оно вполне исследовано, что следов Украйно-славянского общества не осталось и что с арестованием Шевченко и Кулиша ограничены наиболее действовавшие и украйнофилы, чего однако же нельзя сказать вообще о славянофилах, о чем будет представлен особенный всеподданейший доклад, ибо до славянофилов настоящее дело не касалось и не должно было касаться».

Записка Василя Білозерського

«1) Такъ какъ цЪль общества будетъ возвращеніе Славянскимъ народамъ ихъ самостоятельности и нравственной свободы, то каждый членъ долженъ стараться распространить правильный идеи о свободЪ, основанной на христіанскомь ученій и на народномъ правЪ.

2) Такъ какъ эта свобода достижима для насъ и другихъ покоренныхъ племенъ только при соединеніи Славянъ въ одно государство, основанное на уваженій народности каждаго, то члены должны распространять: а) познанія о Славянахъ и о правЪ каждаго изъ ихъ племени на самостоятельность; б) пробуждать любовь къ Славянамъ и ихъ народности и уничтожать разными средствами всякое предубЪждеше, существующее между племенами; в) распространять памятники, пробуждающіе народность и сознаніе взаимнаго братства.

3) Если членъ общества замЪтитъ въ комъ-либо изъ людей благомыслящихъ стремленіе, сообразное принятому, то можетъ принять его въ число членовъ. Но при этомъ должно открывать о существованіи общества только тЪмъ, которые, сознавая важность его дЪйствш и направленій, въ основаній души своей имЪютъ чистыя христіанскія побужденія и неподозрительную совЪсть.<...>

5) ДЪйствовать на умы молодыхъ людей и женщинъ съ цЪлью, принятою обществомъ, и помогать всЪми средствами тЪмъ изъ нихъ, которые могутъ быть полезны для приготовленій общества къ новому порядку, который наступить можетъ. Должно дЪйствовать на умъ женщинъ съ цЪлью указать имъ воспитаніе въ духЪ Славянской идеи.

7) Должно сближаться съ народомъ, заботиться о его образованіи и благосостояніи и обнадеживать его возможностью перемЪны существующаго порядка.

8) Подкапывать всЪми средствами несправедливый права аристократій и говорить больше о тЪхъ лицахъ, который къ ней не принадлежали или же дЪйствовали сообразно съ демократическими правами. <...>

11) Такъ какъ цЪль общества основана на христианской любви и самыхъ благородныхъ цЪляхъ и побуждешяхъ, который не имЪютъ въ себЪ ничего эгоистическаго и панскаго, а напротивъ, должны привести къ возвращенію народныхъ правъ и уничтоженію всего несообразнаго съ достоинствомъ человЪческимъ, то каждый членъ долженъ стремиться къ осуществленію славянской идеи во весь вТэкъ свой, употреблять всЪ средства, коими онъ обладаетъ, на служеніе человЪчеству и своему народу и быть готовымъ даже пострадать за правое дЪло».Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.