Посібник «Мій конспект. Історія України. Стандартний та академічний рівні. 11 клас»

Урок 24. УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• використовувати карту як джерело інформації про основні події політичного, економічного і культурного життя України в період лібералізації суспільства

• визначати основні тенденції та суперечності процесу реформування промисловості та сільського господарства;

• визначати хронологічну послідовність явищ соціально-економічного, політичного і культурного життя;

• характеризувати й застосовувати поняття й терміни.

Тип уроку: узагальнення та контролю знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Визначте основні тенденції та суперечності процесу реформування промисловості та сільського господарства.

2. Яким був розвиток науково-технічної революції доби відлиги? Проаналізуйте та наведіть аргументи.

3. Яким був розвиток мистецтва доби відлиги. Проаналізуйте та наведіть аргументи.

4. Наведіть аргументи щодо власного судження про роль «шістдесятників» в українській культурі.

5. Поясніть причини посилення русифікації у цей період.

6. За яких обставин Кримська область опинилась у складі УРСР?

7. Чому вважається, що саме XX з’їзд КПРС започаткував лібералізацію суспільного життя?

8. Як ви розумієте термін «десталінізація»?

9. Про що свідчила реабілітація політичних в’язнів?

10. Як вплинула «відлига» на розвиток української літератури і мистецтва?

11. У чому виявився суперечливий характер реформ, що проводили за М. Хрущова?

Робота з поняттями й термінами

• Поясніть поняття й терміни: волюнтаризм, суб’єктивізм, децентралізація, атеїзм, русифікація, абстракціонізм.

Робота з історичними персоналіями

• Дайте оцінку дяльності:

1. Віктора Глушкова.

2. Ліни Костенко.

3. Івана Драча.

4. Василя Стуса.

5. Левка Лук’яненка.

Робота з історичною інформацією

1. На основі поданого уривку визначте політичне явище.

«Серед ознак... я б поставив на перше місце юний ідеалізм, який просвітлює, підносить і єднає... Другою ознакою я б назвав шукання правди і чесної позиції... Як третю ознаку я б виділив неприйняття, опір, протистояння офіціальній літературі та всьому апаратові будівничих казарм».

Відповідь: «шістдесятництво».

2. Про які зміни в управлінні народним господарством йдеться в Законі СРСР

«Про вдосконалення управління промисловістю і будівництвом» 1957 р.?

Схвалити розроблені ЦК КПРС і Радою Міністрів Союзу РСР заходи щодо удосконалення організації управління промисловістю і будівництвом, спрямовані на неухильне піднесення народного господарства країни, подальше розширення прав союзних республік у господарському будівництві, наближення керівництва до виробництва, ще більш широку участь трудящих мас в управлінні виробництвом, всебічний розвиток їх творчої ініціативи у комуністичному будівництві.

Робота з візуальними джерелами

• Прокоментуйте наведені карикатури.

Короліва ланів і двір її величності

— У мене кукурудза по саму шию.

— У мене теж.

Робота з історичним джерелом

• Прочитайте уривок з історичного документа і дайте відповіді на запитання.

Ми боремося за таку самостійну Україну, яка, високо забезпечуючи матеріальні й духовні потреби своїх громадян на ґрунті незалежної економіки, розвивалася б у напрямку до комунізму, по-друге, у якій би всі громадяни справді користувалися б політичними свободами і визначали напрямок економічного і політичного розвитку України — такою є остаточна мета боротьби нашої партії.

Справа утворення самостійної України зрештою вирішуватиметься не лише партією, а всім українським народом. Але в державі, де немає свободи слова, свободи друку, свободи зборів і т. ін., де неможливе реальне висловлювання кожною людиною своїх думок, де неможливе демократичне об’єднання людей у політичні партії, де наскрізь панує примус і сваволя — у такій державі, перш ніж ставити питання про вихід України з Союзу, неминуче повинно бути поставлене завдання про завоювання демократичних свобод — не паперових прав на демократичні свободи, які ми маємо за Конституцією, — а реальної можливості користуватися демократичними правами і свободами. Отже, мета цього першого етапу нашої боротьби полягає в завоюванні демократичних свобод, необхідних для організації всього українського народу на боротьбу за утворення своєї незалежної національної держави.

Запитання

1. Програмові засади якої організації подані в уривку?

Відповідь: Українська робітничо-селянська спілка.

2. Хто очолював цю організацію?

Відповідь: Л. Лук’яненко.

3. Якими засобами члени організації намагались досягти своєї мети? Відповідь: агітація і пропаганда.

Тестові завдання

1. Встановіть відповідність між історичною особою та фактами її біографії.

1) М. Підгорний

2) Б. Патон

3) О. Антонов

4) В. Симоненко

А Після Другої світової війни постійний представник Ради Міністрів УРСР при уряді СРСР, а після усунення М. Хрущова з посади першого секретаря ЦК КПРС очолював Президію Верховної Ради СРСР;

Б директор Інституту електрозварювання Національної академії наук України, а згодом президент Національної академії наук України, першим удостоєний звання Герой України;

В один із провідних авіаконструкторів СРСР, директор Дослідного конструкторського бюро, що розробляло літаки серії АН, його ім’ям сьогодні названо Авіаційний науково-технічний комплекс;

Г один із розробників перших радянських комп’ютерів, засновник і директор Інститут кібернетики Академії Наук УРСР, віце-президент Академії Наук УРСР;

Д український поет і журналіст, «шістдесятник», широкої популярності набули його самвидавні поезії, член Спілки письменників України.

Відповідь: 1 А, 2 Б, З В, 4 Д.

2. Позначте заходи партійно-державного керівництва в 1950 — середині

1960-х років, які вплинули на життєвий рівень населення України

1) Заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи;

2) запровадження державних позик і збільшення присадибного господарства колгоспників;

3) здійснення широкомасштабного індустріального житлового будівництва;

4) створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування;

5) установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників;

6) підвищення рівня оплати праці, упровадження п’ятиденного робочого тижня.

Відповідь: 3, 5, 6.

3. Позначте визначення поняття «реабілітація».

А Опозиційний рух проти панівного державного ладу, протистояння офіційній ідеології;

Б виправдання, поновлення доброго імені чи репутації, несправедливо обвинуваченої чи засудженої особи;

В це сукупність заходів радянського керівництва, спрямованих на домінацію російської мови, культури, історії;

Г пом’якшення політичного режиму, вільнодумство.

Відповідь: Б.

4. Позначте рік запровадження системи управління народним господарством через раднаргоспи.

А 1956 р.;

Б 1957 р.;

В 1958 р.;

Г 1959 р.

Відповідь: Б.

5. Позначте заходи партійно-державного керівництва УРСР, що схарактеризовані в уривку.

«Упродовж 1953-1958 рр. державні закупівельні ціни в Українській РСР для колгоспів на продукти сільського господарства збільшилися загалом втричі, зокрема на зерно — у 7 разів, на картоплю — у 8, на продукти тваринництва — у 5,5 раза. Дозволено видавати колгоспникам грошовий аванс — 25 % коштів, що отримували колгоспи від реалізації худоби та продуктів тваринництва».

А Реорганізація частини колгоспів у радгоспи та укрупнення колгоспів;

Б створення умов для розвитку присадибного господарства колгоспників;

В здійснення переходу від жорсткого планового до ринкового виробництва; Г посилення матеріальної зацікавленості селян у суспільному виробництві.

Відповідь: Г.

6. Позначте галузь народного господарства, яка з’явилася в УРСР в роки семирічки.

А Трубопровідне транспортування нафти і газу;

Б хімічна промисловість;

В електроенергетична промисловість;

Г суднобудівна промисловість.

Відповідь: А.

7. Позначте митців, яких стосується цитований нижче документ.

«Нове покоління митців, які відійшли від шаблонної тематики попередніх часів, не закликали до боротьби за мир, не писали про передовиків колгоспників і робітників заводів, а виходили з того, що «...поезія має бути поезією, а не агітацією у віршованій формі».

А М. Зеров, М. Драй-Хмара, М. Рильський;

Б О. Теліга, О. Ольжич, У. Самчук;

В Л. Костенко, І. Драч, В. Симоненко;

Г П. Тичина, В. Сосюра, М. Бажан.

Відповідь: В.

8. Позначте, що передбачала економічна реформа 1957 р.

А Створення союзно-республіканських міністерств;

Б створення МТС;

В створення раднаргоспів;

Г укрупнення колгоспів.

Відповідь: В.