Посібник «Мій конспект. Історія України. Стандартний та академічний рівні. 11 клас»

Тема 4. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (СЕРЕДИНА 1960-Х — СЕРЕДИНА 1980-Х РР.)

Урок 25. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В СЕРЕДИНІ 1960-Х — СЕРЕДИНІ 1980-Х РР.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• використовувати карту як джерело інформації про політичне, соціально-економічне життя УРСР доби «застою»;

• висловлювати та аргументувати власні судження щодо спроби реформування командної економіки в другій половині 1960-х рр.;

• порівнювати, аналізувати, робити аргументовані висновки щодо економічного становища УРСРудругій половині 1960-х рр. та 1970-ті — на початку 1980-х рр.;

• характеризувати й застосовувати поняття й терміни: «реформи Косигіна», доба «застою», «розвинений соціалізм», номенклатура, системна криза, дефіцит;

• творчо застосовувати здобуті знання під час складання характеристики історичних персоналій: Петро Шелест, Володимир Щербицький.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. Доба «застою» — це стагнація усіх сфер життя суспільства, що призвела до системної кризи суспільства. Цей період пов’язаний з перебуванням на чолі СРСР Л. І. Брежнєва (1964-1982).

Робота з історичним джерелом

• Опрацювати текст і відповісти на запитання.

Із доповіді члена-кореспондента АН СРСР А. Аганбегяна «Сучасний стан радянської економіки. 1965 р.

«За останні шість років темпи розвитку нашої економіки знизилися приблизно вдвічі. Ми значну частину засобів витрачаємо на оборону... із приблизно 100 млн працівників в СРСР 30-40 млн зайнято в оборонній промисловості. Ми торгуємо переважно сировиною, бо чимало країн, у тому числі й соціалістичні, не хочуть купувати у нас готову продукцію через її низьку якість... Головні причини внутрішні:

1. Неправильний напрям господарського розвитку країни.

2. Невідповідність системи планування, стимулювання і керування радянської економіки до сучасних вимог. Багато років ми вперто дотримували курсу надіндустріалізації. Усе це відбувалося за умов штучного гальмування галузей, які не належать до важкої промисловості.

...У нас фактично відсутні товарно-грошові відносини, а ціни не відіграють ніякої ролі. Головне — централізований розподіл».

Запитання

1. Про що йдеться в документі?

2. У чому, на думку автора, полягала складність ситуації в народному господарстві?

3. Якими були причини цих складностей?

Робота з таблицею

• Порівняйте показники розвитку економіки України першої і другої половини 60-х років і зробіть висновки.

Показники

1961-1965 рр. (%)

1966-1970 рр. (%)

Валовий суспільний продукт

6,9

6,7

Вироблений національний доход

7,0

6,7

Вся продукція промисловості

8,8

8,4

Капітальні вкладення

5,2

6,8

Продуктивність суспільної праці

6,4

6.1

Складання тез

• За розповіддю учителя скласти тези «Спробі реформування економіки у середині 60-х рр.».

Орієнтовний вигляд тез

• Скорочення планових завдань.

• Розширення прав підприємств.

• Перехід до оцінювання роботи підприємства за реалізованою продукцією.

• Підвищення закупівельних цін на сільську продукцію.

• Матеріальне зацікавлення робітників.

• Перерозподіл національного прибутку на користь аграрного сектора. Робота з історичним джерелом

• Опрацювати наведене джерело та відповісти на запитання.

Із Закону СРСР «Про зміну систем органів управління промисловістю і перетворення деяких інших органів державного управління». 2 жовтня 1965 р. Створити такі союзно-республіканські міністерства СРСР: гірської металургії, ...кольорової, вугільної, хімічної нафтодобувної, нафтохімічної, лісової, будівельних матеріалів, легкої, харчової, м’ясо-мол очної... та ін. галузей промисловості.

У зв’язку зі змінами в організації управління промисловістю скасувати Вищу Раду з народного господарства СРСР Ради Міністрів СРСР і Раду народного господарства СРСР. Визнати за необхідне скасування республіканських рад народного господарства і рад народного господарства економічних районів.

Запитання

1. Із якою метою проводили економічну реформу 1965 року?

2. Чому згадані галузі промисловості перейшли у союзно-республіканське підпорядкування? До якої з груп («А» чи «Б») вони належали?

Робота з історичною інформацією

• Опрацювати тексти і відповісти на запитання.

Історик О. Рубльов про перші результати економічних реформ другої половини 60-х років

«Економісти називають 8 п’ятирічку (1966 1970) «золотою»: її результати були найкращими за попередні 35 років. Приріст національного доходу становив 39 % за п’ятирічку. На деякий час підприємства одержали відносну самостійність, робітники, інженерно-технічні працівники і службовці стали відчувати зв’язок між своїм вкладом у виробництво і заробітною платою».

Історик О. Бойко про темпи розвитку народного господарства у другій половині 60-х років

«...Історики вказують на «тимчасове прискорення розвитку господарства», зумовлене реформою 1965 р. За офіційною статистикою, середньорічні темпи приросту головних показників економічного розвитку України не зростають, а, навпаки, знижуються... зростають лише капітальні вкладення, що на тлі зниження продуктивності праці свідчить не про поліпшення, а про погіршення управління господарством. ...реформа швидше розладнала старий господарський механізм, ніж створила новий».

Запитання

1. Як оцінюють автори підсумки реформ в економіці в другій половині 60-х років XX ст.?

2. Чим, на вашу думку, може бути зумовлена така неоднозначність оцінок?

3. Як оцінили б ви ці результати? Чому?

Робота з підручником

• Опрацювати за підручником тему «Розвиток економіки в 70-х — на початку 80-х років XX ст. і назвати причини невдачі реформ у другій половині 60-х рр.

Орієнтовна відповідь

1. Командні методи керівництва.

2. Орієнтація на екстенсивні методи господарювання.

3. Мілітаризація економіки.

4. Косметичний характер реформ, які не зачіпали основ радянської економіки.

Учитель. Від самого свого початку реформа була приречена на поразку, оскільки вона залишала без змін глибинні відносини виробництва — відносини власності. У реформі були закладені несумісні принципи: розширення прав підприємств і посилення централізації. Хоча підприємства ставали формально більш самостійними, вони не мали права самостійно визначати ціну на свою продукцію.

Робота з історичними джерелами

• Опрацювати наведені джерела та відповісти на запитання.

Із «Записок» помічника першого секретаря ЦК КПУ В. Щербицького Віталія Врублевського

«...Однобокий упор на централизацию неизменно и неизбежно порождал перекосы, обусловленные функционированием унитарного государства. В интересах центра, зачастую сиюминутных, игнорировались интересы республик... Диктат центра нарастал, нередко принимая форму бездумной, близорукой политики.

Приоритет внешнеполитической доктрины и гонка вооружений изматывали экономику, подрывали становой хребет страны. В результате в стране развивались параллельно две экономики — гражданская и оборонная, между которыми пролегла китайская стена. Ни с чем несравнимая милитаризация неизбежно вела к диспропорциям, дисбалансам, к стагнации в целом.

Тяжелая промышленность всё больше превращалась в чудовищного монстра, пожирающего капиталовложения и работающего прежде всего на себя...»

Запитання

• Які негативні явища були притаманні економічному розвиткові економіки України?

Російський економіст Отто Лаціс про ефективність використання машин у сільському господарстві

«Уступая Соединенным Штатам по производству зерна в 1,4 раза, мы превосходим их по производству тракторов в 6,4 раза, зерноуборочных комбайнов — в 16 раз! Неисправных комбайнов у нас стоит в колхозах и совхозах столько, что американская промышленность (при ее современном годовом выпуске комбайнов) смогла бы произвести подобное количество лишь за 70 с лишним лет».

Запитання

1. У чому, на думку автора, полягали причини неефективного використання сільськогосптехніки?

2. До яких наслідків призводив такий стан речей? Обґрунтуйте свої висновки. Робота з таблицею

• Опрацюйте зміст таблиці «Динаміка середньорічного приросту аграрного сектору економіки» й скажіть, про які тенденції в розвитку сільського господарства це свідчить.

 

П’ятирічка

Дев’ята

(1971-1975 рр.)

Десята

(1976-1980 рр.)

Одинадцята (1981-1985 рр.)

Середньорічний приріст, %

3,1

1,0

0,47

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Робота з історичним джерелом

• Проаналізуйте зміст статей Конституції 1978 року. Чи відповідали положення цих статей життєвим реаліям?

Із Конституції УРСР 1978 р.

Стаття 15. ...Держава забезпечує зростання продуктивності праці, підвищення ефективності виробництва і якості роботи, динамічний, планомірний і пропорційний розвиток народного господарства.

Стаття 16. ...Керівництво економікою здійснюється на основі державних планів економічного і соціального розвитку, з урахуванням галузевого і територіального принципів, шляхом поєднання централізованого управління з господарською самостійністю й ініціативою підприємств, об’єднань та інших організацій. При цьому активно використовується господарський розрахунок, собівартість, інші економічні стимули.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати повідомлення про П. Шелеста та В. Щербицького.