Усі уроки «Історія України». 8 клас

УРОК 39

Тематичний контроль за розділом IV «Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку ХVIII ст.»

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

● називати дати укладення гетьманськими урядами угод з Річчю Посполитою і Московською державою, міждержавних угод, що стосувалися українських земель; роки правління гетьманів Лівобережної та Правобережної Гетьманщини; діячів культури, причини заселення Слобідської України;

● показувати на карті території, підвладні гетьманам Лівобережної та Правобережної України; території, що перебували під контролем Московської держави, османської імперії, Речі Посполитої; напрямки найважливіших воєнних походів, центри полків Лівобережної Гетьманщини і Слобідської України;

● пояснювати і застосовувати поняття: «Руїна», «Лівобережна Гетьманщина», «Слобожанщина», «Чортомлицька Січ»; «козацьке бароко», «козацькі літописи», «Малоросія»;

● розпізнавати та описувати пам'ятки архітектури й образотворчого мистецтва;

● наводити приклади заходів гетьманів, спрямованих на захист державних прав Гетьманщини та розбудови української культури;

● характеризувати особливості внутрішньої і зовнішньої політики гетьманів Лівобережної та Правобережної Гетьманщини, зміст політичних угод щодо українських земель, основні положення конституції Пилипа орлика; адміністративно-політичний устрій Слобідської України та Лівобережної Гетьманщини; роль Запорозької Січі в історії України другої половини ХVII ст., особливості розвитку та досягнення культури;

● визначати причини, сутність та наслідки підписання Гадяцького і Андрусівського договорів, «Вічного миру», Бахчисарайського миру, українсько-шведського договору;

● висловлювати судження щодо діяльності І. Виговського, Ю. Хмельницького, І. Брюховецького, П. дорошенка, І. Самойловича, І. Сірка,

І. Мазепи, П. орлика.

Тип уроку: контролю та корекції знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

Урок відбувається у формі контрольної письмової роботи. Учні надають письмову відповідь на тестові завдання закритого типу.

II. КОНТРОЛЬ ТА КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Тестові завдання

1. Проголошення П. Дорошенко гетьманом усієї України відбулося...

А 1666 р.;

Б 1668 р.;

В 1670 р.;

Г 1672 р.

2. До складу гетьманської України 1658-1667 рр. входила територія воєводства:

А Волинського;

Б Чернігівського;

В Руського;

Г Брацлавського.

3. Хто з діячів періоду Визвольної війни підписав зазначені угоди?

1

Гадяцьку;

А Б. Хмельницький;

2

Жванську;

Б Ю. Хмельницький;

3

Слободищенську;

В М. Дорошенко;

4

Куруківську.

Г І. Виговський;

   

Д І. Самойлович.

4. Укажіть період гетьманування І. Виговського.

А 1657-1659 рр.;

Б 1663-1668 рр.;

В 1669-1672 рр.;

Г 1656-1660 рр.

5. Якого року підписано Бахчисарайський мирний договір?

А 1681 р.;

Б 1682 р.;

В 1683 р.;

Г 1684 р.

6. Якого року було підписано Андрусівське перемир’я?

А 1675 р.;

Б 1666 р.;

В 1667 р.;

Г 1672 р.

7. Якого року відбулась Конотопська битва?

А 1656 р.;

Б 1657 р.;

В 1658 р.;

Г 1659 р.

8. Якій події був присвячений роман П. Куліша «Чорна Рада»? А Обранню гетьманом І. Брюховецького в Ніжині.

Б Обранню гетьманом І. Мазепи на р. Коломак.

В Зреченню П. Дорошенка гетьманства.

Г Правлінню Ю. Хмельницького.

9. Укажіть рік підписання «Вічного миру».

А 1683 р.;

Б 1684 р.;

В 1685 р.;

Г 1686 р.

10. Хто з гетьманів зумів об’єднати Україну 1668 року?

А Ю. Хмельницький;

Б П. Тетеря;

В І. Брюховецький;

Г П. Дорошенко.

11. Як називався період історії України кінця XVII ст., що відзначився розпадом української державності і загальним занепадом?

А Руїна;

Б поділ;

В розгром;

Г погибель.

12. Який договір підписав гетьман Брюховецький з російським урядом?

А Переяславський;

Б Чуднівський;

В Глухівський;

Г Московський.

13. Хто з українських гетьманів першим здійснив поїздку до Московської держави?

А І. Брюховецький;

Б Д. Многогрішний;

В П. Тетеря;

Г І. Самойлович.

14. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Страта Ю. Хмельницького;

Б Перший кримський похід;

В Бучацький мирний договір;

Г Другий чигиринський похід.

15. Як називався договір І. Виговського з Річчю Посполитою?

А Переяславський;

Б Корсунський;

В Гадяцький;

Г Батуринський.

16. Де 1659 р. українські козаки завдали поразки московським військам?

А Під Лоєвом;

Б під Конотопом;

В під Чудновим;

Г під Чигирином.

17. Установіть відповідність між подією і гетьманом, за якого вона відбулась.

1 Підписання Андрусівського договору;

2 розгром під Конотопом московських військ;

3 Чигиринські походи турецько-татарського війська;

4 перенесення столиці Гетьманщини із Гадяча до Батурина.

А І. Виговський;

Б І. Самойлович;

В П. Дорошенко;

Г І. Мазепа;

Д Д. Многогрішний.

18. Що собою являли Чигиринські походи XVII ст.?

А Напади московських військ на столицю гетьманської України;

Б узяття Чигирина польськими військами;

В облога й узяття міста турецько-татарськими військами;

Г усобиці між двома правобережними гетьманами.

19. Найдавніший з великих козацьких літописів був:

А Літопис Руський;

Б Літопис Самовидця;

В Літопис Г. Граб’янки;

Г Літопис С. Величка.

20. Гетьмана П. Дорошенко спрямував свою політику на:

А встановлення союзу із кримським ханом;

Б дотримання промосковської орієнтації;

В ігнорування думки козацтва;

Г встановлення довічної гетьманської влади.

21. Установіть відповідність між назвами документів, укладеними українськими гетьманами, та їхнім змістом.

А Царські залоги розміщувалися в Києві, Переяславі, Ніжині, Чернігові, Брацлаві, Умані;

Б 10 пунктів угоди. Ліквідовувалася особиста охорона. Українці не мали права бути присутніми на переговорах щодо своєї долі;

В 27 пунктів угоди. Гетьману дозволялося мати особисту охорону — 1 тис. компанійців. Податки збирала старшина;

Г збирання податків покладалося на московських воєвод. Вибори гетьмана відбувалися з дозволу царя та за присутності царського представника.

1 «Переяславські статті» Ю. Хмельницького;

2 «Московські статті» І. Брюховецького;

3 «Березневі статті» Б. Хмельницького;

4 «Конотопські статті» І. Самойловича;

5 «Глухівські статті» Д. Многогрішного.

22. Установіть відповідність між особами та посадами, які вони обіймали.

А Кошовий отаман на Січі;

Б український полковник, що підняв повстання проти П. Дорошенка;

В гетьман Правобережної України;

Г польський король.

1 І. Сірко;

2 П. Тетеря;

3 М. Ханенко.

23. Яка з подій відбулася в Україні в 70-х рр. XVII ст.?

А Підписання Андрусівського перемир’я;

Б обрання гетьманом І. Самойловича;

В підпорядкування Української православної церкви Московському патріархові;

Г обрання гетьманом Д. Многогрішного.

24. Установіть послідовність подій.

А Підписання «Вічного миру»;

Б підписання Андрусівського договору;

В Конотопська битва;

Г підписання Бахчисарайського мирного договору.

25. Установіть відповідність між роками правління і гетьманами.

А 1657-1659 рр.;

1 І. Брюховецький;

Б 1659-1663 рр.;

2 П. Тетеря;

В 1668-1672 рр.;

3 І. Виговський;

Г 1663-1665 рр.

4 Ю. Хмельницький;

5 Д. Многогрішний.

26. Що спільного в договорах, підписаних українськими гетьманами протягом 1657-1687 років?

А Усі податки з українських територій мають надходити до царської казни;

Б гетьману заборонялись дипломатичні відносини з іншими державами;

В суд на підвладних гетьману територіях здійснювався московськими воєводами;

Г передбачена безмитна торгівля для українських купців в Московському царстві.

27. Особливість адміністративно-територіального устрою Слобідської України у другій половині XVII ст. полягала у:

А відсутності поділу території на козацькі полки;

Б підпорядкуванні кошовому отаману Війська Запорозького;

В підпорядкуванні Генеральній військовій раді;

Г відсутності гетьмана та генеральної старшини.

28. За правління кого з гетьманів було укладено «Вічний мир»?

А І. Брюховецького;

Б І. Виговського;

В І. Самойловича;

Г Ю. Хмельницького.

29. У результаті Чигиринських походів турецько-татарського війська...

А населення Київщини було переселено на Лівобережжя;

Б загинув від поранень кошовий отаман І. Сірко;

В ухвалено Гадяцькі пункти (Гадяцький договір);

Г обрано гетьманом І. Самойловича.

30. За «Вічним миром» Запорозька Січ підпорядковувалась:

А турецькому султану;

Б московському царю;

В кримському хану;

Г польському королю.

31. Період 60-80 рр. XVII ст. в історії України називається:

А Руїна;

Б Коліївщина;

В займанщина;

Г гайдамаччина.

32. За якого гетьмана були підписані Коломацькі статті?

А П. Дорошенка;

Б І. Мазепи;

В І. Самойловича;

Г Д. Многогрішного.

33. Про який період історії України писав І. Мазепа?

Нема ж любви, нема ж згоди

Од Жовтої взявши Води,

През незгоду всі пропали,

Самі себе звоювали.

А Руїну;

Б гайдамаччину;

В повстання опришків;

Г «великий згін».

34. Якого року відбулись події, описані в документі?

Орда ж примчавши з тилу, так їх змішала, що майже не ставши до ладу, вони почали тікати, а ми на їхніх плечах гнали їх півтори милі аж до Конотопа. Там же потрапили до неволі князь Львов, два Бутурліни; всі полковники, ротмістри, капітани або полягли на полі битви, або пішли в татарську неволю...

А 1657 р.;

Б 1658 р.;

В 1659 р.;

Г 1660 р.

35. Позначте положення, які містить «Вічний мир».

1 Північна Київщина та Волинь визнавались за Річчю Посполитою;

2 кордон між Московською державою й Османською імперією проходив по Дніпру;

3 на польській території православні мали право вільного віросповідання;

4 Московська держава і Польща об’єднувались проти Османської імперії;

5 Османська імперія не мала допомагати ворогам Московської держави;

6 землі між Дніпром та Південним Бугом залишались незаселеними.

36. Укажіть положення Бахчисарайського миру.

1 Північна Київщина та Волинь визнавались за Річчю Посполитою;

2 кордон між Московською державою й Османською імперією проходив по Дніпру;

3 на польській території православні мали право вільного віросповідання;

4 Московська держава і Річ Посполита об’єднувались проти Османської імперії;

5 Османська імперія не мала допомагати ворогам Московської держави;

6 землі між Дніпром та Південним Бугом залишались незаселеними.

37. Укажіть прізвище, пропущене в документі XVII ст.:

А в Криму його ім’я наводило такий страх, що орда щоденно пильнувала та була готова до бою, ніби ... напав. Він не любив марнувати час або упадати коло жіноцтва, постійно бився з татарами, проти яких мав природну й невблаганну ненависть.

А І. Сірко;

Б Ю. Хмельницький;

В П. Тетеря;

Г І. Мазепа.

38. Запорозька Січ у другій половині XVII ст. була розташована на.:

А річці Базавлук;

Б річці Чортомлик;

В річці Підпільній;

Г річці Кам’янці.

39. Козаки на території Слобідської України у другій половині XVII ст..

1 звільнялись від сплати податків;

2 формували 10 козацьких полків;

3 складали присягу на вірність московському царю;

4 підпорядковувались гетьманському уряду;

5 обов’язково купували землю у власність;

6 мали право на вільну торгівлю.

40. Якого року підписано указ Петра І, за яким Києво-Могилянський колегіум здобув статус академії?

А 1694 р.;

Б 1701 р.;

В 1709 р.;

Г 1711 р.

41. Хто автор «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького»?

А Іван Мазепа;

Б Пилип Орлик;

В Павло Полуботок;

Г Семен Палій.

42. Як називають архітектурний стиль зображеної церкви?

А Готика;

Б класицизм;

В бароко;

Г рококо.

43. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

1 Конституція;

2 Малоросія;

3 козацьке бароко;

4 козацькі літописи.

А Документ, який визначає державний устрій країни;

Б історико-літературні твори першої половини XVIII ст.;

В архітектурний стиль, поширений у XVII-XVIII ст.;

Г державний орган управління землями Гетьманщини у ХVIII ст.;

Д назва території Лівобережної України у XVIII столітті.

44. Що було характерним для політики гетьмана Івана Мазепи?

1 Зменшення рангового землеволодіння;

2 сприяння розвиткові культури, будівництву церков;

3 зростання старшинського землеволодіння;

4 участь козаків у воєнних діях за межами України;

5 зменшення податкового тиску на селян;

6 підтримка повстанців на чолі з С. Палієм.

45. Що було характерним для «Пактів і Конституції законів і вольностей Війська Запорозького»?

1 Проголошувалась незалежність від московського царства;

2 полковники обирались, гетьман їх затверджував;

3 територія України визначалась договором 1654 року;

4 державною релігією проголошувався католицизм;

5 при гетьманові утворювалась Генеральна рада;

6 державною скарбницею розпоряджався гетьман.

Відповіді: 1 Б; 2 Б; 3 — 1 Г, 2 А, 3 Б, 4 В; 4 А; 5 А; 6 В; 7 Г; 8 А; 9 Г; 10 Г; 11 А; 12 Г; 13 А; 14 В, Г, А, Б; 15 В; 16 Б; 17 — 1 В, 2 А, 3 Б, 4 Д; 18 В; 19 Б; 20 А; 21 А 1, Б 4, В 5, Г 2; 22 А 1, Б 3, В 2; 23 Б; 24 В, Б, Г, А; 25 А 3, Б 4, В 5, Г 2; 26 Б; 27 Г; 28 В; 29 А; 30 Б; 31 А; 32 Б; 33 А; 34 В; 35 — 1, 3, 4; 36 — 2, 5, 6; 37 А; 38 Б; 39 — 1, 3, 6; 40 Б; 41 Б; 42 В; 43 — 1 А, 2 Д, 3 В, 4 Б.; 44 — 2, 3, 4; 45 — 1, 2, 5.