Усі уроки «Історія України». 8 клас

УРОК 37

Практичне заняття. Українські історичні пісні, думи та козацькі літописи XVII-XVIIІ ст. як історичні джерела

УРОК 38

Узагальнення та систематизація знань за розділом IV «Українські землі наприкінці 50-х рр. ХVІІ — на початку ХVІІІ ст.»

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

● називати дати укладення гетьманськими урядами угод з Річчю Посполитою і Московською державою, міждержавних угод, що стосувалися українських земель; роки правління гетьманів Лівобережної та Правобережної Гетьманщини; діячів культури, причини заселення Слобідської України;

● показувати на карті території, підвладні гетьманам Лівобережної та Правобережної України; території, що перебували під контролем Росії, османської імперії, Речі Посполитої; напрямки найважливіших воєнних походів, центри полків Лівобережної Гетьманщини і Слобідської України;

● пояснювати і застосовувати поняття: «Руїна», «Лівобережна Гетьманщина», «Слобожанщина», «Чортомлицька Січ»; «козацьке бароко», «козацькі літописи», «Малоросія»;

● розпізнавати та описувати пам'ятки архітектури й образотворчого мистецтва; наводити приклади заходів гетьманів, спрямованих на захист державних прав Гетьманщини та розбудови української культури;

● характеризувати особливості внутрішньої і зовнішньої політики гетьманів Лівобережної та Правобережної Гетьманщини, зміст політичних угод щодо українських земель, основні положення конституції Пилипа орлика; адміністративно-політичний устрій Слобідської України та Лівобережної Гетьманщини; роль Запорозької Січі в історії України другої половини ХVII ст., особливості розвитку та досягнення культури;

● визначати причини, сутність та наслідки підписання Гадяцького та Андрусівського договорів, «Вічного миру», Бахчисарайського миру, українсько-шведського договору;

● висловлювати судження щодо діяльності І. Виговського, Ю. Хмельницького, І. Брюховецького, П. дорошенка, І. Самойловича, І. Сірка, І. Мазепи, П. Орлика.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення мети та цілей уроку.

Учитель. Цей урок (як попередні уроки узагальнення) проходитиме у вигляді змагання. Клас об’єднується у три групи, у яких учні працюватимуть протягом уроку.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Завдання 1. З глибини віків

Цей конкурс передбачає роботу учнів з джерелами інформації. Цього разу — це документ, що являє собою уривок з праці французького мемуариста Франсуа-Поля Далерака «Спогади про Україну». Усі три групи працюють з однаковим текстом, але завдання для кожної групи передбачені різні. На підготовку відповіді відведено 2 хв. Максимальна оцінка — 5 балів, залежно від того, наскільки група надасть повну і змістовну відповідь на запитання.

Опрацюйте історичне джерело і дайте відповідь на запитання.

Зі «Спогадів про Україну» Ф.-П. далерака

Нині цей край зруйнований, а війна, ніби гангрена, яка все пожирає, обернула найродючішу частину Європи на спорожнілі поля, зарослі бур’яном руїни, на полишені жителями міста. Отак нині від тієї України залишилося тільки ім’я козацьке. Її населення розпорошилося, переселившись або понад береги Дніпра, або на землі, що залишаються під пануванням Москви. Решту вирубали турки або забрали в неволю татари.

Запитання для 1-ї групи

1. Про який період в історії України йдеться в документі?

2. Дайте визначення поняття «Руїна» і визначте її хронологічні.

Якими подіями вона була спричинена?

Запитання для 2-ї групи

1. Чи згодні ви з думками, викладеними автором?

2. Свої висновки проілюструйте прикладами з матеріалу теми.

Запитання для 3-ї групи

1. Як ви вважаєте, чи правильно описав Ф.-П. Далерак Лівобережну чи Правобережну Україну? Чому ви так уважаєте?

2. Свої висновки підтвердьте фактами з вивченої теми.

Завдання 2. Запитання один одному

Команди по колу ставлять один одному по 10 запитань. Наприклад, можна використати наступні запитання.

Приклади запитань

1. Назвіть рік смерті Б. Хмельницького. (1657 р)

2. Із якою державою І. Виговським був укладений Гадяцький договір? (Польщею)

3. Поблизу якого міста 1659 року І. Виговський розгромив московські війська? (Конотопом)

4. Коли відбулась Полтавська битва? (1709 р)

5. Скільки разів Ю. Хмельницький приходив до влади в Україні? (Три)

6. Хто з гетьманів уклав 1659 року Переяславські статті з Московською державою? (Ю. Хмельницький)

7. Де помер І. Мазепа? (Молдова, Бендери)

8. Між якими державами була підписана Слободищенська угода 1660 р.? (Гетьманщиною і Річчю Посполитою)

9. Як називають мистецький стиль, який поширився в українських землях наприкінці XVII — на початку XVIII ст.? (Козацьке бароко)

10. У якій частині України гетьманував П. Тетеря? (Правобережжя)

11. У якому місті відбулася «чорна рада», де гетьманом було обрано І. Брюховецького? (Ніжині)

12. Хто з гетьманів 1665 року підписав з Московською державою Московський договір? (І. Брюховецький)

13. Кого було обрано гетьманом після смерті І. Мазепи? (П. Орлика)

14. За якою угодою Річ Посполита та Московська держава поділили між собою територію Гетьманщини? (Андрусівською)

15. Якого гетьмана називали «сонцем Руїни»? (П. Дорошенка)

16. Як називають угоду, підписана І. Мазепою з московським царем? (Коломацькі статті)

17. У якій частині України гетьманував Д. Многогрішний? (Лівобережжя)

18. Хто з гетьманів та з ким уклав 1669 року Глухівські статті? (Д. Многогрішний з Московською державою)

19. Одним словом назвіть документ, який підписали козаки і П. Орлик. (Конституція, пакти)

20. Хто з гетьманів та з ким уклав 1672 року Конотопські статті? (І. Самойлович з Московською державою)

21. Як називалася Запорозька Січ, яка існувала в другій половині ХVII ст.? (Чортомлицька)

21. Між якими державами було укладено Бахчисарайське перемир’я? (Московське царство, Османська імперія і Кримське ханство)

23. Між якими державами укладено «Вічний мир» (Московське царство і Річ Посполита)

24. Кого з козаків 15 разів обирали кошовим отаманом на Січі? (І. Сірка)

25. На скільки полків поділялася територія Лівобережної Гетьманщини? (10-16)

Завдання 3. Калейдоскоп понять

Завдання цього конкурсу — це повторення основних понять і термінів до виучуваної теми. Команди по черзі беруть на столі учителя картку з поняттям до теми і дають визначення цього поняття. За кожне правильно виконане завдання команда отримує один бал.

Орієнтовний перелік понять

● Андрусівська угода — угода між Московською державою і Річчю Посполитою 1667 р., за умовами якої територія України була поділена між цими двома державами і т. д.

● Бучацький мирний договір — договір, укладений 1672 р. між Річчю Посполитою та Туреччиною, за яким Річ Посполита віддавала Туреччині частину українських території.

● Бахчисарайський мирний договір — договір 1681 р. між Московською державою, Туреччиною і Кримським ханством, за яким був установлений кордон між Туреччиною і Московською державою.

● Гетьманщина — назва, якою визначають Українську козацьку державу другої половини ХVII-ХVIII ст. та її територію.

● Гетьман — найвища посадова особа в Гетьманщині.

● Генеральна військова канцелярія — орган влади за Гетьманщини, на який покладалося діловодство і яку очолював генеральний писар.

● Генеральна рада — найвищий законодавчий орган влади в Гетьманщині за часів Богдана Хмельницького.

● Генеральна старшина — уряд в Україні за часів Гетьманщини.

● Гадяцький договір — договір, укладений 6 вересня 1658 року між Гетьманською Україною і Річчю Посполитою, за яким Україна, Литва і Польща утворювали федерацію трьох держав.

● Глухівські статті — договір, укладений 9 березня 1669 року Д. Многогрішним з Московською державою та ін.

● Слобідська Україна — історична територія, що охоплює нинішню Харківську і частини Сумської, Донецької, Луганської областей України, а також частини Воронезької, Курської та Білгородської областей Росії.

● «Чорна рада» — спільна рада козаків, на якій також були присутні селяни, міщани і духівництво, тобто представники не тільки козацької старшини, але й широких верств простого (тобто «чорного населення»).

Завдання 4. Портретна галерея

Учитель роздає на парти кожній команді по три портрети відомих історичних діячів України другої половини XVII ст. Учні повинні не тільки назвати ім’я діяча, але й охарактеризувати його діяльність і значення для України. Це можуть бути портрети І. Ви- говського, Ю. Хмельницького, П. Тетері, І. Брюховецького, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Самойловича, І. Сірка, М. Ханенка. Від кожної команди повинні бути троє виступаючих. Максимальна оцінка за цей конкурс — 9 балів.

1-ша команда

Дем'ян Многогрішний

Іван Брюховецький

Павло Тетеря

2-га команда

Юрій Хмельницький

Іван Виговський

Іван Мазепа

3-тя команда

Петро Дорошенко

Іван Самоилович

Іван Сірко

Завдання 5. Метод «Прес»

Учням надають одне запитання за жеребом і 3 хв на його обмірковування. Представник команди за допомогою методу «Прес» висловлює точку зору всієї команди. Максимальна оцінка цього конкурсу — 5 балів.

1-ша команда

Чи правильною, на вашу думку, була політика Виговського на прикладі Гадяцького договору?

2-га команда

Яке значення для України мало Андрусівське перемир’я?

3-тя команда

На вашу думку, І. Мазепа — зрадник чи борець за незалежність і територіальну цілісність України?

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Наприкінці уроку вчитель підбиває підсумки змагання, підраховують зароблені командами бали й оголошують переможця. Разом з командами учитель виставляє оцінки учням за роботу на уроці. Команда-переможець отримує додатковий бал.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

За підручником повторити матеріал IV розділу, підготуватися до тематичного контролю.