Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 9 клас

УРОК 22

МОДЕРНІЗАЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Навчальні цілі: висвітлювати основні напрями соціально-економічного і політичного розвитку Росії; розповідати про реформи Олександра II та їх наслідки; характеризувати зовнішню і колоніальну політику Російської імперії; описувати події Кримської та російсько-турецької війни; характеризувати наслідки повоєнних договорів для Росії.

Тип уроку: комбінований.

Форма уроку: урок-дискусія.

Основні дати: 1855-1881 рр. — Олександр II; 1881-1894 рр. — Олександр III; 1894-1917 рр. — Микола II; 1853-1856 рр. — Кримська війна; 18 березня 1856 р. — Паризький мирний договір; 1861 р. — скасування кріпацтва; 1864 р. — земська та судова реформи; 1870 р. — міська реформа; 1874 р. — завершення військової реформи; 1874-1875 рр. — «ходіння в народ»; 1877-1878 р. — російсько-турецька війна; 1878 р. — Сан-Стефанський договір, Берлінський трактат; 1891-1893 рр. — оформлення франко-російського союзу; 1898 р. — І з’їзд РСДРП.

Історичні особистості: Олександр II, Олександр III, Микола II, С. Вітте, О. Герцен, М.Чернишевський, П. Лавров, М. Бакунін, П. Ткачов, Д. Каракозов, П. Нахімов, В. Плеханов, П. Струве.

Обладнання: підручник, карти «Світ у 1840-1880 рр.», «Кримська війна 1853-1856 рр.», електронний атлас-тема «Центральна Європа у 1860—1870 рр.», контурна карта.

Поняття та терміни: «кріпосне право», «маніфест», «промисловий переворот», «народництво», «Кримська війна», «Паризький договір», «Берлінський конгрес», «панславізм», «громада», «народництво», «ходіння в народ», «Земля і воля», анархізм, тероризм, «Чорний переділ», «Звільнення праці», «РСДРП», «БУНД».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

«Круглий стіл» за темою «Російська імперія у І половині XIX ст.»

 • 1. Пригадайте, які події відбулися у Росії у І половині XIX ст. Чи позначилася вони якось на суспільно-політичному житті в країні?
 • 2. Які європейські події вплинули на ситуацію в Росії?

III. Мотивація навчальної діяльності

Бесіда

 • 1. Доведіть, що в середині XIX ст. в Росії назріла необхідність реформ.
 • 2. Чому аграрне питання було головним питанням політичного життя Росії? Чому від його розв’язання залежала доля країни?
 • 3. Які зовнішньополітичні події прискорили реформи 60-70-х рр. XIX ст.?

Представлення теми та очікуваних результатів.

IV. Вивчення нового матеріалу. Осмислення нових знань

Модернізація Російської імперії. Скасування кріпосного права

Робота в малих групах

Засідання експертних груп, обмін думками у групі за визначеною проблемою, підготовка презентації.

 • 1-а група. Які цілі ставила перед собою влада, проводячи реформи?
 • 2-а група. Якими засобами уряд намагався досягти визначеної мети?
 • 3-я група. Яким суспільним відносинам відкривали шлях реформи?
 • 4-а група. Якими засобами уряд та дворянство намагалися забезпечити власні економічні інтереси?

Презентації груп.

Реформи 60—70 рр. XIX ст. у Росії та їхні наслідки для імперії

Робота у групах

Обговорення в групах повідомлень за темами (випереджальне завдання).

 • 1-а група: «Земська реформа»;
 • 2-а група: «Судова реформа»;
 • 3-я група: «Міська реформа»;
 • 4-а група: «Військова реформа»;
 • 5-а група: «Реформа освіти»;
 • 6-а група: «Фінансова реформа».

Результати занотовуються у таблицю «Реформи 60—70-х рр. XIX ст. у Росії».

Назва

Рік проведення

Буржуазні ознаки

Феодальні ознаки

Відміна кріпацтва

19 лютого 1861 р.

Особисте звільнення селян. Селяни отримували цивільні права і могли мати приватну власність

Земля залишалася у власності поміщиків. Селяни платили викупні платежі за землю. До сплати платежів відпрацьовували панщину, платили оброк, тобто були тимчасовозобов’язаними

Земська

1 января 1864 р.

Створення виборних всестанових органів самоврядування, які відали місцевими справами

Провідну роль відігравали дворяни. Діяльність земств контролювалася царськими урядовцями

Міська

16 червня 1870 р.

Створення виборних міських дум, в яких провідне місце посідали представники крупної буржуазії

Діяльність міських дум перебувала під контролем губернаторів

Судова

20 листопада 1864 р.

Запроваджено безстанове судочинство; публічний змагальний судовий процес; запроваджено суд присяжних, адвокатів

Для селян був створений окремий волосний суд, який міг засуджувати до тілесних покарань. Влада зберігала право заарештовувати і відправляти у заслання «політичних злочинців» без суду

Військова

1863-1874 рр.

Запроваджена загальна військова повинність.

Обмежено термін служби в армії — 6 років, на флоті — 7 років.

Проведено якісне переозброєння армії.

Скорочена чисельність армії та підвищена її боєздатність

Муштра і фізичні покарання, безправність солдатів

Метод «Коло ідей»

Формулювання висновків щодо значення реформ.

Зовнішня та колоніальна політика Російської імперії

Заповнення хронологічної таблиці

Дата

Подія

1853-1856 рр.

Кримська війна (Росія, Туреччина, Англія та Франція): Синопська битва, оборона Севастополя, Паризький мирний договір. Поразка Росії у війні.

1863-1864 рр.

Придушення польського повстання

1864 р.

Придушення останніх осередків опору на Кавказі

1867 р.

Продаж Аляски США

1868 р.

Приєднання до Росії Кокандського царства та Бухарського емірату

1873 р.

Приєднання Тувинського ханства

1873 р.

Створення «Союзу трьох імператорів» (Росія, Австро-Угорщина, Німеччина)

1877-1878 рр.

Російсько-турецька війна (Тирново, Шипка, Плевна). Сан-Стефанський мир. Перемога Росії у війні

1891-1892 рр.

Консультативний пакт Росії і Франції, таємна російсько-французька конвенція

Робота з історичною та контурною картами

Використовуючи карти «Світ у 1840-1880 рр.», «Центральна Європа у 1860-1870 рр.» і «Кримська війна 1853-1856 рр.», виконайте завдання:

 • а) назвати країни, учасниці Кримської війни;
 • б) показати місця основних битв Кримської війни, назвати їх дати;
 • в) назвати території, які втратила Росія згідно з Паризькою угодою 1856 р.;
 • г) показати території, приєднані до Росії в період 60-70-х рр. XIX ст.;
 • д) показати території, охоплені польським повстанням 1863-1864 рр.;
 • е) показати території, де відбувалися основні події російсько-турецької війни 1877-1878 рр. та польського повстання 1863-1864 рр.

Народництво. Робітничий рух і формування соціал-демократії

Самостійна робота з підручником

Опрацювавши матеріал підручника, скласти опорний конспект.

Узагальнююча дискусія «Форум»

 • 1. Що являло собою «ходіння в народ» і чому воно зазнало поразки?
 • 2. У чому відмінність «Землі і волі», «Народної волі» та «Чорного переділу»?
 • 3. Чим перші робітничі та соціал-демократичні організації відрізнялися від народницьких?

V. Узагальнення та систематизація нових знань і умінь

Турнір промовців

«Реформи 60-70 рр. у Росії та їхні наслідки для імперії»

Учитель розподіляє учнів за ролями: прихильники реформ, вороги реформ, сторонні спостерігачі. Залежно від ролі вони повинні скласти невеликі (до 5—6 речень) промови із викладом власної позиції. Кілька промов заслуховуються й оцінюються за такими умовами: вміння висловлювати власну думку; її аргументованість і доказовість; об’єктивність викладу, вміння схилити на свій бік якомога більше слухачів.

VI. Перевірка набутих знань і умінь

Бліцвікторина. Самоперевірка за зразком (зразок подано на дошці)

 • 1. Що проголошувалося у Маніфесті 1861 року? (Скасування кріпацтва)
 • 2. Кому належить фраза: «Краще ми визволимо селян зверху, аніж очікуватимемо, коли вони самі звільнять себе знизу»? (Олександру II)
 • 3. Які реформи було проведено у 1864 р.? (Земську, судову, освітню, фінансову)
 • 4. На якій основі відбувалися вибори до міської думи? (Майнового цензу)
 • 5. Хто опікувався початковою освітою, медичним обслуговуванням, благоустроєм? (Земства)
 • 6. Як називали сучасники 60—70-ті роки. XIX ст.? (Епохою великих реформ)
 • 7. Яка війна мала розв’язати так зване «східне питання»? (Кримська)
 • 8. Хто з російських воєначальників знищив турецький флот у Синопській бухті? (Адмірал П. Нахімов)
 • 9. Відомий письменник, учасник оборони Севастополя? (Л. Толстой)
 • 10. Сан-Стефанський мирний договір був підписаний по завершенні ____ (російсько-турецької війни 1877-1878 рр.).
 • 11. Плеханов, Дейч, Степанович, Аксельрод — це члени створеної у 1879 р. народницької організації ____ («Чорний переділ»).
 • 12. Коли народовольцями був убитий імператор Олександр II? (1 березня 1881 р.)

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати текст параграфа, вивчити нові історичні поняття та дати.

2. Творче завдання. Скласти усний твір-роздум на тему: «Як реформи другої половини XIX ст. вплинули на подальший розвиток Російської імперії?»

3. Випереджальне завдання: підготувати повідомлення «Особливості розвитку Японії у XVII — І пол. XIX ст.».