Посібник «Мій конспект. Історія України. 7 клас»

УРОК 19

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМОЮ «КИЇВСЬКА РУСЬ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XI — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIII ст.»

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми; повторити основні положення теми, поняття; визначити, що засвоїли добре, а над чим ще потрібно попрацювати; розвивати вміння аналізувати, працювати з різноманітними історичними джерелами, критично мислити; працювати в парах; висловлювати власну думку.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Обладнання: Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Грамота, 2007; атлас «Історія України. 7 клас», ілюстрації до теми.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Назва теми записана на дошці.

Завдання

Назвіть проблеми, які розглядалися в ході вивчення розділу «Київська Русь у другій половині XI — першій половині XIII ст.».

III. Узагальнення та систематизація фактів, подій, явищ

Учитель повідомляє завдання уроку.

Історичний диктант

1. До тріумвірату Ярославичів входили: ____ (Ізяслав, Святослав, Всеволод)

2. У битві на річці Альті перемогу здобули:

а) руські війська;

б) половецькі війська;

в) турки.

3. Брати Ярославичі доповнили:

а) «Руську Правду»;

б) «Повчання дітям» Володимира Мономаха,

в) договір з Візантією.

4. Князівський з’їзд у Любечі відбувся ____ р. (1097)

5. Із 1113 до 1125 р. великим князем був ____ . (Володимир Мономах)

6. Володимир Мономах став князем:

а) завоювавши місто;

б) отримавши Київ у спадок від батька;

в) на запрошення киян.

7. Володимир Мономах є автором:

а) «Повчання дітям»;

б) «Слова о полку Ігоревім»;

в) «Руської Правди».

8. Назвіть князівства на території У країни періоду роздробленості. (Київське, Чернігівське, Переяславське, Волинське, Галицьке)

9. У «Слові о полку Ігоревім» розповідається:

а) про вдалий похід князя Ігоря на Візантію;

б) військову підготовку князівської дружини;

в) поразку руських військ від половців.

10. Слово «Україна» згадується ____ р. (1187)

11. Особливістю політичного життя Галицького князівства була постійна боротьба між князями та ____ (боярами).

12. Автором «Повісті минулих літ» вважається ____ (Нестор-літописець).

Учні обмінюються роботами, перевіряють за допомогою вчителя відповіді історичного диктанту. Кожна правильна відповідь оцінюються в 0,5 бала.

Письмова робота

1. Укладаючи свій заповіт, Ярослав Мудрий намагався розв’язати проблему престолонаслідування та запобігти міжусобній боротьбі своїх синів. Чи вдалося це йому? Чому?

2. Назвіть місто, де відбулося повстання 1068 р. Охарактеризуйте це повстання за планом:

а) причини повстання;

б) перебіг подій;

в) наслідки.

3. Доведіть або спростуйте твердження: «Відповідальність за деякі половецькі напади на Русь в XI — XII ст. лягала на самих князів».

4. Проаналізуйте, чи досяг Любецький з’їзд князів своєї основної мети.

5. Дайте характеристику одного з князів Київської Русі періоду феодальної роздробленості.

6. Які князівства утворились на теренах сучасної України?

7. Що з того, про що писав Володимир Мономах у «Повчанні дітям», ви врахуєте, створюючи власний кодекс честі?

8. До яких позитивних і негативних наслідків призвела феодальна роздробленість? Відповідь обґрунтуйте.

9. Назвіть причини політичної роздробленості Київської Русі.

10. Що залишилось спільним в удільних князівствах? У чому проявлявся їх статус незалежності?

11. Складіть туристичний путівник будь-якого удільного князівства Київської Русі періоду феодальної роздробленості.

12. Заповніть таблицю «Розвиток культури Київської Русі в другій половині XI — першій половині XIII ст.».

Галузь культури

Характерні ознаки

Освіта

Наукові знання

Література

Літописання

Архітектура

Мистецтво

Обговорення результатів, підбиття підсумків.

IV. Домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання, повторити основні положення теми.