Усі уроки до курсу «Філософія». 11 клас

УРОК 43

Людина в системі економічних відносин. Морально-етичні проблеми економіки

Мета: сформувати початкове уявлення учнів про сутність економічної діяльності людини та її роль у житті суспільства; показати значення економічних знань у житті окремої людини та суспільства загалом; закріпити й розширити знання учнів про предмет економічної науки; показати зв’язок економіки з іншими науками; формувати економічний спосіб мислення і розвивати творчу активність із метою підвищення рівня навчальних компетенцій учнів.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Епіграф: Економіка — це вміння використовувати життя найкращим чином. Б. Шоу

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент уроку

II. Мотивація навчальної діяльності

Бесіда

1. Як ви розумієте термін «економіка»?

2. Що ви знаєте з інших предметів про економіку?

3. Що вивчає економічна наука?

4. Які питання розв’язують економісти?

5. Яку роль відіграють економічні знання в житті людини, держави?

6. Яка головна мета економічної науки?

Економіка є доволі складною, але водночас і цікавою наукою. Набуті економічні знання допоможуть вам не тільки добре розбиратися в цій науці, але й стануть у пригоді в житті.

Відомо, що економіка розвивалася протягом тривалого часу. Народна мудрість, увібравши досвід століть, не втрачає своєї актуальності й сьогодні. Наприклад, ось такі поради торговцю-початківцю містяться в китайських прислів’ях.

 • «Не бійся, що не знаєш товару: треба тільки порівняти його з іншим».
 • «У лісі не торгують дровами, на березі озера — рибою».
 • «Продавець гарбуза не каже, що гарбуз гіркий, продавець вина не говорить, що вино розведене».

Про економіку

 • Під час вивчення економіки завжди виявляється, що найкращий час для купівлі був минулого року.
 • Хто такий економіст? Це людина, яка знає про гроші більше, ніж той, хто їх має.

Економічна наука — суспільна наука, яка за допомогою законів дає уявлення про сутність економічної діяльності людини.

Вона вивчає вибір напрямів і засобів ефективного використання обмежених ресурсів для задоволення потреб суспільства і кожної людини. Завдяки економічній науці окремі люди, фірми, країни організовують свою діяльність із найбільшою вигодою для себе.

У Стародавній Греції під словом «економіка» розуміли ведення домашнього господарства, яким керує господар або найнята ним людина. Мабуть, це були перші турботи, з якими вони зіткнулися. Сьогодні керувати потрібно підприємством, галуззю, країною, а це непросто.

Економічна сфера суспільства — система економічних відносин, що виникає і відтворюється у процесі матеріального виробництва.

Основою економічних відносин і найголовнішим чинником, що визначає їхню специфіку, є спосіб виробництва і розподілу матеріальних благ у суспільстві.

III. Вивчення нового матеріалу

Термін «економіка», що з’явився за часів Арістотеля в Стародавній Греції, об’єднує два слова: «господарство» (ейкос) і «закон» (номос) і тлумачиться як «закони ведення господарства» чи «господарювання за законами».

Економіка, що розуміється як господарство, — це створена людьми система використання і перетворення різних ресурсів, коштів, наявних у навколишньому середовищі, з метою виробництва благ, що задовольняють потреби людини, суспільства, держави.

Економіка — це також сукупність засобів, що їх застосовують під час виробництва необхідних людині благ, способи їх створення і відносини між людьми в процесі виробництва, розподілу та споживання благ.

Економічна наука покликана відповідати на фундаментальні питання: «що виробляти», «як виробляти», «для кого виробляти», «яким чином використовувати вироблений товар», «як узгодити виробництво і споживання».

Зараз під терміном «економіка» розуміють:

 • історично сформовану сукупність виробничих відносин;
 • навчальну дисципліну, що вивчає сутність і розвиток економічних відносин, які виникають у ході діяльності людини.

Об’єктом вивчення є процеси, пов’язані з виробництвом, розподілом, обміном і споживанням суспільних благ.

Економіку можна розглядати як єдине ціле або ж крізь призму діяльності окремих суб’єктів. У першому випадку це макроекономіка, у другому — мікроекономіка.

Економіка, як і кожна наука, має свої закони, правила, принципи, за якими вона розвивається. Вона розглядає всі сфери людського буття, так чи інакше відображає усі процеси, які відбуваються в суспільстві, — від політичних до культурних, тому вивчення її передбачає застосування здобутків практично всіх предметів, які вивчаються у школі. Більш тісно економіка пов’язана з такими науками, як математика, право, соціологія, географія, історія, політологія, психологія.

• Людина у світі економічних відносин

Практична робота в групах

Кожна група повинна визначити місце людини в економічних відносинах із різних позицій. Ця робота повинна бути творчою, тобто слід доцільно використовувати схеми, вірші, рекламні ролики.

1-ша група. Людина — підприємець, бізнесмен.

2-га група. Людина — власник, який займається індивідуальною трудовою діяльністю.

3-тя група. Людина — робоча сила.

IV. Підсумок уроку

Узагальнити матеріал, вислухати думки учнів про те, що вони знають про економіку, для чого вона потрібна, яким є місце людини в сфері економічних відносин.

Дати відповіді: «Так» чи «Ні».

 • 1. Економіка вивчає продуктивні сили суспільства. (Ні)
 • 2. Споживання в економічному сенсі — використання доходів і реалізація тих корисностей, що їх мають речі та послуги. (Так)
 • 3. Основна ідея економічної теорії А. Сміта полягає у справедливому розподілі. (Ні)
 • 4. Чи сприяє економічна наука демократизації суспільства? (Так)
 • 5. Зв’язок між економічною теорією та економічною географією полягає в тому, що обидві науки досліджують один об’єкт — земельні, сировинні, людські ресурси. (Так)
 • 6. Чи необхідно було вивчати економіку персонажам казки про золоту рибку? (Так)
 • 7. Людина живе у світі необмежених можливостей. (Ні)
 • 8. Безмежні потреби людини можна задовольнити обмеженою кількістю ресурсів. (Ні)
 • 9. Головні питання економіки є такими: що виробляти? коли виробляти? як виробляти? (Ні)

Як бачимо, економіка із самого початку поставила в центр свого функціонування потреби людини, задля якої все відбувається і навколо якої обертається вся ринкова система. Тут діє найважливіший принцип сучасного буття: «Задоволення інтересів і потреб людини — насамперед».

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Написати твір-есе до епіграфа уроку.