Усі уроки до курсу «Філософія». 11 клас

УРОК 25

Повторювально-узагальнювальний урок за темою 3 «Філософське розуміння душі, свідомості і розуму»

Мета: повторити, закріпити та узагальнити вивчений матеріал; розвивати навички та знання, набуті під час вивчення теми.

Форма проведення: контрольне тестування.

Тип уроку: урок узагальнення знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні на уроці ми підіб’ємо підсумки своєї роботи над темою 3 «Філософське розуміння душі, свідомості і розуму».

III. Основна частина уроку

Тести

1. «Свідомість — це властивість високоорганізованої матерії», — вважають представники:

А об’єктивного ідеалізму;

Б суб’єктивного ідеалізму;

В діалектичного матеріалізму;

Г екзистенціоналізму.

2. Людській свідомості притаманні:

А пасивне відображення дійсності;

Б активна творча діяльність;

В безпосередній вплив на дійсність;

Г породження об’єктивної реальності.

3. Свідомість людини — це:

А духовне дзеркало для самовивчення та самомилування;

Б усвідомлення себе людиною в процесі спілкування з іншими людьми;

В усвідомлення себе в процесі опанування матеріальної та духовної культури людства;

Г результат рефлексії, роздуми особистості про саму себе.

4. Що з’явилося в людини раніше — мислення чи мова?

А мислення;

Б мова;

В вони з’явилися одночасно;

Г вони пов’язані між собою, тому питання некоректне.

5. Кожна національна мова унікальна, оскільки вона:

А дозволяє передавати та поширювати інформацію;

Б сприяє вдосконаленню професійних знань;

В є засобом спілкування всіх людей між собою;

Г служить засобом передання традицій і є найважливішою умовою культурної самоіндентифікації.

6. «Несвідоме» в сучасній філософії — це:

А явища та процеси в психіці людини, які нею не усвідомлюються і не впливають на її поведінку;

Б рефлекторні процеси в організмі людини;

В все, що не усвідомлюється людиною;

Г дещо притаманне окремій людині.

Відповіді: 1 А, 2 Г, 3 Б, 4 В, 5 В, 6 В.

Практичне завдання

Складіть публічний виступ на 5 хвилин щодо висловлювання О. Маслоу: «Інформація без людського розуміння подібна до відповіді без запитання — вона позбавлена змісту».

Бліц-опитування

1. Що таке світогляд?

2. У чому виявляються взаємозв’язок і взаємовплив світогляду і духовної діяльності людей?

3. Чому є різноманітними світоглядні настанови людини, суспільства?

4. Які типи світогляду вам відомі? Яку типологію світогляду ви вважаєте найбільш прийнятною?

5. Визначте спільне і відмінне в буденному, релігійному і науковому світоглядах.

6. Покажіть взаємозв’язок знань, переконань і віри.

7. Сформулюйте значення світогляду для діяльності людини. Залучаючи знання з інших шкільних дисциплін, аргументуйте свою точку зору.

8. Чи може гуманістична спрямованість бути притаманною будь-яким типам світогляду? Аргументуйте свій висновок.

9. Що таке менталітет? Спираючись на знання з історії та літератури, схарактеризуйте відомі вам менталітети (ментальності), окресліть їхні зміни.

IV. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми.