Усі уроки до курсу «Економіка». 11 клас. I семестр

УРОК 1

Підприємництво як особливий вид діяльності: функції підприємця. Дохід і ризику підприємництві. Підприємництво і суспільний прогрес. Інтереси підприємця, громади та суспільства: риси відмінності та сучасні способи гармонізації

Мета уроку: сформувати в учнів знання про підприємництво як вид економічної діяльності; з'ясувати, у чому полягає місце і роль підприємця в економіці; визначити залежність між розміром доходу і величиною ризику; проаналізувати причини й наслідки відмінностей між інтересами підприємців та суспільства; розвивати вміння учнів аргументувати свою думку; формувати толерантне ставлення до точки зору своїх однокласників; розвивати економічне мислення.

Основні поняття: підприємництво, підприємець, дохід, ризик, якість, ціна, витрати, інновації.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

• Запитання для дискусії

 • 1. Чому, на вашу думку, виникла потреба в розвитку підприємництва?
 • 2. У чому полягає мета господарської діяльності підприємства? (Задоволення суспільних і особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної або іншої діяльності в порядку, передбаченому законодавством)
 • 3. У чому, на вашу думку, полягають найхарактерніші відмінності між підприємництвом і будь-яким іншим видом діяльності (професією вчителя, інженера, водія тощо)? (Підприємець має новаторські, комерційні й організаторські здібності, здатен знаходити і розвивати нові напрями й методи виробництва, визначати нові сфери вкладення капіталу, уміє ризикувати і брати на себе відповідальність, може професійно обґрунтувати економічну доцільність виробництва, спроможний цілеспрямовано йти до своєї мети й адаптивно реагувати на потреби ринку.)

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Невід’ємною складовою сучасної економіки є підприємства, що виробляють товари та послуги для задоволення потреб суспільства й отримання на цьому ґрунті прибутку. Рушійною силою розвитку підприємницького сектору є підприємці. їх називають «революціонерами в економіці», оскільки вони здатні по-новому подивитися на звичні для нас речі. Про таких людей говорять, що вони володіють «природною компетенцією», оскільки вирізняються надзвичайною здібністю до прийняття раціональних рішень і прогнозування майбутнього. Тож давайте з’ясуємо, у чому полягає особливість підприємницької діяльності, чому її як засуджують, так і схвалюють, як впливає підприємництво на суспільство й на нас із вами.

IV. Вивчення нового матеріалу

Підприємницька діяльність базується на прагненні знайти нові можливості виробництва товарів і послуг на основі інновацій та вміння залучати ресурси з найрізноманітніших джерел.

Підприємництво — це господарська діяльність, що здійснюється для отримання економічних і соціальних результатів, а також із метою одержання прибутку. Підприємець — людина (або група людей), яка бере на себе ініціативу, ризик і відповідальність за організацію діяльності підприємства.

Зверніть увагу на те, що метою підприємницької діяльності є не лише одержання максимально можливого прибутку, а й задоволення соціальних потреб суспільства.

Підприємці відіграють важливу роль новаторів, чим сприяють прогресивному розвитку суспільства: розвитку наукомістких високотехнологічних виробництв, швидкому освоєнню новацій, науково-технічному прогресу, підвищенню матеріального добробуту суспільства. Найбільш поширеними є інновації у сфері впровадження нових технологій, ресурсозберігаючих технологій, освоєння виробництва нової продукції. Інноваційний потенціал в Україні найбільш активно розвивається в таких галузях, як:

 • окремі галузі оборонної промисловості (радіоелектронне стеження, радіолокація, засоби наведення високочастотної зброї, системи бронетанкової техніки, системи протиповітряної оборони);
 • енергетичне атомне машинобудування;
 • авіаційне та енергетичне турбінобудування;
 • ракетна, авіаційна та космічна техніка;
 • технології надвисоких частот;
 • кристалічні матеріали для радіоелектроніки, сонячної енергетики.

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, %

Упроваджено нових технологічних процесів

У тому числі маловідходні, ресурсозберігаючі

Освоєно виробництво нових видів продукції, найменувань

З них нові види техніки

2008

10,8

1647

680

2446

758

2009

10,7

1893

753

2685

641

Темпи зростання, %

99,07

114,94

110,74

109,77

84,56

Механізм реалізації підприємницьких інтересів передбачає складну взаємодію нормативно-правових та інституціональних факторів.

Створення власної справи — це завжди величезний ризик і подолання опору, що неминуче виникає.

Ризик — це небезпека втрати ресурсів або доходу. Дохід — це збільшення економічних вигод у формі надходження активів або зменшення зобов’язань, що призводять до зростання власного капіталу.

Між рівнем ризику і доходу є чітка залежність.

Безризикова зона

Зона припустимого ризику

Зона критичного ризику

Зона катастрофічного ризику

Витрати = 0

Витрати ≤ дохід

Витрати ≥ дохід

Витрати >> дохід

Важливо, щоб підприємство перебувало в безризиковій зоні або в зоні припустимого ризику. Це забезпечить ефективність його розвитку. Однак, пам’ятайте, що вміння ризикувати є однією з найхарактерніших рис підприємця.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

• Робота в малих групах

Учні об’єднуються в групи по чотири-п’ять осіб. Учитель видає групам роздрукований текст (або зачитує його вголос) і оголошує завдання: учні, працюючи колективно, мають ознайомитися із ситуацією і відповісти на запитання після тексту. Час на виконання завдання — до 15 хв. Після обговорення від кожної групи має виступити по одному учневі з короткою доповіддю (3-4 хв).

Поради учням від учителя щодо роботи в групах

1. Уважно ознайомтесь із завданням.

2. Під час читання конспектуйте головні факти.

3. Оберіть варіант співпраці:

 • 1) розподіл обов’язків у групі: кожен учень відповідає за окрему частину завдання, а обраний голова команди об’єднує ці частини;
 • 2) учні разом обговорюють усі питання й намагаються дійти істини й консенсусу.

4. Записуйте стислі відповіді — це допоможе вам під час доповіді.

5. Не соромтеся висловлювати власну думку й поважайте думки інших!

Сила підприємницької волі

Майкл Делл заснував компанію «Dell Computers» 1984 року, коли йому було 19 років. 1992 року його компанія увійшла до рейтингу «Fortune-500». На той час Деллу виповнилося 26 років. 2005 року він увійшов до четвірки найбагатших людей США зі статком у 18 млрд дол.

Майкл Делл народився 1965 року й у віці 15 років захопився комп’ютерами. Свій перший бізнес-проект він здійснив у 12 років, зайнявшись торгівлею марками. Тоді він дізнався про те, що якщо в людини є гарна ідея, то зусилля з утілення її в життя матимуть гідну винагороду. Отримавши 1980 року від батьків перший комп’ютер, він одразу ж розібрав його на частини, щоб дізнатися його улаштування. Дуже скоро почав перероблювати комп’ютери, щоразу вдосконалюючи їх. Вступивши до Техаського університету, Майкл вирішив перетворити своє захоплення на бізнес і зареєстрував фірму «PC’s Limited». 18-річний юнак сміливо заявив, що хоче конкурувати з IBM. Незабаром він створив фірму «Dell Computer Corporation» зі стартовим капіталом 1000 дол. США.

В основу свого бізнесу Делл поклав просту, але революційну на той час ідею — продавати комп’ютери безпосередньо клієнтам. Переваги такого підходу були очевидними: з’явилась економія за рахунок комісійних посередникам і торговим агентам, крім того, від покупців Делл одразу дізнавався про їхні потреби, що дозволяло підприємцеві створювати товар, який завжди мав попит. У результаті прибутки компанії зростали значно швидше, ніж у конкурентів.

1999 року «Dell Computers» стала лідером ринку США. У віці 22 років Делл відкрив філіал компанії в Англії, у 29 років — у Японії, усюди зайнявши провідні позиції.

• Дайте відповіді на запитання

 • 1. Поясніть, завдяки чому Майкл Делл зміг узгодити власні підприємницькі амбіції з потребами споживачів?
 • 2. Назвіть риси Майкла Делла, які дозволили йому стати успішним підприємцем (сильні сторони).
 • 3. Назвіть причини, з яких Майклу Деллу не вдалося перевершити успіх бізнесу Білла Гейтса (слабкі сторони).
 • 4. Назвіть фактори зовнішнього середовища, що сприяли комп’ютерному бізнесу Майкла Дела (можливості: наприклад, попит, державна підтримка тощо).
 • 5. Назвіть фактори зовнішнього середовища, що протидіяли комп’ютерному бізнесу Майкла Дела (загрози: наприклад, конкуренція, поведінка постачальників тощо).
 • 6. Використовуючи попередні відповіді, складіть SWOT-аналіз, заповнивши кожен квадрант схеми визначеними факторами.

Opportunities (можливості)

1. ...

2. ...

Threat (загрози)

...

Strengths (сильні сторони)

Weaknesses (слабкі сторони)

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

Підготувати доповідь про найвідоміших у світі або в Україні підприємців. Охарактеризувати причини їхнього успіху, напрями діяльності, вплив їх підприємницької діяльності на економіку країни.