Усі уроки до курсу «Економіка». 11 клас. I семестр

Усі уроки до курсу «Економіка». 11 клас. I семестр

У посібнику вміщено 50 уроків з економіки в 11 класі (1 семестр) відповідно до нової програми курсу для шкіл профільного спрямування. Пропоновані розробки уроків містять теоретичні матеріали, задачі, тести, запитання для дискусії, ігри, цікаві ситуаційні завдання, а також практичні й контрольні роботи. Представлені дидактичні матеріали дадуть змогу реалізувати навчальні, розвивальні й виховні цілі під час викладання економіки. Відповідно до нової програми «Економіка. Профільний рівень».

Для вчителів економіки.

Вступ

Календарне планування

Урок 1. Підприємництво як особливий вид діяльності: функції підприємця. Дохід і ризику підприємництві. Підприємництво і суспільний прогрес. Інтереси підприємця, громади та суспільства: риси відмінності та сучасні способи гармонізації

Урок 2. Види підприємництва: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове. Підприємництво в інформаційній сфері

Урок 3. Підприємства різних форм власності. Приватна, колективна й державна власність

Урок 4. Організаційні форми підприємств приватної власності: одноосібні володіння, партнерства, корпорації

Урок 5. Організаційні форми колективних підприємств: виробничі, збутові, споживчі кооперативи, кредитні спілки. Організаційні форми підприємств державної власності

Урок 6. Переваги й обмеження різних форм підприємств приватної, колективної та державної власності

Урок 7. Малі, середні та великі підприємства: переваги й обмеження. Сектор малого та середнього бізнесу в сучасній економіці. Прибуткові та неприбуткові підприємства

Урок 8. Практична робота № 1. Визначення особистих здібностей до підприємництва

Урок 9. Структура національної економіки за формами власності й організаційними формами. Перевірна робота

Урок 10. Виробнича функція. Двофакторна виробнича функція Кобба — Дугласа: економічний зміст та графічна інтерпретація

Урок 11. Технологія і виробнича функція. Ефект від масштабу і виробнича функція

Урок 12. Економічні витрати та їх складові: явні й неявні витрати. Зв'язок доходів і витрат. Валовий дохід (загальний виторг). Нормальний прибуток як елемент неявних витрат. Бухгалтерський та економічний прибутки

Урок 13. Постійні (FC), змінні (VC) витрати: визначення та структура. Загальні витрати (ТС). Графічна ілюстрація

Урок 14. Середні постійні (AFC), змінні (AVC) та загальні (АТС) витрати. Граничні витрати. Графічна ілюстрація

Урок 15. Максимізація економічного прибутку підприємства. Визначення максимального прибутку шляхом порівнянням загального виторгу (TR) та загальних витрат (ТС)

Урок 16. Визначення максимального прибутку шляхом порівняння граничного виторгу (MR) і граничних витрат (МС). Закон максимізації прибутку: МС = MR

Урок 17. Практична робота № 2. Оцінювання витрат і ціни конкретного продукту за методом «витрати плюс»

Урок 18. Інші (крім зміни обсягів виробництва) способи збільшення прибутку підприємства. Перевірна робота

Урок 19. Фінансування підприємства. Фінансові ресурси. Джерела внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів підприємства

Урок 20. Баланс підприємства як джерело інформації про фінансові ресурси та майно підприємства. Зміст основних статей балансу. Звіт про фінансові результати як джерело інформації про успішність діяльності підприємства

Урок 21. Оцінювання фінансових результатів діяльності підприємства: прибутковість капіталовкладень і рентабельність

Урок 22. Взаємозв'язки підприємств і банків. Умови надання банківської позики. Явище застави. Обґрунтування економічної доцільності банківської позики

Урок 23. Очікуваний прибуток і ризик у діяльності підприємства. Мінімізація ризику та страхування. Види ризиків підприємства

Урок 24. Відносини між страховою компанією (страховиком) і підприємством. Страховий договір, страховий внесок і страхове відшкодування

Урок 25. Підприємство як емітент (продавець) на фондовому ринку. Переваги й обмеження випуску акцій і облігацій для підприємства-емітента

Урок 26. Підприємство як покупець на фондовому ринку. Формування портфелю цінних паперів

Урок 27. Основні складові процесу управління: управління виробництвом, персоналом, фінансами, збутом. Функції управління підприємством: планування, організація, мотивація, контроль. Еволюція поглядів і сучасні надбання теорії управління

Урок 28. Моделі організаційних структур управління: лінійна та функціональна

Урок 29. Засади управління проектами. Тип, масштаб, тривалість, вид проекту. Інноваційні проекти

Урок 30. Маркетингу діяльності підприємця. Функції маркетингу. Складові маркетингу: продукт, ціна, просування, позиція на ринку

Урок 31. Етапи маркетингового дослідження: мета, завдання, результат дослідження. Сегментація ринку

Урок 32. Реклама: мета, засоби, форми втілення й головні вимоги

Урок 33. Бізнес-план: зміст і структура

Урок 34-35. Практична робота № 3. Розробка бізнес-плану проекту створення конкретного продукту

Урок 36. Підсумкова контрольна робота за темою «Теорія і практика підприємницької діяльності»

Урок 37. Загальна рівновага національної економіки. Відповідність сукупних доходів і витрат, сукупного попиту і пропозиції

Урок 38. Кейнсіанська та неокласична аргументація механізму формування загальної рівноваги

Урок 39. Міжнародні принципи національного рахівництва

Урок 40. Визначення обсягу кінцевого продукту національного виробництва (ВВП) за різними методами. ВВП та валовий національний дохід (ВНД)

Урок 41. Національне споживання та національне заощадження

Урок 42. Використання ВВП, інших показників у міжнародних порівняннях

Урок 43. Номінальний та реальний ВВП: зміст і особливості розрахунку. Дефлятор ВВП як показник рівня цін

Урок 44. Практична робота № 4. Корисність і рідкість. Ринкова рівновага

Урок 45. Циклічність як форма руху національної економіки. Види циклів і головні причини економічних коливань. Криза в національній економіці. Перевірна робота

Урок 46. Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці. Оцінювання рівня безробіття

Урок 47. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне (кон'юнктурне). Повна зайнятість і природне безробіття

Урок 48. Пояснення безробіття на кейнсіанських та неокласичних засадах

Урок 49. Інфляція як результат порушення рівноваги товарного ринку. Оцінювання рівня інфляції. Індекс цін і темп інфляції. Види інфляції за ознаками темпу й очікування

Урок 50. Інфляція за головною причиною виникнення: інфляція попиту, інфляція витрат. Перевірна робота