Усі уроки до курсу «Економіка». 11 клас. I семестр

УРОК 2

Види підприємництва: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове. Підприємництво в інформаційній сфері

Мета уроку: розглянути види підприємництва та з'ясувати їхні особливості; сформувати в учнів знання про технологію здійснення кожного з видів підприємницької діяльності; сприяти формуванню вміння висловлювати власну думку; розвивати вміння застосовувати на практиці набуті теоретичні знання.

Основні поняття: виробниче підприємництво, комерційне, фінансове, інформаційна сфера, витрати, кредит, економічний та бухгалтерський прибутки.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Поясність значення нижченаведених висловлювань.

 • 1. Не підприємець платить зарплату — він лише вручає гроші; це товар платить зарплату (Б. Франклін).
 • 2. Будь-яка комерція — це спроба передбачити майбутнє (С. Батлер).
 • 3. Бізнес, який не робить нічого, крім грошей, — це бідний бізнес (Г. Форд).
 • 4. Інформація як така — не сила, інакше наймогутнішими у світі були б працівники бібліотек (Б. Стерлінг).

IIІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Минулого уроку ми з вами розглянули відмітні особливості підприємців. Найважливіший принцип їхньої діяльності та світогляду — робити корисну справу й отримувати від цього дохід. Існують різні види підприємництва, що є корисними для суспільства та приносять підприємцям заробіток у формі створеної додаткової вартості. Однак до вибору виду підприємництва слід підходити дуже зважено, аналізуючи всі можливості й загрози середовища, а також власні сильні та слабкі сторони.

IV. Вивчення нового матеріалу

Кожен із видів підприємництва має свою специфіку, особливості, технологію, предметну сферу. Однак усі вони доповнюють один одного: кожен вид підприємницької діяльності створює передумови існування іншого. Залежно від предмета діяльності розрізняють виробниче, комерційне та фінансове підприємництво.

Виробниче підприємництво — це діяльність, пов’язана з виробництвом товарів або послуг із метою їх подальшого збуту споживачам. При цьому виробництво є головною функцією, а збут — вторинною. За умов виробничого підприємництва ресурси проходять такі стадії: виробничі ресурси — виробництво — готова продукція (роботи, послуги) — товар — продаж — валовий дохід — фінансовий результат.

Комерційне підприємництво — це діяльність, пов’язана з торговельно-обмінними операціями. Під час комерційної діяльності фактори виробництва проходять такі етапи: ресурси для господарської діяльності — товар — продаж — валовий дохід — фінансовий результат. Головна відмінність порівняно з виробничим підприємництвом полягає у відсутності виробництва товару, а отже, стадії закупівлі й переробки сировини.

Фінансове (фінансово-кредитне) підприємництво — вид підприємництва, у процесі здійснення якого відбувається купівля-продаж фінансових активів (грошей, валюти, цінних паперів). Етапи фінансового підприємництва: ресурси для господарської діяльності — придбання фінансових ресурсів — продаж — валовий дохід — фінансовий результат.

Останнім часом інтенсивно розвивається такий вид підприємництва, як інформаційне. Інформаційне підприємництво — це використання в комерційних цілях системи креативних знань з організації, функціонування та розвитку інформаційної індустрії. Воно включає такі види діяльності: створення програмного забезпечення; опрацювання даних, роботу з базами даних; консультації з питань автоматизації, технічне обслуговування і ремонт офісної та комп’ютерної техніки; торгівля інформацією, комп’ютерною технікою, програмними засобами.

У результаті виробничого й інформаційного видів підприємництва створюються матеріальні або духовні блага, тоді як комерційне й фінансове базуються на здійсненні угод. Ці два види підприємницької діяльності є невід’ємною складовою ринкового механізму, однак питома вага і провідна роль все-таки мають належати сфері реального виробництва. Це є запорукою тривалого безкризового розвитку економічної системи країни.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

• Розв'яжіть задачі.

Задача 1

Підприємець заснував фірму, вклавши 100 тис. грн власного капіталу. Результати роботи фірми впродовж року характеризуються такими показниками: обсяг продажів — 80 тис. одиниць на одиницю продукції, ціна — 10 грн; витрати на оплату праці робітників — 300 тис. грн; амортизаційні відрахування — 50 тис. грн; витрати на придбання сировини, комплектуючих, інші витрати — 250 тис. грн. Альтернативні варіанти використання ресурсів є такими: 1) поклавши гроші на банківський депозит, підприємець отримав би 18% річних; 2) здача в оренду власного приміщення, у якому розташоване підприємство, дала б можливість упродовж року отримувати 70 тис. грн орендної плати; 3) працюючи за наймом в іншій фірмі, підприємець міг би отримувати 30 тис. грн на рік. Дайте відповідь, чи найкращий варіант використання власних ресурсів обрав підприємець.

Розв'язання

Економічні результати в разі організації власного бізнесу:

Дохід = Q • Р

Дохід = 80000 • 10 = 800000 (грн).

Собівартість продукції:

С = 300000 + 50000 + 250000 = 600000 (грн).

Бухгалтерський прибуток — це різниця між доходами та явними витратами.

Пбух = 800000 - 600000 = 200000 (грн).

Альтернативні варіанти вкладення грошей

1) Дохід від депозиту (прості відсотки):

2) Оренда = 70 000 грн.

3) Можлива заробітна платня — 30 000 грн.

Отже, неотримані доходи становлять:

18000 + 70000 + 30000 = 118000 (грн).

Економічний прибуток — це різниця між доходами та всіма витратами, включаючи неотримані доходи.

Пек= 800000 - 600000 - 118000 = 82000 (грн).

Отже, діяльність підприємця є прибутковою, оскільки дохід перевищує явні та неявні витрати.

Задача 2

Банк видає кредити під 33% річних. Упродовж року було надано кредитів на суму 1 700 000 грн. Ставка за депозитами дорівнює 15%. Сума депозитних вкладень за останній рік становить 2 400 000 грн. Обчисліть річний прибуток банку.

(Відповідь: 201 000 грн.)

Задача 3

Торговельне підприємство «Арго» займається збутом меблів. Прийнятий рівень рентабельності становить 35%. «Арго» закупляє продукцію для збуту у виробників за такими цінами: кухня «Світанок» (за рік продано 7 шт.) — 8500 грн, стільці офісні (за рік продано 49 шт.) — 110 грн, спальня «Мрія» (продано 15 шт.) — 5700 грн, шафи «Shadow» (продано 11 шт.) — 7200 грн, ліжко дитяче «Зайченя» (продано 26 шт.) — 960 грн, стіл письмовий (продано 31 шт.) — 900 грн, стіл комп’ютерний (продано 21 шт.) — 2800 грн. Крім того, видатки підприємства становлять: оплата праці — 5000 грн/ міс; комунальні послуги — 1900; витрати на доставку — 1000. Обчисліть річний прибуток.

Розв'язання

1) Під час розрахунку доходу підприємства враховуємо, що підприємство продає продукцію з 35% -ю надбавкою до закупівельної ціни:

7 • 8500 • 1,35 + 49 • 110 • 1,35+15 • 5700 • 1,35 + 11 • 7200 • 1,35 + 26 • 960 • 1,35 + 31 • 900 • 1,35 + 21 • 2800 • 1,35 = 460688 (грн).

2) Витрати підприємства за рік:

12 • (5000 + 1900 + 1000) + 341250

(витрати на закупівлю товару) = 436050 (грн).

3) Річний прибуток = 460688 - 436050 = 24638 (грн).

Відповідь: прибуток становить 24638 грн.

• Розв'яжіть кросворд

По горизонталі

 • 1. Передача активів у грошовій або натуральній формі на певний обумовлений час за винагороду.
 • 2. Виторг від реалізації товарів (послуг).
 • 3. Імовірність отримання незапланованого прибутку або втрати ресурсів чи доходів.
 • 4. Установлені вищим органом законодавчої влади обов’язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету в розмірах і в терміни, передбачені законодавством.
 • 7. Сучасна поширена назва керівника підприємства.
 • 9. Одна з характерних рис підприємця.
 • 10. Діяльність, спрямована на створення попиту й досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів.
 • 11. Зменшення економічних вигод у результаті вибуття коштів або іншого майна.
 • 14. Економічна категорія, що означає кількість грошей, за яку продавець згоден продати, а покупець готовий купити одиницю товару.
 • 15. Одна з функцій управління.

По вертикалі

 • 1. Господарська діяльність, що здійснюється для отримання економічних і соціальних результатів, а також із метою отримання прибутку.
 • 5. Кількість товарів і послуг, які споживачі бажають і можуть придбати на ринку за встановленими цінами.
 • 6. Процес створення матеріальних і нематеріальних благ.
 • 8. Місце взаємодії продавців та покупців.
 • 9. Результат інтелектуальної творчої діяльності підприємця.
 • 12. Результат праці, створений для обміну і здатний задовольнити потреби споживача.
 • 13. Задоволення суспільних потреб і отримання прибутку для підприємця.

Відповіді

По горизонталі: 1. Позика. 2. Дохід. 3. Ризик. 4. Податки. 7. Менеджер. 9. Ініціатива. 10. Маркетинг. 11. Витрати. 14. Ціна. 15. Організація.

По вертикалі: 1. Підприємництво. 5. Попит. 6. Виробництво. 8. Ринок. 9. Інновація. 12. Товар. 13. Мета.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

 • 1. Опрацювати теоретичний матеріал.
 • 2. Розв'язати задачу.

На швейній фабриці щороку виготовляється 20 тис. зимових курток. Ціна однієї куртки становить 300 грн, витрати — 230 грн. У результаті вжитих техніко-технологічних заходів витрати вдалося знизити на 20%. При цьому обсяг виробництва не змінився. Обчисліть, на скільки збільшиться прибуток підприємства.

(Відповідь: прибуток зросте на 920 тис. грн.)