ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

§ 36. Взаємозв’язки між речовинами та їх взаємоперетворення

259. a) Fe + S → FeS

2Na + Cl2 → 2NaCl

б) СаО + СО2 → СаСО3

Na2O + SO3 → Na2SO4

260. З водою реагують оксиди лужних і лужноземельних елементів, а також майже всі кислотні оксиди — з утворенням відповідних основ і кислот. У такий спосіб, однак, неможливо отримати безкисневі кислоти.

263. а) Ве(ОН)2 + 2NaOH → Na2[Be(OH)4]

Na2[Be(OH)4] + 4HСl → ВаСl2 + 2NaCl + 4Н2О

б) Fe2O3 + 6HСl → 2FeCl3 + 3Н2О

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3KCl

в) Fe(OH)3 + 3HNO3 → Fe(NO3)3 + 3H2O

Fe(NO3)3 + H3PO4 → FePO4↓ + 3HNO3

264. 2CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2

2CH3COOH + MgO → (CH3COO)2Mg + H2O

2CH3COOH + Mg(OH)2 → (CH3COO)2Mg + 2H2O

2CH3COOAg + MgCl2 → (CH3COO)2Mg + 2AgCl↓

2CH3COOH + MgCO3 → (CH3COO)2Mg + H2O + CO2

265. a) так, оскільки один з продуктів реакції є нерозчинною сполукою:

3(СH3СОО)2Рb + Al2(SO4) → 2(СH3СОО)3Аl + 3PbSO4

б) ні, в розчині одночасно існуватимуть чотири типи йонів: СН3СОО-, Рb2+, Ва2+, NO3-;

в) так, оскільки один з продуктів реакції є нерозчинною сполукою:

(CH3COO)2Pb + 2NaOH → 2CH4COONa + Pb(OH)2

г) так, оскільки один з продуктів реакції є малорозчинною сполукою:

(СH3СОО)2Рb + 2НСl → 2СH3СООH + PbCl2

266. В першому випадку відбувається окисно-відновна реакція, за якої атоми Феруму з заліза віддають свої електрони атомам Феруму, що містяться у ферум(ІІІ) сульфаті. Рівняння реакції:

2Fe2+3(SO3)4 + 2Fe0 → 6Fe+2SO4

Внаслідок реакції ступені окиспення Феруму змінюються з +3 (вища ступінь) та 0 (нижча ступінь) на +2 (проміжна). У випадку Цинку такий процес неможливий.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).