ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

§ 10. Йонно-молекулярні рівняння

73. У йонно-молекулярних рівняннях окрім формул речовин містяться також формули йонів.

74. а) Мn2+ + 2NO3- + Ва2+ + 2ОH- → Мn(ОН)2↓ + Ba2+ + 2NO3-

Mn2+ + 2ОН- → Мn(OН)2

б) 2Na+ + S2- + 2Н+ + SO42- → 2Na+ + SO42- + H2S↑

S2- + 2H+ → H2S↑

в) 2K+ + 2OH- + CO2 → 2K+ + CO32- + H2O

2OH- + CO2 → CO32- + H2O

г) Ni2+ + 2OH- + 2H+ + 2Сl- → Ni2+ + 2Cl- + 2H2O

2OH- + 2H+→ 2H2O

75. a) AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

б) 3Pb(NO3)2 + 2H3PO4 → Pb3(PO4)2↓ + 6HNO3

в) CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

г) H2S + 2KОH → K2S + 2H2O

ґ) Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2↑ + H2O

д) Zn(OH)2 + 2HNO3 → Zn(NO3)2 + 2H2O

76. a) Fe(NO3)2 + Ba(OH)2 → Fe(OH)2↓ + Ba(NO3)2

Fe2+ + 2NO3- + Ba2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓ + Ba2+ + 2NO3-

Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2

б) NaF + HCl → NaCl + HF↑

Na+ + F- + H+ + Cl- → Na+ + Cl- + HF↑

F- + H+ → HF↑

в) 2LiOH + H2SO4 → Li2SO4 + 2H2O

2Li+ + 2OH- + 2H+ + SO42- → 2Li+ + SO42- + 2H2O

OH- + H+ → H2O

г) Cr2(SO4)3 + 2K3PO4 → 2CrPO4↓ + 3K2SO4

2Cr3+ + 3SO42- + 6K+ + 2PO43- → 2CrPO4↓ + 6K+ + 3SO42-

Cr3+ + ΡΟ43- → CrPO4

77. a) 3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3↓ + 3NaCl

3Na+ + 3ОН- + Al3+ + 3Cl- → Al(OH)3↓ + 3Na+ + 3Cl-

3OH- + Al3+ → Al(OH)3

б) Ba(OH)2 + K2SO4 → BaSO4↓ + 2KOH

Ba2+ + 2OH- + 2K+ + SO42- → BaSO4↓ + 2K+ + 2OH-

Ba2+ + SO42- → BaSO4

в) Ba(OH)2 + FeSO4 → BaSO4↓ + Fe(OH)2

Ba2+ + 2OH- + Fe2+ + SO42- → BaSO4↓ + Fe(OH)2

78. a) H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O

3H+ + PO43- + 3Na+ + 3ОН- → 3Na+ + PO43- + 3H2O

H+ + OH- → H2O

б) Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O

Cr3+ + 3ОН- + 3H+ + 3Cl- → Cr3+ + 3Cl- + 3H2O

OH- + H+→ H2O

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).