ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

§ 11. Реакція обміну між електролітами в розчині

Лабораторний дослід № 2 (с. 59)

Тема: Реакція обміну з утворенням осаду

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, розчин ферум(ІІІ) хлориду FeCl3, розчин натрій гідроксиду NaOH, таблиця розчинності кислот, основ та солей у воді.

Звіт з роботи:

В пробірці з’являється світло-коричневий осад внаслідок утворення нерозчинного ферум(ІІІ) гідроксиду.

Рівняння реакції:

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaCl

Fe3 + 3Cl- + 3Na+ + 3ОН- → Fe(OH)3↓ + 3Na+ + 3Сl-

Fe3+ + 3ОН- → Fe(OH)3

Висновок: з погляду теорії електролітичної дисоціації реакція між ферум(ІІІ) хлоридом та натрій гідроксидом відбувається до кінця, оскільки утворюється нерозчинний продукт реакції - ферум(ІІІ) гідроксид.

Лабораторний дослід № 3 (с. 59)

Тема: Реакція обміну з виділенням газу

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, розчин натрій карбонату Na2CO3, розбавлена нітратна кислота ΗΝO3.

Звіт з роботи:

В пробірці утворюються бульбашки безбарвного газу. Нітратна кислота під час реакції витісняє карбонатну, як більш слабку, з її солі - натрій карбонату. Карбонатна кислота Н2СО3 є нестійкою і одразу ж розкладається на карбон(ІV) оксид, бульбашки якого можна побачити у пробірці, та воду.

Рівняння реакцї:

Na2CO3 + 2HNO3 → 2NaNO3 + Н2О + СО2

2Na+ + CO32- + 2Н+ + 2NO3- → 2Na+ + 2NO3- + H2O + CO2

CO32- + 2H+ → Н2О + СО2

Висновок: з погляду теорії електролітичної дисоціації реакція між натрій карбонатом та нітратною кислотою відбувається до кінця, оскільки утворюється газоподібний продукт реакції — карбон(IV) оксид.

Лабораторний дослід № 4 (с. 59)

Тема: Реакція обміну з утворенням води

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, розчин натрій гідроксиду NaOH, розбавлена нітратна кислота HNO3, розчин фенолфталеїну, піпетка, скляна паличка.

Звіт з роботи:

Вміст пробірки за певної кількості нітратної кислоти швидко знебарвлюється. В розчині відбувається реакція нейтралізації між натрій гідроксидом та нітратною кислотою. В результаті цієї реакції утворюється сіль та вода. Реакція середовища змінюється з лужної на нейтральну, саме це засвідчує зміна забарвлення індикатора.

Рівняння реакції:

NaOH + HNO3 → NaNO3 + Н2О

Na+ + ОН- + Η+ + NO3- → Na+ + NO3- + Η2O

OH- + Н+ → Н2O

Висновок: з погляду теорії електролітичної дисоціації реакція між натрій гідроксидом та нітратною кислотою відбувається до кінця, оскільки утворюється малодисоційована сполука - вода.

79. Реакція обміну між електролітами в розчині відбувається, якщо серед можливих продуктів є:

  • нерозчинна або малорозчинна сполука;
  • газ;
  • слабкий електроліт.

80. a) Ni(NO3)2 + 2КOН → Ni(OH)2↓ + 2KNO3

Ni2+ + 2NO3- + 2K+ + 2OH- → Ni(OH)2↓ + 2K+ + 2NO3-

Ni2+ + 2OH- → Ni(OH)2

б) ZnCl2 + Na2S → ZnS↓ + 2NaCl

Zn2+ + 2Сl- + 2Na+ + S2- → ZnS↓ + 2Na+ + 2Cl-

Zn2+ + S2- → ZnS↓

в) MnCO3 + H2SO4 → MnSO4 + H2O + CO2

Mn2+ + CO32- + 2H+ + SO42- → Mn2+ + SO42- + H2O + CO2

CO32- + 2H+ → H2O + CO2

81. a) Ba(NO3)2 + H2SO4 → 2HNO3 + BaSO4

Ba2+ + 2NO3- + 2H+ + SO42- → 2H+ + 2NO3- + BaSO4

Ba2+ + SO42- → BaSO4

б) K2CO3 + FeSO4 → K2SO4 + FeCO3

2K+ + CO32- + Fe2+ + SO42- → 2K+ + SO42- + FeCO3

CO32- + Fe2+ → FeCO3

в) Na[Al(OH)4] + 4HCl → NaCl + AlCl3 + 4H2O

Na+ + Al3+ + 4OH- + 4H+ + 4Сl- → Na+ + Cl- + Al3+ + 3Cl- + 4H2O

OH- + H+ → H2O

82. а) можлива, оскільки серед продуктів реакції - малорозчинна сполука:

Ba(NO3)2 + H2S → BaS↓ + 2HNO3

Ва2+ + 2NO3- + 2Н+ + S2- → BaS↓ + 2H+ + 2NO3-

Ba2+ + S2- → BaS↓

б) можлива, оскільки серед продуктів реакції - слабкий електроліт:

LiOH + HBr → LiBr + Н2О

Li++ ОН- + Н+ + Br- → Li+ + Вr- + Н2О

ОН- + Н+ → Н2О

в) реакція не відбувається, в розчині існують чотири типи йонів: Н+, Сl-, К+, NO3-

г) можлива, оскільки серед продуктів реакції - нерозчинна сполука:

К2СО3 + Ва(ОН)2 → 2КOН + ВаСО3

+ + CO32- + Ва2+ + 2ОН- → 2К+ + 2OН- + ВаСО3

СО32- + Ва2+ → ВаСО3

83. б) 3Са2+ + 2РO43- → Са3(РО4)2

в) Аl3+ + 3ОН- → Аl(ОН)3

г) Сu2+ + S2- → CuS↓

84. б) FeSO4 + 2КОН → Fe(OH)2↓ + K2SO4

Fe2+ + 2ОH- → Fe(OH)2

в) FeSO4 + Na2S → FeS↓ + Na2SO4

Fe2+ + S2- → FeS↓

г) FeSO4 + Ba(NO3)2 → FeSO4 + BaSO4

Ba2+ + SO42- → BaSO4

85. a) 3NaOH + AlCl3 → 3NaCl + Al(ОH)3

3Na+ + 3ОН- + Al3+ + 3Cl- → 3Na+ + 3Cl- + Al(OH)3

3ОН- + Al3+ → Аl(OН)3

3Ba(OH)2 + 2Al(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 2Аl(ОН)3

3Ba2+ + 6OH- + 2Al3+ + 6NO3- → 3Ba2+ + 6NO3- + Аl(OН)3

3ОН-+ Al3+ → Αl(ΟΗ)3

б) K2SiO3 + 2HCl → 2KCl + H2SiO3

2K+ + SiO32- + 2H+ + 2Сl- → 2K+ + 2Cl- + H2SiO3

SiO32- + 2H+ → H2SiO3

Na2SiO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2SiO3

2Na+ + SiO32- + 2H+ + SO42- → 2Na+ + SO42- + H2SiO3

SiO32- + 2H+ → H2SiO3

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).