Біологія. Практичний довідник. 11 клас

Приклади розв’язання задач з генетики популяцій

Задача 1. Серед жителів Лондона альбіноси трапляються із частотою 1/20 000. Визначте насичення популяції геном альбінізму (тобто резерв мутаційної мінливості). Примітка: альбінізм зумовлюється рецесивним алелем.

Задача 2. Популяція містить 400 особин. Із них з генотипами АА — 20; Аа — 120; аа — 260. Визначте р і g.

Задача 3. Обчисліть частоту генотипів АА, Аа та аа (у %), якщо в популяції гомозиготні особини аа становлять 1 %.

Розв’язання.

Частота генотипу аа (g2) = 0,01.

Звідси частота алеля a (g) = √g = 0,1.

Частота гена А (р) = 1 - 0,1 = 0,9.

Частота генотипу АА (р2) = 0,92 = 0,81.

Частота генотипу Аа (2pg) = 2 • 0,9 • 0,1 = 0,18.

Відповідь. Популяція складається із 81 % АА, 18 % Аа, 1 % аа.

Задача 4. Популяція складається з 9 % гомозигот АА, 49 % гомозигот аа і 42 % гетерозигот Аа. Визначте частоту алелів А (р) і a (g) у популяції.

Розв’язання.

Приймемо загальне число алелів за 1 (100 %). У такому разі 9 % особин АА мають 9 %, або 0,09 загального числа алелів, і всі вони А.

Гетерозиготи Аа мають 42 %, або 0,42 алелів, половина з яких, тобто 21 % (або 0,21), — алель А, а друга половина — алель а.

Гомозиготи аа мають 49 % (або 0,49) алелів а.

Визначаємо загальну частоту алелів:

р = 0,09 + 0,21 = 0,3 (30 %), g = 0,49 + 0,21 = 0,7 (70 %).

Відповідь. Частота А (р) = 0,3 (30 %), частота a (g) = 0,7 (70 %).

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст