ДПА. Збірник завдань. Історія України. Власов

Варіант 9

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. У якому рядку всі слова стосуються трипільської археологічної культури?

 • А віра в богів грому, сонця, вітру, дощу, полювання на мамонтів, В. Хвойка
 • Б перелогове землеробство, протоміста, піч, вироби з міді, від Дністра до Дніпра
 • В чотирикутні одно-, двоповерхові будинки, гончарство, залізні знаряддя праці
 • Г мальована кераміка, моделі жител, культ богині родючості, кочовий спосіб життя

2. Доповніть твердження

Утвердившись у Києві, великий князь Володимир Святославович...

 • А упорядкував збір данини, запровадивши уроки та погости
 • Б відвідав Царгород, щоб ознайомитися з християнством
 • В прийняв християнство перший з-поміж відомих нині київських князів
 • Г замінив родоплемінний поділ Русі на територіальний

3. Про Чернігівське князівство в другій половині 12 ст. відомо, що

 • А його терени лишалися спільною спадщиною роду Рюриковичів
 • Б представники місцевої династії Ольговичів вели боротьбу за київський стіл
 • В у 1178 р. стіл посів Ігор Святославович, увічнений у «Слові о полку Ігоревім»
 • Г воно сягнуло свого розквіту за дуумвірату Святослава Всеволодовича та Рюрика Ростиславовича

4. Завершіть речення

Місто Кафа, яке в 15 ст. мало один з найбільших портів світу й найбільший невільницький ринок у Криму, заснували в 60-ті роки 13 ст. ...

 • А греки
 • Б генуезці
 • В венеціанці
 • Г татари

5. У якому місті було засновано першу братську школу (1586 р.)?

 • А Києві
 • Б Луцьку
 • В Львові
 • Г Кам’янці

6. Коли відбулися описані в історичному джерелі події?

Коронний гетьман Миколай Потоцький зазначав: «Хто ж затримає народ, коли в нього так закрутилися колеса свавілля, що їх ніяким чином не можна стримати!.. Переконався я про це під Кумейками: зимою знищив Павлюка, на весну, незважаючи на такий великий розгром, ожив Острянин. Розгромив я Острянина - зразу ж було обрано керівником Гуню, і я двадцять тижнів вів з ним війну та ледве привів до послуху зброєю і немалим пролиттям крові!..».

 • А у 90-х роках 16 ст.
 • Б на початку 17 ст.
 • В у 30-х роках 17 ст.
 • Г у 50-х роках 17 ст.

7. Що зумовило зміну зовнішньополітичної орієнтації Б. Хмельницького в останні роки гетьманування (1656-1657 рр.)?

 • А успішна воєнна операція українсько-московських військ на території Білорусі та Литви
 • Б підписання Віленського московсько-польського перемир’я
 • В перехід кримського хана Іслам-Герея на бік Московського царства
 • Г створення польсько-шведсько-трансільванської коаліції проти Війська Запорізького

8. Якою цифрою позначено українські землі, що за Андрусівським договором закріплювалися за Польщею?

 • А 1
 • Б 2
 • В 3
 • Г 4

9. Який рядок містить інформацію, яку доречно використати в розповіді про похід султана Мегмеда IV в Україну 1672 р.?

 • А ніжинський полковник Григорій Гуляницький, с. Соснівка, облога Конотопа
 • Б захоплення Кам’янця, облога Львова, коронний гетьман Ян Собеський
 • В гетьман Д. Многогрішний, король М. Вишневецький, захоплення Брацлавщини
 • Г облога Чигирина, візир Кара-Мустафа, боярин Г. Ромодановський

10. До яких військово-політичних акцій вдався Петро І, дізнавшись про перехід І. Мазепи на бік Карла XII?

 • 1 закріпачення селян на Лівобережній Україні
 • 2 зруйнування Чортомлицької Січі
 • 3 ліквідація полково-сотенного устрою Гетьманщини
 • 4 зруйнування гетьманської столиці Батурина
 • 5 обрання гетьманом І. Скоропадського
 • 6 перетворення козацьких полків на регулярні російські
 • А 1, 3, 4
 • Б 2, 3, 6
 • В 2, 4, 5
 • Г 3, 5, 6

11. На якому фото зображено церкву Св. Юра у Львові?

12. Оберіть назву політичної партії, про яку йдеться у фрагменті спогадів С. Даниловича

«Довгий час велася широка дискусія про те, на якій ідейній основі має бути збудована програма нової партії. Всі були за тим, що діяльність нової партії має бути обмеженою лише на український народ, замешканий в австрійській державі... Суперечки точилися лише про те, яку позицію має обстоювати партія щодо суспільного питання. Я доводив, що наша програма мусить бути іншою, бо наш народ — це маса дрібних малоземельних рільників і мусить мати передовсім на увазі те, що треба для їх суспільного й культурного піднесення... Ту мою думку підтримали Франко і Павлик...»

 • А Революційна українська партія (РУП)
 • Б Українська національно-демократична партія (УНДП)
 • В Українська соціал-демократична партія (УСДП)
 • Г Русько-українська радикальна партія (РУРП)

13. Що з переліченого стосується М. Лисенка?

 • А перша опера — «Запорожець за Дунаєм»
 • Б перший український мистецтвознавчий журнал «Артистичний вісник»
 • В опери «Наталка Полтавка», «Енеїда», «Тарас Бульба», «Утоплена»
 • Г перший український професійний театр «Руська бесіда»

14. Виберіть портрет історичного діяча, про якого йдеться у фрагменті із джерела

«...Він став ідеологом української національної думки в Харкові. Був він людиною енергійною, яскравих політичних поглядів, а українське питання ставив різко і ясно: “Україна для українців!”. Це був один з перших самостійників, одвертий і безкомпромісовий. Своїх поглядів тримався непохитно аж до своєї трагічної смерті. Його вплив на українське громадянство в Харкові, а особливо на студентство, був колосальний. Саме він у значній мірі спричинився до цілковитого відірваная нашої харківської молоді від політичного українофільства та етнографізму й показав нам певні шляхи через радикальний демократизм до революційного українського націоналізму» (Юрій Коллард)

15. Що з переліченого стосується України в роки революції 1905—1907 рр.?

 • 1 поява українських періодичних видань
 • 2 масові арешти очільників політичних партій
 • 3 звуження сфери вживання української мови
 • 4 впровадження на території України стану посиленої охорони
 • 5 створення в містах і містечках осередків «Просвіти»
 • 6 вибори до І та II Державних дум Росії
 • А 1, 2, 5
 • Б 1, 5, 6
 • В 2, 4, 5
 • Г 3, 4, 6

16. Суть аграрної реформи П. Столипіна полягала в

 • 1 поверненні селянам відрізків
 • 2 конфіскації частини земель поміщиків для роздачі селянам
 • 3 наданні селянам права на вихід з общини з наділом
 • 4 поверненні селянам викупних платежів
 • 5 проведенні переселенської політики
 • А 1, 2
 • Б 2, З
 • В 3, 4
 • Г 3, 5

У завданнях 17-18 до кожного із чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

17. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми стислими характеристиками

 • 1 С. Палій
 • 2 П. Орлик
 • 3 І. Скоропадський
 • 4 Д. Апостол
 • А протягом гетьманування намагався послабити тиск царського уряду та обстоювати залишки автономії Гетьманщини, однак, позбавлений реальної влади, не міг впливати на становище в Україні. За його правління запроваджено Малоросійську колегію
 • Б фастівський полковник, під владою якого в останні десятиліття 17 ст. перебувала значна частина Правобережної України. Очолив національно-визвольне повстання початку 18 ст. на Правобережжі
 • В за правління Малоросійської колегії обстоював автономні права Гетьманщини. Улітку 1723 р. під час свого перебування у військовому таборі на р. Коломак організував подання цареві колективної чолобитної на захист козацьких прав і вольностей
 • Г під час свого гетьманування в еміграції вів переговори з найвпливовішими європейськими політиками з метою створити антимосковську коаліцію
 • Д гетьман, який, усвідомивши небезпеку перебування Гетьманщини у складі Московії, вдався до укладення союзу зі шведами під час Північної війни

18. Установіть відповідність між пам’ятками та їхніми творцями

 • А О. Мурашко
 • Б М. Пимоненко
 • В І. Рєпін
 • Г К. Трутовський
 • Д І. Труш

У завданнях 19-20 розташуйте події у хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

19. Розташуйте події у хронологічній послідовності

 • А коронація Данила Романовича
 • Б правління Юрія II Болеслава
 • В облога й розорення Києва ордами хана Батия
 • Г поразка руських дружин у битві з монголами на р. Калці

20. Установіть хронологічну послідовність подій Національно-визвольної війни

 • А укладення Білоцерківського договору
 • Б Батозька битва
 • В Жванецька облога
 • Г Зборівсько-Збаразька кампанія

У завданнях 21-22, які мають сім варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді й запишіть їх номери у клітинки.

21. Які з тверджень стосуються князя Святослава Ігоровича?

 • 1 боровся з братами за київський великокнязівський стіл
 • 2 приєднав до Русі землі деревлян та сіверян
 • 3 охрестився у Візантії сам, охрестив своїх дружинників
 • 4 розгромив Хозарський каганат і зруйнував його столицю
 • 5 захопив 80 міст під час Першого Балканського походу
 • 6 відмовився від володінь на Дунаї та Криму за угодою з імператором
 • 7 ініціював створення першого писаного збірника законів

22. Які явища й процеси характерні для культурного та церковного життя України в першій половині 18 ст.?

 • 1 незалежність православної Київської митрополії
 • 2 будівництво православних храмів у стилі козацького бароко
 • 3 видання козацьких літописів коштом козацької старшини
 • 4 провідним осередком освіти та науки була Києво-Могилянська академія
 • 5 домінування церковного малярства в живописі
 • 6 мова написання книжок - українська розмовна
 • 7 поява світського портретного живопису