ДПА. Збірник завдань. Історія України. Власов

Варіант 10

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Назву якого народу пропущено в уривку з праці Геродота?

«Після здобуття Вавилона Дарій вирушив у похід на ____.Гробниці їхніх царів містяться в Геррах, до яких Борисфен ще судноплавний. У Геррах тіло ховали у просторій гробниці разом з дружиною, найближчими слугами, кіньми... Над гробницями насипали величезні кургани, — що знатніший був цар, то вищий курган»

 • А кіммерійці
 • Б скіфи
 • В сармати
 • Г готи

2. Чим закінчилася битва на р. Альті в 1019 р.?

 • А перемогою Святополка та його тестя, польського короля
 • Б перемогою Ярослава й утвердженням його на київському столі
 • В битва не виявила переможця, Ярослав повернувся в Новгород
 • Г угодою Ярослава з братом Мстиславом про поділ Русі по Дніпру

3. Де було збудовано фортецю, зображену на фотографії?

 • А Кафі (Феодосія)
 • Б Солдайї (Судак)
 • В Чембало (Балаклава)
 • Г Монкастро (Білгород-Дністровський)

4. Укажіть цифри, якими позначено українські воєводства, що перебували в складі Королівства Польського наприкінці XV ст.

 • А 1, 3, 5
 • Б 2, 3, 6
 • В 2, 5, 6
 • Г 1, 4, 5

5. Завершіть речення

Запроваджуючи в життя потужну освітню програму на українських землях, єзуїти прагнули

 • А створити мережу осередків протестантизму
 • Б зміцнити престиж греко-католицької церкви
 • В розширити коло прихильників католицизму
 • Г поліпшити становище православної церкви

6. Укажіть провідника та найвідоміше місце битви першого етапу козацького повстання 1637—1638 рр.

 • А Тарас Трясило, битва під м. Переяславом
 • Б Яків Острянин, битва під м. Говтвою
 • В Павло Бут (Павлюк), битва під с. Кумейками
 • Г Дмитро Гуня, битва під м. Жовнином

7. У якому рядку назви битв розташовано в послідовності, у якій їх згадано в тексті?

Національно-визвольна війна українського народу тривала десять років. Унаслідок битви під 1) ____ було укладено договір, згідно з яким Українська держава обіймала землі колишніх: Брацлавського, Київського та Чернігівського воєводств. Проте після битви під 2) ____ гетьман змушений був підписати Білоцерківський договір, що суттєво обмежував права Війська Запорізького. Лише внаслідок перемоги під 3) ____ незалежність козацької України було поновлено.

 • А 1) Корсунем, 2) Пилявцями, 3) Батогом
 • Б 1) Зборовом, 2) Пилявцями, 3) Берестечком
 • В 1) Пилявцями, 2) Зборовом, 3) Берестечком
 • Г 1) Зборовом, 2) Берестечком, 3) Батогом

8. Якими були наслідки турецько-татарських походів в Україну 1677—1678 рр.?

 • А зруйнування гетьманської столиці, спустошення краю
 • Б поділ козацької України на Лівобережну та Правобережну Гетьманщини
 • В прийняття турецького протекторату Правобережною Гетьманщиною
 • Г П. Дорошенко зрікся гетьманської булави

9. У якому рядку всі слова стосуються правління І. Скоропадського?

 • А Решетилівські статті, царський резидент, Малоросійська колегія
 • Б П. Полуботок, російсько-турецька війна, уряд Петра II
 • В Ізмайлов, Генеральне слідство про маєтності, реформа фінансів
 • Г «правління гетьманського уряду», бригадир Вельямінов

10. Що спільного мають літописи «Самовидця», Г. Граб’янки, С. Величка?

 • А написано наприкінці 17 ст. книжною староукраїнською мовою
 • Б авторами були прості козаки-канцеляристи
 • В подано перебіг подій Національно-визвольної війни середини 17 ст.
 • Г незабаром після написання їх було надруковано

11. Доповніть твердження

Про Коліївщину відомо, що повстання...

 • А розпочалося в Умані навесні 1768 р.
 • Б від початку очолив Іван Гонта
 • В розгорнулося на Лівобережній Україні
 • Г придушено російськими військами

12. Які вимоги висувала Головна руська рада під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії?

 • 1 поділ Галичини на дві провінції — польську та українську з окремими адміністраціями
 • 2 підвищення заробітної плати, скорочення робочого дня, поліпшення умов праці й життя робітникам
 • 3 проведення виборчої реформи: змінити систему представництва в галицькому сеймі та віденському парламенті на основі загального й рівного виборчого права
 • 4 зрівняння в правах духовенства всіх віросповідань, дозвіл українцям обіймати державні посади, навчання в усіх навчальних закладах рідною мовою
 • 5 створити кафедру української історії і другу кафедру української літератури у Львівському університеті
 • А 1, 2
 • Б 1, 4
 • В 2, 3
 • Г 3, 5

13. Що з переліченого стосується особливостей економічного життя підавстрійської України в другій половині 19 ст.?

 • А 75 % земельних площ засівалося цукровими буряками
 • Б найрозвинутішою й технічно найбільш оснащеною галуззю було лісопильне виробництво
 • В посилення соціального гніту, наростання антикріпосницьких виступів
 • Г відсутність великого поміщицького землеволодіння та аграрного перенаселення

14. Доповніть твердження

Про Юрія Федьковича відомо, що він...

 • А буковинський будитель, засновник нової української літератури на Буковині
 • Б завідувач кафедри української мови і літератури у Чернівецькому університеті
 • В засновник та перший редактор найавторитетнішої в Галичині газети «Діло»
 • Г голова НТШ, за керування якого установа набула найбільшого піднесення

15. У яких містах розташовано наведені пам’ятки архітектури?

 • А Київ, Полтава
 • Б Київ, Львів
 • В Одеса, Київ
 • Г Львів, Чернівці

16. Хто був видавцем зображеної на ілюстрації єдиної щоденної україномовної громадсько-політичної газети в підросійській Україні (1906-1914)?

 • А Б. Грінченко
 • Б Є. Чикаленко
 • В В. Винниченко
 • Г С. Петлюра

У завданнях 17-18 до кожного із чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

17. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми стислими характеристиками

 • 1 І. Котляревський
 • 2 В. Каразин
 • 3 М. Максимович
 • 4 П. Куліш
 • А автор першого національного історичного роману «Чорна рада». Зажив слави першого професійного українського літературного критика й творця українського правопису, чимало правил якого діють і нині
 • Б учений-енциклопедист, визнаний фахівець у царині історії, філології, етнографії, ботаніки. Упорядкував і видав три збірки народних пісень. Перший ректор Київського університету
 • В один із засновників та ідейний провідник Кирило-Мефодіївського товариства, автор його найголовніших програмних документів, зокрема «Книги буття українського народу»
 • Г учений, винахідник, просвітник, громадський діяч, з ініціативи якого було засновано Харківський університет. Мав відкриття й винаходи у харчовій промисловості, метеорології та хімії
 • Д автор першого твору нової української літератури, яким започатковано розвиток нової української літературної мови, а також перших драматичних творів - п’єс «Наталка Полтавка» та «Москаль-чарівник»

18. Установіть відповідність між пам’ятками та їхніми творцями

 • А І. Мартос
 • Б І. Сошенко
 • В В. Тропінін
 • Г В. Штернберг
 • Д Т. Шевченко

У завданнях 19-20 розташуйте події у хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

19. Розставте події у хронологічній послідовності

 • А Русько-візантійська війна. Облога Доростола
 • Б запровадження християнства як державної релігії
 • В призначення київським митрополитом Іларіона
 • Г подорож княгині Ольги до Царгорода

20. Установіть хронологічну послідовність подій

 • А укладення Кревської унії
 • Б перша згадка про українських козаків у писемних джерелах
 • В битва на Синіх Водах
 • Г створення Кримського ханства

У завданнях 21-22, які мають сім варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді й запишіть їх номери у клітинки.

21. Укажіть твердження, які стосуються князя Данила Романовича

 • 1 брав участь у поході новгород-сіверського князя Ігоря Святославовича проти половців
 • 2 здійснив поїздку до столиці Золотої Орди, де зустрівся з ханом Батиєм
 • 3 приєднав Люблінську землю, частину Закарпаття, переніс столицю до Львова
 • 4 коронувався як король Русі вінцем, який надіслав Папа Римський
 • 5 визнав своїм спадкоємцем Любарта, литовського князя з династії Гедиміновичів
 • 6 посадив намісником у Києві воєводу Дмитра, який керував залогою під час облоги міста монголами
 • 7 стабілізував внутрішнє становище князівства та домігся утворення Галицької митрополії

22. Виберіть події, унаслідок яких заштриховані на карті землі опинилися в складі Російської імперії

 • 1 Кючук-Кайнарджійський мирний договір 1774 р.
 • 2 Константинопольська австро-турецька угода 1775 р.
 • 3 Ліквідація Кримського ханату 1783 р.
 • 4 Ясський російсько-турецький мирний договір 1791 р.
 • 5 Другий поділ Речі Посполитої 1793 р.
 • 6 Третій поділ Речі Посполитої 1795 р.
 • 7 Бухарестський російсько-турецький мирний договір 1812 р.