ДПА. Збірник завдань. Історія України. Власов

Варіант 8

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Що з переліченого стосується Володимира Святославовича?

 • А за пропозицією візантійського імператора розпочав воєнні дії в Болгарії
 • Б розгорнув у Києві будівництво, унаслідок якого дитинець зріс у кілька разів
 • В розгромив Хозарський каганат і зруйнував його столицю Ітіль
 • Г приєднав до Русі землі полян, деревлян та сіверян

2. Доповніть речення

Київське князівство за доби роздробленості характеризувалося...

 • А розгортанням подій, увічнених у «Слові о полку Ігоревім»
 • Б піднесенням князівства за правління династії Ольговичів
 • В найгострішими міжкнязівськими суперечками за право володіти столом
 • Г успішною боротьбою київських князів з печенігами та половцями

3. Яка з подій передувала наведеній у джерелі?

«...Татари пішли проти Русі і вчинили жахливі вбивства в землі Русі, зруйнували міста та фортеці і повбивали людей, обложили Київ, який був столицею Русі, і після довгої облоги взяли його і вбили жителів цього міста; це місто було великим і дуже багатолюдним, а тепер воно зведене майже нанівець і ледве чи є тепер там двісті будинків, а людей тих вони тримають у найтяжчому рабстві».

 • А битва на р. Калці війська русичів та половців проти монголів
 • Б похід польського короля Казимира ПІ на Львів
 • В битва війська Данила Романовича під Ярославом на р. Сян
 • Г поїздка Данила Романовича в столицю Золотої Орди

4. Укажіть ім’я історичного діяча, яке пропущено в уривку із джерела

«Тієї ж весни пішов князь Вітовт на Поділля, а князь ____ тоді був у Києві і не хотів покоритися князеві Вітовту. І великий князь Вітовт, пішовши, взяв Житомир, і прийшов до нього князь ____, і князь Вітовт відняв у нього Київ і дав йому Копил, а в Київ посадив Скиргайла. А сам Вітовт пішов на Подільську землю, а Скиргайлові велів піти на Черкаси і на Звенигород. І князь Скиргайло, з Божою поміччю і за повелінням князя Вітовта, Черкаси взяв і Звенигород і повернувся в Київ»

 • А Любарт Гедимінович
 • Б Семен Олелькович
 • В Федір Коріятович
 • Г Володимир Ольгердович

5. Завершіть речення

Ставши реєстровцями, козаки були...

 • А звільнені від усіх податків та повинностей, окрім військової
 • Б позбавлені права на земельні володіння
 • В підпорядковані місцевій адміністрації та її суду
 • Г позбавлені права переходити до інших верств

6. Про яке з повстань ідеться у твердженні?

Запорожці скористалися відсутністю коронного війська й частини реєстровців та легко оволоділи Кодаком, частково зруйнувавши фортецю

 • А польсько-козацький збройний конфлікт 1625 р.
 • Б повстання під проводом Тараса Федоровича (Трясила) 1630 р.
 • В повстання запорожців на чолі з Іваном Сулимою 1635 р.
 • Г козацьке повстання 1637-1638 рр.

7. Який рядок містить інформацію, доречну в розповіді про події 1656-1657 рр. Національно-визвольної війни?

 • А смерть Б. Хмельницького, Зборівське перемир’я, угода між Військом Запорізьким та Швецією
 • Б другий молдавський похід Б. Хмельницького, Батозька битва, угода між Військом Запорізьким та Московією
 • В українсько-московський договір, угода між Військом Запорізьким та Кримським ханством, Жванецька облога
 • Г Віденське перемир’я, угода між Військом Запорізьким та Трансільванією, похід А. Ждановича

8. Доповніть твердження

У червні 1668 р. Петро Дорошенко домігся...

 • А розірвання Андрусівського миру й об’єднання земель під владою Туреччини
 • Б відновлення свого володарювання над територією Брацлавщини
 • В возз’єднання Гетьманщини й обрання себе її гетьманом
 • Г укладення нового українсько-московського договору

9. Якими цифрами на карті позначено землі Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України?

 • А 1, 3
 • Б 2, 3
 • В 3, 4
 • Г 1, 2

10. Яку із церков збудовано в стилі українського козацького бароко?

11. Про кого з історичних діячів ідеться в уривку з таємного листа царської жандармерії?

«Причетні до справи про Українсько-Слов’янське товариство були, власне, українофілами. Всі вони у своїх листах, а художник ____, колишній вчитель ____ і ____ навіть у надрукованих ними творах, зображаючи неправильно справжнє становище України, яка ніби перебувала в тяжкому становищі, захоплено говорили про колишню Малоросію, надаючи їй надзвичайно великого значення; історію цього краю подавали мало не визначнішою за всі історії, наїзди гайдамаків описували як рицарства, наводили приклади колишньої вольниці, натякаючи, що дух свободи не охолов і досі таїться серед малоросіян»

 • А І. Сошенко, І. Котляревський, П. Куліш
 • Б Т. Шевченко, В. Каразин, І. Орлай
 • В В. Тропінін, М. Костомаров, В. Капніст
 • Г П. Куліш, М. Костомаров, Т. Шевченко

12. Виберіть назву політичної партії, про яку йдеться у твердженні

Наймасовіша політична партія на західноукраїнських землях початку 20 ст. Кінцеву мету своєї діяльності вбачала в досягненні державної незалежності українців.

 • А Революційна українська партія (РУП)
 • Б Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП)
 • В Українська соціал-демократична партія (УСДП)
 • Г Українська національно-демократична партія (УНДП)

13. У якому з варіантів названо діячів культури другої половини 19 — початку 20 ст., що творили в царині живопису?

 • А В. Городецький, В. Кричевський, І. Левинський
 • Б М. Пимоненко, С. Васильківський, І. Труш, М. Самокиш
 • В М. Кропивницький, М. Садовська-Барілотті, М. Старицький, Г. Затиркевич
 • Г М. Леонтович, С. Людкевич, С. Крушельницька

14. Яка партія підросійської України основну мету своєї діяльності вбачала в досягненні самостійності України?

 • А Українська соціал-демократична організація («Спілка»)
 • Б Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП)
 • В Українська народна партія (УНП)
 • Г Українська демократична партія (УДП)

15. Про причини якого соціально-економічного явища в західноукраїнських землях ідеться у фрагментах зі статті І. Франка?

«Галичина була “перелюднена”, мала надто розвинений поділ селянської землі і дуже малі заробітки. Галичина - край браку засобів для існування - їжі, освіти, а також прав і свобод людини. Матеріальна скрута, немилосердний грабіж і зловживання владою поміщиками, тобто відсутність правової опіки, неспроможність себе захистити... Залишаючи свої оселі, речі, родичів, хай яку господарку, всі як один відповідають: “Нема чого тут триматися, не дочекаємось нічого доброго”».

 • А скасування кріпацтва
 • Б завершення промислового перевороту
 • В розвиток кооперативного руху
 • Г трудову еміграцію

16. Що передбачав циркуляр Столипіна від 20 січня 1910 р.?

 • А забороняв діяльність «Клубу русских националистов».
 • Б упроваджував викладання української мови у школах
 • В легалізував діяльність осередків української культурно-освітньої організації - «Просвіта»
 • Г забороняв реєструвати будь-які «инородческие» товариства й видавництва

У завданнях 17-18 до кожного із чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

17. Установіть відповідність між стислими характеристиками пам’яток та їхніми зображеннями

 • 1 найвидатніша пам’ятка національного стилю українського модерну, збудована в Полтаві в 1903-1908 рр.
 • 2 хрестоматійний зразок архітектурного модерну в Україні. Раціонально розпланований і технічно досконалий, збудований у 1902-1903 рр., він став перехідним типом між особняком та прибутковим будинком
 • 3 у пам’ятці, збудованій у 1905-1906 рр., поєднано елементи модерну та народної архітектури західноукраїнських земель
 • 4 символ буковинської столиці. Проект архітектурного ансамблю розробив чеський учений, архітектор Й. Главка. Він спроектував нетрадиційний комплекс споруд у дусі еклектики з переважанням елементів візантійського та романського стилів

18. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та словосполученнями, які їх стосуються

 • 1 І. Боберський
 • 2 Андрей Шептицький
 • 3 І. Шраг
 • 4 К. Трильовський
 • А Український національний музей у Львові; греко-католицька церква
 • Б фізкультурно-спортивне товариство «Сокіл»; перші підручники гімнастичних вправ і спортивних ігор
 • В фізкультурно-спортивна організація - «Січ»; Українська бойова управа, Палата послів австрійської Державної ради
 • Г українська парламентська громада в І Державній думі Росії; Товариство українських поступовців
 • Д русько-українська радикальна партія; кілька тисяч наукових, літературних праць

У завданнях 19-20 розташуйте події у хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

19. Розташуйте події у хронологічній послідовності

 • А початок князювання Ярослава Володимировича в Галицькій землі
 • Б перша згадка в літописі назви «Україна»
 • В утвердження принципу спадкового володіння уділами Любецьким з’їздом князів
 • Г князювання в Києві Володимира Мономаха

20. Установіть хронологічну послідовність подій другої половини 18 ст.

 • А приєднання Правобережної України до складу Російської імперії
 • Б остаточна ліквідація Запорізької Січі
 • В початок Коліївщини, національно-визвольного руху проти Польщі
 • Г ухвалення царського маніфесту про приєднання до Росії Кримського ханства

У завданнях 21-22, які мають сім варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді й запишіть їх номери у клітинки.

21. Для неоліту характерно...

 • 1 винахід лука і стріл, човнів та рибальських приладь
 • 2 початок виготовлення керамічного посуду
 • 3 розведення свиней, овець та корів
 • 4 започаткування родоплемінного устрою
 • 5 перехід від збиральництва до землеробства
 • 6 поява релігійних вірувань
 • 7 винахід звукового (фонетичного) письма

22. Доповніть твердження

Про гетьмана Дем’яна Многогрішного відомо, що він...

 • 1 був проголошений гетьманом на Чорній раді в Ніжині
 • 2 був наступником гетьмана І. Самойловича
 • 3 підписав із царем Олексієм Михайловичем Глухівські статті
 • 4 узяв участь у Чигиринських походах турецько-татарської армії
 • 5 тримав гетьманську булаву на Лівобережжі 3 роки
 • 6 перший з гетьманів після зміщення з посади засланий до Сибіру
 • 7 очолював козацькі полки в Першому Кримському поході