ДПА. Збірник завдань. Історія України. Власов

Варіант 6

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Які поняття застосуєте під час розповіді про зображені пам’ятки?

 • 1 царські кургани
 • 2 бронзовий вік
 • 3 звіриний стиль
 • 4 розселення слов’ян
 • 5 трипільська культура
 • 6 скіфи-кочовики
 • А 1, 2, 5
 • Б 1, 3, 6
 • В 3, 4, 5
 • Г 4, 5, 6

2. До яких заходів, за свідченням літопису, вдалася Ольга, очоливши державу?

 • А узяла шлюб з деревлянським князем Малом
 • Б упорядкувала та внормувала збирання данини
 • В організувала воєнний похід проти Візантії
 • Г запровадила християнство як державну релігію

3. Хто з князів був автором твору, фрагмент якого наведено?

«Тож, Бога ради, не лінуйтеся, я благаю вас. Усього ж паче - убогих не забувайте, але, наскільки є змога, по силі годуйте і подавайте сироті, і за вдовицю вступайтеся самі, а не давайте сильним погубити людину. Ні правого, ні винного не вбивайте і не повелівайте вбити його... Лінощі ж - усякому лихому мати: що людина вміє - те забуде, а чого ж не вміє - то того не вчиться».

 • А Ярослав Мудрий
 • Б Всеволод Ярославич
 • В Володимир Мономах
 • Г Мстислав Великий

4. Про наслідки якої події йдеться в твердженнях?

• князь домігся значної дипломатичної перемоги: виграв час для зміцнення оборони своїх земель та згуртування сил для відсічі монголам; • отримав ханський ярлик на свої володіння; • зберіг недоторканність західноруських земель, не впустивши туди ні монгольське військо, ні баскаків

 • А коронація Данила Романовича в Дорогичині
 • Б поїздка князя Мстислава Всеволодича в Орду
 • В зустріч Данила Романовича з ханом Батиєм
 • Г оборона Києва від монгольських орд Батия

5. Завершіть речення

Великий литовський князь Вітовт з метою посилити свою владу наприкінці 14 ст. ...

 • А приєднав до своїх володінь більшість українських земель
 • Б ліквідував найбільші українські удільні князівства
 • В об’єднав Велике князівство Литовське з Польським королівством
 • Г коронувався як король вінцем, який надіслав Папа Римський

6. У якому рядку вказано керівників повстанських рухів 1595-1596 рр.?

 • А Григорій Лобода, Матвій Шаула, Северин Наливайко
 • Б Матвій Шаула, Северин Наливайко, Криштоф Косинський
 • В Григорій Лобода, Іван Підкова, Северин Наливайко
 • Г Северин Наливайко, Дмитро Вишневенький, Матвій Шаула

7. Які твердження можуть бути застосовані для характеристики соціокультурної ситуації в українських землях у складі Речі Посполитої у другій половині 16 ст.?

 • 1 підтримка польською владою всіх церковних конфесій
 • 2 згуртування українського суспільства навколо греко-католицької церкви
 • 3 збільшення кількості фільваркових господарств, що супроводжувалося закріпаченням селян
 • 4 відсутність в українських містах магдебурзького права, уповільнення процесу розвитку міст
 • 5 становлення козацької верстви як суспільного стану, її боротьба за свої права
 • А 1, 2
 • Б 2, 3
 • В 2, 4
 • Г 3, 5

8. Коли ухвалено договір з Польщею, відповідно до якого було встановлено позначені кордони Гетьманщини?

 • А 1648 р.
 • Б 1649 р.
 • В 1651 р.
 • Г 1654 р.

9. Завершіть речення

Юрій Хмельницький 1660 р. підписав угоду з Польщею, яка ґрунтувалася на умовах...

 • А Зборівського договору, за винятком статті про кількість козацького війська
 • Б Білоцерківського договору, за винятком статті про союз із Кримським ханством
 • В Гадяцького договору, за винятком статті про Велике князівство Руське
 • Г Березневих статей, змінених під поляків

10. Про перехід на бік І. Мазепи запорізьких козаків відомо, що

 • А і Мазепа, і Петро І наполегливо прагнули перетягти запорожців на свій бік
 • Б зустріч І. Мазепи, К. Гордієнка та Карла XII відбулася 27 червня 1709 р.
 • В у відповідь на приєднання запорожців до І. Мазепи Петро І зруйнував Батурин
 • Г він відбувся після ухвалення «Пактів й конституції законів і вольностей Війська Запорізького»

11. У якому місті розташовано зображений палац, який споруджував К. Розумовський протягом 1799-1803 рр.?

 • А Київ
 • Б Глухів
 • В Батурин
 • Г Чигирин

12. Яке видання мало назву «Основа»?

 • А перший український політичний журнал, що виходив у Женеві
 • Б перший український літературно-науковий щомісячний журнал, що виходив у Петербурзі
 • В друкований орган Київської громади в 1874-1875 рр.
 • Г перший український тижневик, від якого бере початок українська преса в Галичині

13. У якому рядку назви політичних партій розташовано в послідовності, у якій їх згадано в тексті?

У середині 70-х років у Галичині з’явилася молода інтелігенція, яка критично оцінювала діяльність народовців та москвофілів і прагнула надати українському рухові європейського характеру. Так, в українському таборі виникла ще одна, радикальна течія. Незабаром вони створили першу політичну партію на українських землях: 1) ____. Після її розколу з неї виокремилося крило на чолі з М. Ганкевичем, Ю. Бачинським і С. Вітиком, яке 1899 р. оформилося в: 2) ____. За активної участі центристських кіл народовців і радикалів 1899 р. утворилася: 3)____ - наймасовіша і найвпливовіша партія в українському таборі.

 • А 1) УНДП; 2) РУРП; 3) УСДП
 • Б 1) УСДП; 2) УНДП; 3) РУРП
 • В 1) РУРП; 2) УНДП; 3) УСДП
 • Г 1) РУРП; 2) УСДП; 3) УНДП

14. Чим уславився І. Сікорський?

 • А спорудженням першого цивільного дирижабля
 • Б першим в Україні польотом (1910) на літаку з бензиновим двигуном власної конструкції
 • В створенням у 1913 р. найбільшого на той час у світі літака - «Іллі Муромця»
 • Г виконанням у 1913 р. «мертвої петлі» та найбільшим за дальністю і швидкістю перельотом

15. У якому рядку названо засновників РУПу?

 • А В. Винниченко, С. Петлюра, М. Порш, Д. Антонович, Б. Мартос
 • Б Д. Антонович, Б. Камінський, Л. Мацієвич, М. Русов
 • В В. Чехівський, О. Лотоцький, Є. Чикаленко, Б. Грінченко
 • Г Б. Грінченко, С. Єфремов, М. Левицький, Ф. Матушевський

16. Про кого йдеться у фрагменті із джерела?

«В Палаті панів промовляв в дні 28 червня 1910 р. та підніс свій авторитетний голос у справі українського університету. Він виказував, що утвореннє українського університету у Львові уважає справою конче важною і конечною. Се була перша промова Українця в Палаті панів...» (Кость Левицький)

 • А А. Волошина
 • Б М. Грушевського
 • В І. Франка
 • Г Андрея Шептицького

У завданнях 17-18 до кожного із чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

17. Установіть відповідність між місцем розташування найвідоміших стоянок кам’яного віку в Україні та їхніми назвами

 • А стоянка в Киїк-Кобі
 • Б стоянка в Королевому
 • В Межиріцька стоянка
 • Г Кирилівська стоянка
 • Д Мізинська стоянка

18. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та подіями, які їх стосуються

 • 1 І. Могильницький
 • 2 Ю. Бачинський
 • 3 В. Нагірний
 • 4 А. Вахнянин
 • А видання публіцистичного твору «Україна irredenta»
 • Б створення у Львові культурно-освітнього товариства «Просвіта»
 • В заснування споживчого кооперативу «Народна торгівля»
 • Г створення освітньої організації «Товариство галицьких греко-католицьких священиків»
 • Д заснування першої кафедри української мови і літератури у Львівському університеті

У завданнях 19-20 розташуйте події у хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

19. Установіть послідовність створення пам’яток Київської Русі

 • А Остромирове євангеліє
 • Б «Слово о полку Ігоревім»
 • В Софійський собор у Києві
 • Г літопис «Повість минулих літ»

20. Установіть хронологічну послідовність

 • А утворення Кирило-Мефодіївського товариства
 • Б заснування університету в Харкові
 • В вихід перших трьох частин «Енеїди» І. Котляревського
 • Г заснування університету в Києві

У завданнях 21-22, які мають сім варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді й запишіть їх номери у клітинки.

21. У яких твердженнях ідеться про причини остаточної ліквідації Запорізької Січі?

 • 1 уповільнення розвитку сільського господарства й промисловості, що ставало на заваді зародження нових буржуазних відносин на українських землях
 • 2 виступ запорожців на боці Туреччини під час російсько-турецької війни 1768-1774 рр.
 • 3 ускладнення відносин Росії із сусідніми державами, проти яких здійснювали свої походи запорожці
 • 4 суперечність між існуванням автономного Запоріжжя та прагненням до уніфікації адміністративно-територіального устрою Російської імперії
 • 5 втрата військово-стратегічного значення Січі після встановлення залежності Кримського ханату від Росії за умовами Кючук-Кайнарджійського договору
 • 6 імперський уряд прагнув запобігти перетворенню Запоріжжя на центр визвольного руху українського народу проти російського володарювання
 • 7 отримання відомостей царським урядом про підготовку національно-визвольного повстання на чолі з П. Калнишевським проти Росії

22. Укажіть членів «Руської трійці»

 • 1 І. Могильницький
 • 2 І. Вагилевич
 • 3 Я. Головацький
 • 4 Л. Кобилиця
 • 5 Ю. Бачинський
 • 6 М. Шашкевич
 • 7 М. Павлик