ДПА. Збірник завдань. Історія України. Власов

Варіант 7

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Свідченням яких занять трипільців є наведені їхні пам’ятки?

 • А скотарство, ткацтво, шліфування, землеробство
 • Б прядіння, свердління, обробка заліза, гончарство
 • В землеробство, гончарство, обробка міді, свердління
 • Г гончарство, обробка міді, прядіння, ткацтво

2. Укажіть літописний фрагмент, який стосується князя Святослава

 • А «І став він городи зводити по Десні, і по Остру, і по Трубежу, і по Сулі, і по Стугні»
 • Б «Ти, княже, чужої землі шукаєш і дбаєш про неї, а свою полишив...»
 • В «Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній все стадо, якщо не уб’ють його»
 • Г «Хай буде Київ мати городам руським»

3. Території яких князівств за доби роздробленості заштриховано?

 • А Київського та Волинського
 • Б Галицького та Переяславського
 • В Волинського та Галицького
 • Г Київського та Чернігівського

4. Доповніть твердження

Державно-політичний союз, відомий під назвою «Кревська унія», передбачав...

 • А збереження великокнязівського столу в Литві на чолі з Вітовтом
 • Б ліквідацію найбільших удільних князівств на теренах України
 • В перехід у православ’я Ягайла, його родичів і всіх нехрещених литовців
 • Г шлюб князя Ягайла Ольгердовича з польською королівною Ядвігою

5. Слова та словосполучення ставропігія, друкарня, школа, «сім вільних наук» доречні в розповіді про діяльність

 • А осередків протестантизму
 • Б православних братств
 • В ордену єзуїтів
 • Г запорізького козацтва

6. Для соціально-економічного розвитку українських земель у першій половині 17 ст. було характерним

 • А закріпачення міського населення
 • Б зменшення повинностей селян та міщан
 • В розвиток фільваркових господарств
 • Г праця вільних селян на власній землі

7. На якому з портретів зображено гетьмана Б. Хмельницького?

8. Коли територію козацької України було поділено на Правобережну та Лівобережну Гетьманщини?

 • А 1657 р. після смерті Б. Хмельницького
 • Б 1559 р. після перемоги в Конотопській битві
 • В 1659 р. після підписання Переяславських статей
 • Г 1663 р. після відмови Ю. Хмельницького від влади

9. З якого документа наведено фрагмент?

«...З тими генеральними старшинами, полковниками і генеральними радниками повинен теперішній ясновельможний гетьман, а також його наступники радитися про безпеку Вітчизни, про спільне благо і про всі громадські справи і не має права нічого вирішувати, розпочинати і здійснювати своєю волею без попереднього розгляду і схвалення ними. Тому то призначаються три сесії Генеральної ради... Між Радами Україною правитиме гетьман з генеральною старшиною. Листи з інших держав гетьман повинен зачитувати старшині, так само й відповідь».

 • А Коломацьких статей І. Мазепи із царським урядом 1687 р.
 • Б «Явних й таємних статей Ізмайлову» 1709 р.
 • В «Конституції Пилипа Орлика» 1710 р.
 • Г «Рішительних пунктів» Д. Апостола 1728 р.

10. Унаслідок яких подій на заштрихованих землях підросійської України наприкінці 18 ст. відбулися зміни в адміністративно-територіальному устрої?

 • А ліквідації полкового устрою Гетьманщини
 • Б Другого та Третього поділів Речі Посполитої
 • В скасування козацького устрою на Слобожанщині
 • Г ліквідації паланкового устрою Запорізької Січі

11. Укажіть портрет історичного діяча, про якого йдеться в уривку з джерела

«У 1847 р., у зв’язку з відомою всім історією, він був засланий рядовим в Оренбурзький корпус із забороною писати й малювати... Батальйонний командир не любив його за незламний характер, за те, що він не вмів і не хотів нікому вклонятися, і водив його кожний день разом з іншими на навчання, де вчився маршировки і рушничних прийомів...».

12. Що з переліченого свідчить про діяльність Старої Київської громади в 70-80-ті роки 19 ст.?

 • А видання «Історичних пісень малоросійського народу» з примітками В. Антоновича та М. Драгоманова
 • Б створення Я. Стефановичем у Чигиринському повіті Київської губернії селянської організації «Таємна дружина»
 • В заснування Новоросійського університету в Одесі
 • Г створення М. Кропивницьким у Єлисаветграді першого українського професійного театру

13. Доповніть твердження

Про видання, сторінку якого зображено, відомо, що...

 • 1 це перший український літературно-науковий щомісячник, який виходив у Петербурзі
 • 2 це друкований періодичний орган Головної руської ради
 • 3 у його першому номері було надруковано «Самостійну Україну» М. Махновського
 • 4 його видавцями та редакторами були Є. Чикаленко та брати Шемети
 • 5 це перша українськомовна газета в Галичині та Україні
 • А 1, 3
 • Б 2, 4
 • В 2, 5
 • Г 3, 4

14. Які з перелічених фактів (подій) можуть бути використані для характеристики діяльності Русько-української радикальної партії в суспільно-політичному житті Галичини?

 • А відкриття у Львівському університеті кафедри історії України
 • Б вихід брошури Ю. Бачинського «Україна irredenta»
 • В перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на Наукове
 • Г заснування культурно-освітнього товариства «Просвіта»

15. Завершіть речення

Мистецький напрям кінця 19 — першої половини 20 ст., що об'єднує різні за ідейними шуканнями школи, течії в мистецтві і літературі в один напрямок, - це...

 • А класицизм
 • Б романтизм
 • В реалізм
 • Г модернізм

16. З яким програмним документом вийшла на політичну арену перша українська політична партія у складі Російської імперії?

 • А «Книга буття українського народу» М. Костомарова
 • Б «Україна irredenta» Ю. Бачинського
 • В «Самостійна Україна» М. Міхновського
 • Г «10 заповідей члена УНП» М. Міхновського

У завданнях 17-18 до кожного із чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

17. Установіть відповідність між фрагментами історичних джерел, що характеризують князів, та їхніми іменами

 • А «...Став розмножити число латинників і їх віру... принаджував з різних країв католицьких священиків і богословів»
 • Б «Він бо любив дружину, і золота не збирав, майна не жалів, а давав дружині; був же він князь доблесний і всякими чеснотами був сповнений. За ним же Україна багато потужила»
 • В «...Був князем добрим, хоробрим, мудрим, який спорудив городи многі і церкви поставив, та братолюбством він світився був із братом своїм Васильком...»
 • Г «Високо сидиш ти на своїм золотокованім престолі, підперши гори угорські своїми залізними полками, заступивши королю дорогу, зачинивши ворота на Дунаї...»
 • А переяславський князь Володимир Глібович
 • Б галицький князь Ярослав Осмомисл
 • В Новгород-сіверський князь Ігор Святославович
 • Г галицько-волинський князь Данило Романович
 • Д галицько-волинський князь Юрій II Болеслав

18. Установіть відповідність між іменами письменників та їхніми характеристиками

 • 1 В. Стефаник
 • 2 М. Коцюбинський
 • 3 В. Винниченко
 • 4 І. Франко
 • А письменник, який першим в українській прозі розповів про життя української інтелігенції («Причепа», «Хмари», «Над Чорним морем»), торкаючись болючої проблеми її зросійщення
 • Б блискучий майстер поетичної творчості, автор соціально-психологічних та історичних повістей, письменник-драматург і учений-літературознавець, праці якого стали етапними в розвитку української критики
 • В західноукраїнський письменник, неперевершений майстер соціально-психологічної новели. Однією з тем творчості була вимушена еміграція галицьких українців до Канади і США
 • Г письменник, майстер соціально-психологічної новели. У повісті «Фата Моргана» відтворив широку панораму суспільно-політичних подій 1905-1907 рр. в українському селі
 • Д один з найпопулярніших письменників і драматургів. Першим в українській літературі створив галерею образів революціонерів, які діяли у складних психологічних ситуаціях

У завданнях 19-20 розташуйте події у хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

19. Установіть хронологічну послідовність подій першої половини 17 ст.

 • А підписання Куруківської угоди поляків із козаками
 • Б Хотинська битва
 • В козацьке повстання під проводом П. Павлюка, Я. Острянина, Д. Гуні
 • Г ухвалення польським урядом «Пунктів для заспокоєння руського народу»

20. Установіть хронологічну послідовність подій

 • А відкриття «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства»
 • Б ухвалення Емського указу
 • В Друге польське повстання
 • Г Кримська війна

У завданнях 21-22, які мають сім варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді й запишіть їх номери у клітинки.

21. Які з перелічених тверджень використаєте для розповіді про господарство та спосіб життя давніх слов’ян?

 • 1 за житла правили напівземлянки чи землянки зі складеними зі зрубаних стовбурів стінами
 • 2 жили з виноградарства та розведення олив, вирощуючи сільськогосподарську продукцію на продаж
 • 3 посуд розмальовували складними візерунками чорною, коричневою, червоною та білою фарбами
 • 4 розводили велику й дрібну рогату худобу, овець, свиней; використовували як тяглову силу волів
 • 5 живучи поміж лісів та біля річок, не нехтували мисливським і рибальським досвідом
 • 6 їхнє життя минало в мандрівці степом верхи на конях або в кибитках, запряжених волами
 • 7 своїх померлих вождів-царів ховали в спеціально споруджених похованнях - курганах

22. У яких твердженнях ідеться про князя Василя-Костянтина Острозького?

 • 1 український князь, «некоронований король» Русі-України
 • 2 очолював військо Великого князівства Литовського в битві під Оршею 1514 р. проти Московії
 • 3 вів таємні переговори з польським королем про унію церков, разом зі своїми послідовниками скликав церковний собор у Бересті, що проголосив унію
 • 4 засновник академії, ініціатор друку повної Біблії церковнослов’янською мовою
 • 5 один з ініціаторів Берестейської унії, після смерті митрополита М. Рогози став греко-католицьким митрополитом
 • 6 від 1559 р. був київським воєводою, наприкінці 16 ст. - найбільший після короля землевласник Речі Посполитої
 • 7 перший ректор Острозької академії, автор першої друкованої пам’ятки української полемічної літератури «Ключ царства небесного...»