ДПА. Збірник завдань. Історія України. Власов

Варіант 15

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. За якого періоду давньої історії людства вперше утвердився спосіб життя, відтворений на картині-реконструкції?

 • А палеоліт
 • Б мезоліт
 • В неоліт
 • Г ранній залізний вік

2. Завершіть твердження

Велике розселення слов’ян започаткувало...

 • А переселення та масові вторгнення варварських племен на терени Західної Римської імперії
 • Б колонізацію остготськими племенами Північного Причорномор’я та створення держави Германаріха
 • В створення варварських королівств на теренах Західної Римської імперії
 • Г поділ слов’ян на етнічні групи, з яких згодом постали сучасні слов’янські народи

3. Що з переліченого стосується доби правління Ярославовичів?

 • А зміцнення центральної влади
 • Б припинення половецьких нападів
 • В загострення князівських міжусобиць
 • Г утвердження вотчинного землеволодіння

4. На якому фото зображено церкву Св. Пантелеймона (кінець 12 ст.) поблизу сучасного Галича?

5. Доповніть твердження

Одним з напрямків діяльності міських церковних братств на початку 17 ст. було...

 • А висвячення православних священиків та єпископів
 • Б призначення голови міського самоврядування - війта
 • В захист православних і контроль за діяльністю духівництва
 • Г контроль за діяльністю ремісничих цехів та збуту виробів

6. Назву якого географічного об’єкта пропущено у фрагменті джерела?

«Султан турецький Осман підійшов до ____ з незліченним кінним і пішим військом, що перевищувало християнські сили в десятки разів, і зупинився на відстані однієї милі від поляків... У суботу, 18 серпня, турецьке військо напало на польський табір, на ту частину, де були козаки. І почали палити з гармат і рушниць, і так до вечора, але нікому не завдавали шкоди... Козаки, перехрестившись, почали бити чужинців, поки ті не витримали, й почали тікати...»

 • А Кодак
 • Б Кафа
 • В Кумейки
 • Г Хотин

7. Що з переліченого ініціював Петро Могила як один із заходів, спрямованих на піднесення культурно-церковного життя?

 • А підготовка до друку та видання Острозької біблії
 • Б написання першого підручника з вітчизняної історії
 • В створення Київського колегіуму (згодом академії)
 • Г переклад Пересопницького євангелія

8. Унаслідок Національно-визвольної війни проти польського панування

 • А усі українські терени було звільнено з-під польської влади
 • Б селяни й міщани здобули право вільно вступати до козацького стану
 • В влада та основні багатства сконцентровано в руках козацьких низів
 • Г зросла кількість господарств із застосуванням примусової праці залежних селян

9. Доповніть твердження

Умови Андрусівського перемир’я 1667 р. ...

 • А передбачали розміщення російських залог в усіх містах козацької України
 • Б забороняли українському гетьманові зносини з іноземними державами
 • В закріплювали поділ українських земель між Польщею та Московією
 • Г клали край походам запорожців проти Османської імперії та Кримського ханства

10. Чим закінчилося національно-визвольне повстання 1702—1704 рр.?

 • А придушенням повстання польською владою
 • Б захопленням Правобережної України армією шведського короля
 • В І. Мазепа приєднав Правобережну Україну до Гетьманщини
 • Г відродженням Правобережної Гетьманщини на чолі із С. Палієм

11. На які адміністративно-територіальні округи поділялися Вольності Війська Запорізького в період Нової Січі?

 • А полки
 • Б повіти
 • В губернії
 • Г паланки

12. Виберіть портрет історичного діяча, про якого йдеться у фрагменті із джерела

«Перший письменник отого нового письменства, той живий мотор, що прилучив закордонну Україну до всеукраїнського національного руху. Його ідеї, то пригашаючи, то новим полум'ям розгораючись, зробились підвалиною всього громадського життя для наших земляків закордонних... (тобто галичан)» (Сергій Єфремов).

13. Доповніть твердження

У результаті схвалення таємного розпорядження міністра внутрішніх справ Валуева (1863)...

 • 1 істотно зменшилося видання книжок українською мовою
 • 2 занепав громадівський рух, українофіли зазнали переслідувань
 • 3 закрито Південно-Західний відділ Російського географічного товариства
 • 4 припинено видання «Киевского телеграфа» — друкованого органа Київської громади
 • 5 припинено діяльність осередків «Просвіти» у Києві, Миколаєві, Катеринославі
 • А 1, 2
 • Б 1, 4
 • В 2, 5
 • Г 3, 4

14. Завершіть речення

На кінець 19 ст. 75 % населення Східної Галичини та Буковини були зайняті у...

 • А видобутку та переробці нафти
 • Б сільському та лісовому господарствах
 • В кооперативному русі
 • Г промисловому виробництві

15. Про наслідки якої події/явища/процесу свідчать наведені факти?

• створення нових можливостей для капіталізації сільського господарства; • переселення частини українських селян у малоосвоєні райони азіатської частини імперії; • зростання продуктивності сільського господарства; • формування потужної верстви середнього та заможного селянства; • прискорення обезземелення селянства; • посилення майнового розшарування селян; • зростання соціальної напруги в суспільстві

 • А економічної кризи 1900-1903 рр.
 • Б аграрної реформи П. Столипіна
 • В ухвалення циркуляра Столипіна від 20 січня 1910 р.
 • Г концентрації промислового виробництва

16. Який київський храм зображено?

 • А Софійський собор
 • Б Володимирський собор
 • В Успенська соборна церква Печерського монастиря
 • Г Андріївська церква

У завданнях 17-18 до кожного із чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

17. Установіть відповідність між зображенням ікон та їхніми назвами

 • А Вишгородська ікона Богородиці
 • Б Дорогобузька ікона Богородиці
 • В Ікона Богородиці із церкви в Підгородцях
 • Г Холмська ікона Богородиці
 • Д Свенська ікона Богородиці зі святими Антонієм та Феодосієм Печорськими

18. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та поняттями, які їх стосуються

 • 1 Д. Заболотний
 • 2 І. Мечников
 • 3 І. Пулюй
 • 4 А. Кримський
 • А клітинна теорія імунітету
 • Б історія запорізького козацтва
 • В українська граматика та сходознавство
 • Г електротехніка, рентген
 • Д методи боротьби із чумою

У завданнях 19-20 розташуйте події у хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

19. Установіть хронологічну послідовність подій

 • А Любецький з’їзд (снем) князів
 • Б створення Остромирового євангелія
 • В створення «Слова о полку Ігоревім»
 • Г укладення першої редакції «Повісті минулих літ»

20. Установіть хронологічну послідовність подій

 • А царський указ про закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України
 • Б остаточна ліквідація гетьманства
 • В остаточна ліквідація царським урядом Запорізької Січі
 • Г Коліївщина

У завданнях 21-22, які мають сім варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді й запишіть їх номери у клітинки.

21. Якими цифрами позначено українські губернії, що входили до складу Новоросійського і Бессарабського генерал-губернаторства в середині 19 ст.?

22. Продовжте твердження

Для економічного розвитку західноукраїнських земель у другій половині 19 ст. були характерні...

 • 1 відсутність великих поміщицьких землеволодінь
 • 2 домінування залізорудної та машинобудівної промисловості
 • 3 завершення промислового перевороту в 70-х роках 19 ст.
 • 4 виробництво й первинна обробка сировини
 • 5 зростання видобутку нафти й озокериту
 • 6 володіння промисловими підприємствами українськими капіталістами
 • 7 масова трудова еміграція селян до США, Канади, Бразилії