ДПА. Збірник завдань. Історія України. Власов

Варіант 14

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. У якому рядку всі слова стосуються історії давніх слов’ян?

 • А від Вісли до Дніпра, ліпна кераміка, бояри, дружинники
 • Б союзи племен, анти, склавини, готська держава, гуни
 • В укріплені городища, язичники, народні трибуни, ідол
 • Г землянки, венеди, волхви, міста, цар Атей, Перун

2. Ім’я якого князя пропущено в схемі родоводу Ярославичів?

 • А Всеволод
 • Б Ігор
 • В В’ячеслав
 • Г Роман

3. Що з переліченого характеризує політичне життя Русі першої половини 11 ст.?

 • А врегулювання міжкнязівських відносин у тогочасних законах
 • Б зростання впливу місцевої родоплемінної знаті
 • В усталення принципу успадкування великокнязівського столу
 • Г зміцнення монархічної влади династії Рюриковичів

4. Яку рукописну книжку прикрашає зображена книжкова мініатюра?

 • А Реймське євангеліє
 • Б Остромирове євангеліє
 • В «Ізборник Святослава»
 • Г Мстиславове євангеліє

5. Чим визначалося золотоординське панування на українських землях?

 • А хани з правлячої монгольської династії управляли князівствами
 • Б сплатою данини ординцям, яка супроводжувалася переписом населення
 • В присутністю в Галицько-Волинському князівстві намісників-баскаків
 • Г приєднанням Київського, Переяславського та Чернігівського князівств до Золотої Орди як її улусів

6. Від якої держави визнав васальну залежність у 1478 р. правитель держави, територію якої заштриховано на фрагменті карти?

 • А Великого князівства Московського
 • Б Польського королівства
 • В Османської імперії
 • Г Великого князівства Литовського

7. Доповніть твердження

Про Пересопницьке євангеліє відомо, що ця книга...

 • А є перекладом літературною староукраїнською мовою
 • Б переписана в Києві з константинопольського рукопису 11 ст.
 • В надрукована в друкарні Василя-Костянтина Острозького
 • Г започаткувала нове мистецьке явище - книжкову гравюру

8. Унаслідок якої події було підписано Куруківську угоду?

 • А походу королевича Владислава разом із Сагайдачним на Москву 1618 р.
 • Б польсько-козацького збройного конфлікту 1625 р.
 • В повстання Тараса Федоровича (Трясила) 1630 р.
 • Г Смоленської (московсько-польської) війни 1634 р.

9. На якому з портретів зображено історичного діяча, якому належить висловлювання?

«Коли Божою волею був я змушений узяти цей печальний уряд і держав його близько десяти років, ні в чому іншому був мій намір, а тільки в тому, щоб примножити вольності Запорізького Війська та вберегти безпеку й цілість Отчизни... Тому не тільки з християнами, але й з бусурманськими народами намагався поводитися прихильно та гідно, щоб Україну бачити в бажаному мирі»

10. Назву якої установи пропущено в уривкові з історичного джерела?

«Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовського, за його проханням, з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належного управління в Малій Росії створити там ____, у якій бути головним нашому генералу графу Рум’янцеву і з ним чотирьом великоросійським членам»

 • А «Правління гетьманського уряду»
 • Б Колегію закордонних справ
 • В Малоросійську колегію
 • Г Генеральну військову канцелярію

11. Доповніть твердження

Про Тараса Шевченка відомо, що він...

 • А творець української національної ідеї, що через свої поетичні твори зробив її надбанням усього українського загалу
 • Б ідейний провідник Кирило-Мефодіївського товариства, автор його основних програмових документів
 • В упорядник і видавець трьох збірок народних пісень, які не втрачають наукової цінності й нині
 • Г автор, чиї прозові твори склали дві збірки «Малоросійських повістей», до яких увійшли повісті «Конотопська відьма», «Маруся»

12. З діяльністю Перемишльського культурно-освітнього осередку священиків пов’язують...

 • А появу української преси в Галичині
 • Б розвиток нової української літератури на західноукраїнських землях
 • В появу в новій українській літературі жанрів байок та романтичних балад
 • Г першу хвилю українського національного відродження в Галичині

13. Яка з пам’яток свідчить про появу в Україні нового жанру образотворчого мистецтва в першій половині 19 ст.?

14. Які причини спонукали російський царат скасувати кріпацтво?

 • 1 масштабне зростання селянського руху за звільнення від кріпосницької залежності та наділення селян землею
 • 2 прагнення юридично врівняти всі стани в імперії
 • 3 невміння більшості поміщиків раціонально організовувати сільськогосподарське виробництво
 • 4 поразка в Кримській війні, яка яскраво засвідчила відсталість держави в економічному та військовому плані
 • 5 потреба розвитку селянського підприємництва, збільшення кількості робітників у промисловості
 • А 1, 2
 • Б 2, 4
 • В 3, 5
 • Г 4, 5

15. Вставте пропущене слово

У 60-х роках 19 ст. у ____ розпочалася промислова розробка нафтового родовища, яка досягла апогею на початку 20 ст.

 • А Львові
 • Б Бориславі
 • В Перемишлі
 • Г Чернівцях

16. Про брошуру, обкладинку якої зображено, відомо, що

 • А надруковано 1905 р. в Києві
 • Б автором був Дмитро Донцов
 • В перший програмовий документ РУП
 • Г йшлося про устрій самостійної України

У завданнях 17-18 до кожного із чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

17. Установіть відповідність між місцем розташування руських князівств за доби роздробленості та їхніми назвами

 • А Київське
 • Б Волинське
 • В Чернігівське
 • Г Переяславське
 • Д Галицьке

18. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми стислими характеристиками

 • 1 М. Грушевський
 • 2 І. Франко
 • 3 М. Драгоманов
 • 4 В. Антонович
 • А один із засновників і головних ідеологів Русько-української радикальної партії, автор приблизно 6000 праць різних жанрів, зокрема соціально-психологічних та історичних повістей
 • Б автор найґрунтовнішого дослідження з минулого українського народу - «Історії України-Руси». Завідував кафедрою історії у Львівському університеті
 • В лідер та ідейний натхненник Київської громади протягом усього її існування. Один з ініціаторів «нової ери»
 • Г дослідник української етнографії та фольклористики, у 1869-1870 рр. очолював етнографічно-статистичні експедиції з вивчення України. Автор вірша «Ще не вмерла України...».
 • Д один з лідерів громадівського руху, прагнув надати йому політичного характеру, видавець першого українського політичного часопису «Громада»

У завданнях 19-20 розташуйте події у хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

19. Розташуйте події у хронологічній послідовності

 • А князь Дмитро Вишневецький заснував першу Січ-фортецю
 • Б перше велике козацьке повстання
 • В утворення реєстрового козацтва
 • Г люблінський унійний сейм. Утворення Речі Посполитої

20. Установіть хронологічну послідовність подій

 • А створення у Львові культурно-освітнього товариства «Просвіта»
 • Б заснування Чернівецького університету
 • В створення Літературного товариства ім. Шевченка у Львові
 • Г заснування у Львові першого професійного українського театру

У завданнях 21-22, які мають сім варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді й запишіть їх номери у клітинки.

21. У яких твердженнях ідеться про Б. Хмельницького?

 • 1 зваживши на зовнішньо- і внутрішньополітичну ситуацію кінця 1653 р., уклав українсько-московський договір
 • 2 керував розбудовою козацької держави — Війська Запорізького, згодом зосередив у своїх руках законодавчу, виконавчу й судову владу
 • 3 мав неабиякі династичні проекти, зокрема взяв шлюб із дочкою молдавського господаря Васілє Лупу Розандою
 • 4 прагнучи зміцнити міжнародне становище козацької України, уклав союз із Кримським ханством, установив дружні взаємини з Валахією, Трансільванією, Венецією
 • 5 уклавши українсько-російський договір, перший з українських гетьманів здійснив візит до Москви
 • 6 виконуючи союзницькі зобов’язання, разом із трансільванським князем Дьордем II Ракоці командував військом у поході проти Польщі 1656-1657 рр.
 • 7 брав участь у підготовці українсько-польського Гадяцького договору

22. Укажіть назви політичних партій на землях підавстрійської України наприкінці 19 ст.

 • 1 Українська народна партія (УНП)
 • 2 Революційна українська партія (РУП)
 • 3 Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП)
 • 4 Українська національно-демократична партія (УНДП)
 • 5 Русько-українська радикальна партія (РУРП)
 • 6 Українська соціал-демократична партія (УСДП)
 • 7 Українська демократично-радикальна партія (УДРП)