ДПА. Збірник завдань. Історія України. Власов

Варіант 13

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Руїни якого грецького міста-колонії зображено на ілюстраціях?

 • А Ольвія
 • Б Пантикапей
 • В Тіра
 • Г Херсонес

2. Доповніть твердження

У найдавніших писемних свідченнях (1-2 ст.) грецькі та римські автори називали давніх слов'ян...

 • А скіфами
 • Б сарматами
 • В венедами
 • Г русичами

3. Для оздоблення якого храму було створено зображені мозаїки?

 • А Десятинної церкви в Києві
 • Б Софійського собору в Києві
 • В Спасо-Преображенського собору в Чернігові
 • Г Михайлівського Золотоверхого собору в Києві

4. Доповніть твердження

Про галицьких бояр відомо, що вони здебільшого...

 • А були провідниками політики князів, прагнучи посилити їхню владу
 • Б втрачали свої села й маєтки, коли князь втрачав князівство
 • В за першої-ліпшої нагоди ставали князями, узурповуючи владу в князівстві
 • Г володіли власними спадковими землями й мало чим були зобов’язані князеві

5. Які повноваження передбачала посада військового писаря Запорізької Січі?

 • А чинив суд на Січі, був охоронцем закону і права
 • Б очолював січову канцелярію, вів усю документацію та дипломатичне листування
 • В помічник кошового у військових та адміністративних справах
 • Г затверджував обраних на посади, розподіляв землі між куренями

6. Що визначало становище греко-католицької церкви на початку 17 ст.?

 • А відсутність підтримки польського короля та католицьких першоієрархів
 • Б зрівняння в правах з католицьким кліром: єпископи отримали місця в сенаті тощо
 • В загострення суперечок з православними через майно, храми та маєтки
 • Г цілковита підтримка греко-католицької церкви всіма верствами українського суспільства

7. Який рядок містить інформацію, що характеризує гетьманування Ю. Хмельницького 1659-1663 рр.?

 • А Чорна рада в Ніжині, військовий союз із Кримським ханством, «Березневі статті»
 • Б Чуднівська кампанія, Переяславські статті з Росією, Слободищенська угода
 • В похід на західноукраїнські землі, Московські статті, військовий союз із Швецією
 • Г Жванецька облога, «Березневі статті», військовий союз із Трансільванією

8. Доповніть твердження

За гетьманування Данила Апостола...

 • 1 відновлено козацький полковий устрій на Правобережній Україні
 • 2 встановлено точний бюджет державних видатків, визначено джерела наповнення державної скарбниці
 • 3 козацькі полки перетворено на регулярні кінні (карабінерні) полки російської армії
 • 4 засновано навчальний заклад вищого типу - Чернігівський колегіум
 • 5 розпочато роботу зі зведення законів, що використовувалися в судочинстві, до одного кодексу
 • А 1, 2
 • Б 2, 5
 • В 3, 4
 • Г 4, 5

9. До яких губерній підросійської України 19 — початку 20 ст. належать заштриховані землі?

 • А Катеринославської, Волинської, Харківської
 • Б Чернігівської, Волинської, Харківської
 • В Харківської, Подільської, Херсонської
 • Г Волинської, Харківської, Херсонської

10. Якої організації першої половини 19 ст. стосуються наведені уривки з програмових документів?

«Україна повинна була стати “непідлеглою Річчю Посполитою в союзі слов’янськім”, а сам цей союз міг бути створений лише за умов знесення кріпацтва, “повної свободи і автономії народностей”. Очолювати федерацію, осередком якої мав стати Київ, повинен був сейм і президент. Для усіх народів передбачалися загальне виборче право, свобода совісті, освіта рідною мовою».

 • А Головна руська рада
 • Б Товариство об’єднаних слов’ян
 • В Кирило-Мефодіївське товариство
 • Г «Південне товариство» декабристів

11. Про яку книжку йдеться у джерелі?

«...Маркіян Шашкевич хотів видати книжку, у якій були б вірші, казки, наукові розвідки... Шашкевич з товаришами вирішили видати книжку в Угорщині, де була вільніша цензура. Організатором цього заходу став Яків Головацький».

 • А «Вінок русинам на обжинки»
 • Б «Відомість о руськім язиці»
 • В «Русалка Дністровая»
 • Г «Становище русинів у Галичині»

12. У якому з варіантів названо діячів культури першої половини 19 ст., що творили в царині живопису?

 • А А. Лянґе, І. Мартос, Т. Осиповський
 • Б Д. Левицький, М. Остроградський, І. Сошенко
 • В В. Боровиковський, М. Маркевич, Є. Гребінка
 • Г Т. Шевченко, В. Тропінін, В. Штернберг

13. Яке твердження стосується Братства тарасівців?

 • А перша українська політична організація Наддніпрянщини, діяльність якої ґрунтувалася на засадах самостійності України
 • Б перша українська легальна громадсько-політична організація, яка прагнула автономії України у складі Російської імперії
 • В народницький гурток бунтарського напряму в Україні в 70-х роках 19 ст.
 • Г самостійне наукове товариство, створене в Києві 1873 р. з метою вивчення географії, етнографії, економіки України

14. Які міста поєднала перша залізниця на західноукраїнських землях?

 • А Одесу та Балту
 • Б Київ та Одесу
 • В Львів та Броди
 • Г Львів та Перемишль

15. Яку назву мала перша україномовна газета в підросійській Україні, що видавалась у Лубнах на Полтавщині наприкінці 1905 р.?

 • А «Хлібороб»
 • Б «Рада»
 • В «Громадська думка»
 • Г «Український вісник»

16. Яка зі споруд є хрестоматійним зразком архітектурного модерну в Україні?

У завданнях 17-18 до кожного із чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

17. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми стислими характеристиками

 • 1 І. Котляревський
 • 2 В. Каразин
 • 3 М. Максимович
 • 4 П. Куліш
 • А автор першого українського історичного роману «Чорна рада». Зажив слави першого професійного українського літературного критика й творця українського правопису, чимало правил якого діють і нині
 • Б учений-енциклопедист, визнаний фахівець у царині історії, філології, етнографії, ботаніки. Упорядкував і видав три збірки народних пісень. Перший ректор Київського університету
 • В один із засновників та ідейний провідник Кирило-Мефодіївського товариства, автор його найголовніших програмних документів, зокрема «Книги буття українського народу»
 • Г учений, винахідник, просвітник, громадський діяч, з ініціативи якого було засновано Харківський університет
 • Д автор першого твору нової української літератури, а також перших драматичних творів - п’єс «Наталка Полтавка» та «Москаль-чарівник»

18. Установіть відповідність між стислими характеристиками та назвами перших політичних партій в Україні

 • 1 партія Наддніпрянської України, яка основну мету своєї діяльності вбачала в досягненні самостійності України. Створена за ініціативи М. Міхновського
 • 2 партія, створена на основі Загальної української безпартійної організації (ЗУБО). Досягнення автономії України пов’язувала з установленням у Росії конституційної монархії
 • 3 перша легальна українська політична партія. У своїй діяльності прагнула обстоювати соціальні інтереси селян Галичини й водночас захищати національні права українців
 • 4 перша політична партія в Наддніпрянській Україні, створена в Харкові групою студентської молоді
 • А Русько-українська радикальна партія (РУРП)
 • Б Українська національно-демократична партія (УНДП)
 • В Українська демократична партія (УДП)
 • Г Революційна українська партія (РУП)
 • Д Українська народна партія (УНП)

У завданнях 19-20 розташуйте події у хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

19. Розташуйте події у хронологічній послідовності

 • А початок карбування монет Володимиром Великим
 • Б правління першого князя з династії Рюриковичів
 • В укладення першого збірника законів «Руська правда»
 • Г перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах

20. Установіть хронологічну послідовність подій другої половини 18 ст.

 • А приєднання Правобережної України до складу Російської імперії
 • Б остаточна ліквідація Запорізької Січі
 • В початок Коліївщини, національно-визвольного руху проти Польщі
 • Г ухвалення царського маніфесту про приєднання до Росії Кримського ханства

У завданнях 21-22, які мають сім варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді й запишіть їх номери у клітинки.

21. Укажіть поняття й терміни, які стосуються освіти та культури Київської Русі й Галицько-Волинської держави

 • 1 літописання та книгодрукарство
 • 2 школи при церквах та монастирях
 • 3 портретний та пейзажний живопис
 • 4 осередки іконописного малярства
 • 5 мозаїки та фрески
 • 6 шкільна драма та інтермедія
 • 7 полемічна література

22. Які з подій відбулися за доби Руїни?

 • 1 Б. Хмельницький уклав союзну угоду з кримським ханом про надання військової допомоги
 • 2 подання Петрові І Коломацьких чолобитних. Ув’язнення наказного гетьмана П. Полуботка в Петропавлівській фортеці
 • 3 козацька (Чорна) рада в Ніжині. Обрання гетьманом І. Брюховецького
 • 4 походи турецько-татарського війська на Чигирин. Зруйнування Чигирина
 • 5 П. Дорошенко та козацька рада в Корсуні визнала протекторат Османської імперії
 • 6 національно-визвольне повстання на Правобережній Україні на чолі із Семеном Палієм
 • 7 зруйнувано Чортомлицьку Січ російськими військами