ДПА. Збірник завдань. Історія України. Власов

Варіант 12

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. У якому рядку всі слова стосуються історії кіммерійців?

 • А сорочка-панцир, «звіриний стиль», міста-держави, пектораль
 • Б курган Товста Могила, ассирійські лучники, землеробство
 • В «воїни-молокоїди», кочовики, далекобійний лук, конярство
 • Г «безсмертні» вояки, бойові колісниці, перський цар Дарій І

2. Скориставшись картою, укажіть цифри, якими позначено землі східнослов’янських племінних союзів сіверян і волинян за доби їх розселення

 • А 1, 2
 • Б 3, 4
 • В 2, 3
 • Г 1, 3

3. Який з фактів стосується правління в Києві князя Ярослава Мудрого?

 • А збудовано перші кам’яні християнські храми
 • Б розпочато карбування перших руських монет
 • В створено перший писаний збірник руських законів
 • Г заснувано перші школи на Русі для «дітей нарочитих мужів»

4. Доповніть твердження

Про «Слово о полку Ігоревім» відомо, що твір...

 • А створено Володимиром Мономахом за свіжими слідами події, десь 1187 р.
 • Б присвячено боротьбі князя Ігоря Святославовича за новгород-сіверський стіл
 • В закликає князів до припинення чвар, збереження єдності Русі
 • Г створено за візантійськими книжними традиціями

5. Ім’я якого князя пропущено в джерелі?

«...По смерті ж великого князя ____, вікопомного самодержця всеі Русі, який одолів усі поганські народи, мудрістю ума додержуючи заповідей Божих... велика смута постала в землі Руській. Зосталися ж два сини його, один, Данило, чотирьох літ, а другий, Василько, двох літ».

 • А Романа Мстиславовича
 • Б Лева Даниловича
 • В Юрія І Львовича
 • Г Юрія II Болеслава

6. Завершіть речення

Середньовічний цех створювали задля

 • А боротьби за права на самоврядування міст
 • Б виробництва та збуту ремісничих виробів
 • В захисту інтересів купців та безпеки торгівлі
 • Г закупівлі та продажу продуктів харчування

7. У якому з тверджень схарактеризовано засади, на яких виникла греко-католицька церква?

 • А підпорядковувалася константинопольському патріархові; залишала мовою богослужінь церковнослов’янську
 • Б цілком залишалася на засадах православного віровчення, проте для богослужінь використовували латину
 • В зберігала православний обряд, визнавала деякі важливі догмати католицького віровчення
 • Г цілком залишалася на засадах православного віровчення, проте підпорядковувалася Папі Римському

8. Які території залишалися під зверхністю Туреччини за Бахчисарайським договором?

 • А Лівобережна Україна та Київ
 • Б Південна Київщина, Брацлавщина, Західне Поділля
 • В Південна Україна та Крим
 • Г Слобожанщина та Сіверщина

9. Доповніть твердження

«Рішительні пункти» Д. Апостола...

 • А зафіксували розподіл прав та обов’язків між гетьманом та козаками
 • Б були двостороннім договором між гетьманом та царем
 • В мали форму «указу» царського уряду гетьманові
 • Г доповнювали «явні й таємні статті» резиденту Ізмайлову

10. Якої події стосується фрагмент з історичного джерела?

«...Почали вони... надто далеко поширювати своє зухвальство, привласнюючи й вимагаючи врешті для себе, начебто як надбання їхньої власності, не тільки всі ті землі, які ми придбали в останній війні від Порти Оттоманської, але навіть і ті, які зайняті поселеннями в Новоросійській губернії, мотивуючи, начебто їм і ті, й інші здавна належали... Запроваджуючи власне хліборобство, ліквідовували вони цим саму підвалину залежності їх від престолу нашого і задумували, створити із себе посеред вітчизни область повністю не залежну під власним своїм несамовитим управлінням...».

 • А остаточна ліквідація царським урядом Запорізької Січі
 • Б ліквідація полково-сотенного устрою на Лівобережній Україні
 • В приєднання до Російської імперії Кримського ханства
 • Г ліквідація полкового устрою на Слобожанщині

11. У якому рядку всі слова використаєте для характеристики реформ Марії-Терезії та Йосипа II у 70-80 роках 18 ст.?

 • А народні школи, самоврядування міст, «Головна руська рада»
 • Б зростання панщини, Чернівецький університет, «Руська трійця»
 • В свобода віросповідання, Руський інститут, Львівський університет
 • Г греко-католицька семінарія, єзуїтська академія, закріпачення селян

12. Укажіть назву заштрихованого українського регіону, що перебував у складі Австрійської монархії

 • А Північна Буковина
 • Б Східна Галичина
 • В Західна Галичина
 • Г Закарпаття

13. Оберіть рядок, у якому названо членів Петербурзької громади українців (початок 60-х років 19 ст.)

 • А В. Антонович, Ф. Вовк, П. Чубинський
 • Б М. Кибальчич, А. Желябов, С. Перовська
 • В М. Костомаров, П. Куліш, В. Білозерський
 • Г М. Драгоманов, М. Павлик, С. Подолинський

14. Що характеризує промисловий розвиток західноукраїнських земель у другій половині 19 ст.?

 • А швидкі темпи розвитку машинобудівної, металургійної, залізорудної промисловості
 • Б регіон був ринком збуту для товарів, вироблених сусідніми, більш розвиненими промисловими регіонами
 • В промисловий переворот завершився в 70-ті роки 19 ст.
 • Г створення, за підтримки уряду, першого в Україні цукрового синдикату

15. Доповніть твердження

У грудні 1905 р. РУП перестала існувати офіційно. Група рупівців, яка обстоювала організаційно-політичну самостійність і до керівного складу якої належали В. Винниченко, С. Петлюра, М. Порш, створила

 • А Українську соціал-демократичну робітничу партію (УСДРП)
 • Б Українську соціал-демократичну організацію («Спілка»)
 • В Українську демократично-радикальну партію (УДРП)
 • Г Українську національно-демократичну партію (УНДП)

16. Які терміни використаєте для характеристики явища, яке ілюструє карикатура?

«Дозвольте, пане, провести вас»

 • 1 фемінізм
 • 2 космополітизм
 • 3 шовінізм
 • 4 асиміляція
 • 5 емансипація
 • А 1, 3
 • Б 1, 5
 • В 2, 4
 • Г 4, 5

У завданнях 17-18 до кожного із чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

17. Установіть відповідність між характеристиками груп населення Київської Русі та їхніми назвами

 • 1 залежні, але особисто вільні люди, які мали власне господарство, землю, мешкали в князівських селах і платили князеві данину
 • 2 залежні люди, здебільшого полонені, яких можна було продавати, дарувати, передавати в спадщину
 • 3 люди, які з різних причин випадали зі свого звичного середовища, втрачали з ним зв’язок
 • 4 селяни, які працювали «за купу» в господарстві землевласника
 • А закупи
 • Б ізгої
 • В бояри
 • Г челядь
 • Д смерди

18. Установіть відповідність між зображенням храмів та їхніми назвами

 • А Іллінська церка в Суботові
 • Б Георгіївська церква Видубицького монастиря в Києві
 • В Покровський собор у Харкові
 • Г Троїцький собор Троїцько-Іллінського монастиря в Чернігові
 • Д Спасо-Преображенська церква у Великих Сорочинцях

У завданнях 19-20 розташуйте події у хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

19. Установіть хронологічну послідовність подій

 • А обрання київським митрополитом Петра Могили
 • Б заснування Київського братства та школи при ньому
 • В обрання київським митрополитом Йова Борецького
 • Г заснування у Львові Успенського братства та братської школи

20. Установіть хронологічну послідовність подій

 • А укладення московсько-польського Віденського перемир’я
 • Б Зборівсько-Збаразька кампанія. Укладення Зборівського договору
 • В облога українським військом табору польської армії під Жванцем
 • Г похід війська Дьордя II Ракоці та полків на чолі з А. Ждановичем проти Польщі

У завданнях 21-22, які мають сім варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді й запишіть їх номери у клітинки.

21. Що передбачав перший договір між Військом Запорізьким та Московією?

 • 1 Гетьманщина втрачала незалежність й мала увійти до складу Московського царства
 • 2 чисельність козацького війська встановлювалася в кількості 60 тис.
 • 3 козацька держава погоджувалася виплачувати царю грошовий податок
 • 4 Гетьманщина мала право на дипломатичні зносини, зокрема з Річчю Посполитою та Туреччиною
 • 5 Київський митрополит мав перейти в підпорядкування московському патріархові
 • 6 непорушно зберігалися державна територія, форми державного устрою та правління
 • 7 гетьман отримував право увійти до складу Боярської думи - дорадчого органу при царі

22. Укажіть права, що здобули поміщицькі селяни за реформою 1861 р.

 • 1 особиста свобода, звільнення від залежності поміщиків
 • 2 право отримувати без викупу у власність землі, якими володіли до реформи
 • 3 право обирати та бути обраними на найвищі державні посади
 • 4 перехід в інші верстви суспільства (міщан, купців та ін.)
 • 5 право купувати рухоме й нерухоме майно, вільно ним розпоряджатися та одержувати його за законами у спадок
 • 6 право виїжджати за кордон з метою реалізувати свої національно-культурні права
 • 7 право вільно виходити із сільської общини і ставати власниками землі