ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Варіант 23

Частина І. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд.

1. Спільною морфологічною ознакою всіх водоростей є наявність:

 • ◻ А кутикули;
 • ◻ Б тканин і органів;
 • ◻ В хлоропластів;
 • ◻ Г радіальної симетрії.

2. Клітини грибів, на відміну від бактерій, мають:

 • ◻ А ядро;
 • ◻ Б цитоплазму;
 • ◻ В плазматичну мембрану;
 • ◻ Г рибосоми.

3. Комах з-поміж інших членистоногих можна вирізнити за наявністю у них:

 • ◻ А зовнішнього хітинового скелету;
 • ◻ Б відділів тіла;
 • ◻ В трьох пар ніг;
 • ◻ Г членистих кінцівок.

4. Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на рисунку, і виберіть правильні:

 • I — на рисунку зображено ставковика великого;
 • II — зображена тварина належить до двостулкових молюсків;
 • III — ця тварина відкладає яйця у ґрунт;
 • IV — зображена тварина — паразит теплокровних;
 • ◻ А I, III;
 • ◻ Б III;
 • ◻ B I, IV;
 • ◻ Г II, IV.

5. Укажіть структуру, з якої вторинна сеча потрапляє до збірної трубочки:

 • ◻ А капілярний клубочок;
 • ◻ Б звивистий каналець;
 • ◻ В капсула нефрону;
 • ◻ Г виносна артерія.

6. Укажіть найбільш повний перелік складових крові:

 • ◻ А еритроцити, лейкоцити і тромбоцити;
 • ◻ Б плазма та формені елементи;
 • ◻ В плазма, лейкоцити і тромбоцити;
 • ◻ Г еритроцити і тромбоцити.

7. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта, зображеного на рисунку, і виберіть правильні:

 • I — на рисунку зображено молекулу хлорофілу;
 • II — на рисунку зображено молекулу гемоглобіну;
 • III — він міститься у хлоропластах;
 • IV — він міститься в еритроцитах.
 • ◻ А I, III;
 • ◻ Б II, III;
 • ◻ В I, III, IV;
 • ◻ Г II, IV.

8. Процес трансляції — це:

 • ◻ А матричний синтез інформаційної РНК;
 • ◻ Б синтез рибосомальної РНК;
 • ◻ В синтез поліпептидного ланцюга;
 • ◻ Г синтез т-РНК.

9. Укажіть, різниця концентрацій яких іонів забезпечує транспорт речовин через клітинну мембрану:

 • ◻ А Са2+ і К+;
 • ◻ Б К+ і Fe2+;
 • ◻ В К+ і Na+;
 • ◻ Г Mg2+ і Na+.

10. Оперон (сукупність структурних генів і гена-оператора) містить 10 800 нуклеотидів. У ньому закодовано три поліпептидні ланцюги, кожен з яких складається з 560 амінокислотних залишків. Визначте відносну молекулярну масу гена-оператора (Mr(нуклеотида) = 345 Да):

 • ◻ А 124 200 Да;
 • ◻ Б 372 600 Да;
 • ◻ В 248 400 Да;
 • ◻ Г 310 500 Да.

11. Які типи гамет утворюються в особини з генотипом

якщо частота кросинговеру між зчепленими генами становить 20 %:

 • ◻ А гамети: АВс, АbС, аВс, аbС — по 20 %; ABC, Abc, аВС, abc — по 5 %;
 • ◻ Б гамети: АВс, АbС, аВс, аbС — по 10 %; ABC, Abc, аВС, abc — по 15 %;
 • ◻ В гамети: АВс, АbС, аВС, abc — по 20 %; ABC, Abc, аВс, abc — по 5 %;
 • ◻ Г гамети: аВс, abc, аВС, аbС — по 20 %; ABC, Abc, ABC, Abc — по 5 %?

12. Укажіть термін для позначення місця виду в біогеоценозі:

 • ◻ А ареал;
 • ◻ Б екологічна піраміда;
 • ◻ В екологічна ніша;
 • ◻ Г біотоп.

Частина II. У завданнях 13-15 виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді із шести запропонованих і позначте їх значком х у комірках, розміщених поряд.

13. Укажіть назви рослин, що мають квіти з простою оцвітиною:

 • ◻ 1 слива;
 • ◻ 2 тюльпан;
 • ◻ 3 картопля;
 • ◻ 4 бузок;
 • ◻ 5 верба;
 • ◻ 6 лілія.

14. Укажіть кістки зі скелета голуба:

 • ◻ 1 щелепи;
 • ◻ 2 мала гомілкова;
 • ◻ 3 велика гомілкова;
 • ◻ 4 грудина;
 • ◻ 5 ключиця;
 • ◻ 6 уростиль.

15. Укажіть загальні властивості живих систем, які притаманні людині:

 • ◻ 1 адаптація;
 • ◻ 2 саморегуляція;
 • ◻ 3 спадковість і мінливість;
 • ◻ 4 левітація;
 • ◻ 5 самовідтворення;
 • ◻ 6 подразливість.

У завданні 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

16. Установіть відповідність між назвами органів травної системи та процесами травлення:

 • 1 ротова порожнина;
 • 2 шлунок;
 • 3 тонкий кишечник;
 • 4 товстий кишечник;
 • А розщеплення білків, жирів і вуглеводів, усмоктування поживних речовин;
 • Б пропускання харчової грудки до шлунка;
 • В розщеплення целюлози, всмоктування води, формування калових мас;
 • Г накопичення і знезараження їжі, набрякання білків, їх часткове розщеплення;
 • Д подрібнення їжі, часткове розщеплення вуглеводів.

У завданні 17 дайте короткі відповіді на запитання.

17. Запишіть три основні особливості біомолекул:

1. ____ .

2. ____ .

3. ____ .

Частина III. Завдання 18 виконують лише учні класів (груп) з поглибленим вивченням біології У завданні 18 до кожного з трьох цифрових позначень виберіть один правильний, на Вашу думку, пропущений термін, позначений літерою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

18. Ядро клітини вкрите __1__, воно містить ядерний сік, ядерце, __2__, у яких локалізовані __3__, що забезпечують зберігання і передавання спадкової інформації дочірнім клітинам під час поділу.

 • А ендоплазматичною сіткою;
 • Б хромосоми;
 • В ядерною оболонкою;
 • Г лізосоми;
 • Д гени;
 • Е клітинні центри.

Завдання для Частини IV та Частини V атестаційної роботи вибирає вчитель. Його виконують на окремому аркуші зі штампом школи.

Відповіді можна знайти тут