ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Варіант 24

Частина І. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд.

1. Укажіть, спорофіт (нестатеве покоління) якої рослини складається з коробочки та ніжки, що розвиваються на гаметофіті:

 • ◻ А плауна булавоподібного;
 • ◻ Б маку олійного;
 • ◻ В сфагнуму дібровного;
 • ◻ Г хвоща польового.

2. Укажіть помилкове твердження щодо водоростей:

 • ◻ А бурі водорості ростуть переважно в холодних морях, на глибинах до 30 м;
 • ◻ Б хлоропласти у червоних водоростей зелені, а клітинний сік — червоний;
 • ◻ В діатомові водорості — виключно одноклітинні;
 • ◻ Г спірогіра часто утворює в річках і ставках скупчення жабуриння.

3. Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на рисунку, і виберіть правильні:

 • I — на рисунку зображено травну систему птаха;
 • II — на рисунку зображено систему дихання птаха;
 • III — цифрою 2 позначено трахею;
 • IV — цифрою 4 позначено повітряні мішки;
 • ◻ А I, II, III;
 • ◻ Б II, III, IV;
 • ◻ В I, IV;
 • ◻ Г II, IV.

4. Мальпігієві судини — це:

 • ◻ А органи виділення у комах та паукоподібних;
 • ◻ Б сукупність кровоносних судин у плавальному міхурі кісткових риб;
 • ◻ В органи дихання у комах;
 • ◻ Г органи видільної системи плоских червів.

5. У нормі під час утворення первинної сечі в ній залишаються практично всі речовини, які є у плазмі крові, окрім:

 • ◻ А глюкози;
 • ◻ Б солей;
 • ◻ В білків;
 • ◻ Г сечовини.

6. Укажіть ознаку артеріальної кровотечі:

 • ◻ А швидко зупиняється в результаті зсідання;
 • ◻ Б кров з рани витікає пульсуючи;
 • ◻ В виникає при поверхневому пораненні шкіри;
 • ◻ Г не призводить до значної втрати крові.

7. Укажіть комбінацію статевих хромосом у зиготі, з якої розвинеться чоловічий ембріон:

 • ◻ А XX;
 • ◻ Б XY;
 • ◻ В YY;
 • ◻ Г XYX.

8. Одномембранна органела у вигляді системи цистерн, трубочок, міхурців, що беруть участь у клітинному обміні й транспортуванні речовин, — це:

 • ◻ А комплекс Гольджі;
 • ◻ Б цитоплазма;
 • ◻ В клітинний центр;
 • ◻ Г ендоплазматична сітка.

9. Поліембріонія відбувається шляхом:

 • ◻ А множинного поділу нестатевої клітини;
 • ◻ Б розвитку з незаплідненої яйцеклітини;
 • ◻ В спороутворення;
 • ◻ Г розвитку декількох зародків з однієї зиготи.

10. Антигемофільний білок складається з 415 амінокислотних залишків. Локус гена, що кодує цей білок, міститься в одній з аутосом. Скільки нуклеотидів в екзонах цього гена? Скільки нуклеотидів міститься в інтронах цього гена, якщо його маса становить 1 431 750 Да? Яку хворобу спричинює мутація даного гена:

 • ◻ А 2490 нуклеотидів — екзони, 1660 нуклеотидів — інтрони, хвороба — гемофілія;
 • ◻ Б 1160 нуклеотидів — екзони, 2490 нуклеотидів — інтрони, хвороба — гемофілія;
 • ◻ В 2490 нуклеотидів — екзони, 2660 нуклеотидів — інгрони, хвороба — фенілкетонурія;
 • ◻ Г 2660 нуклеотидів — екзони, 2490 нуклеотидів — інтрони, хвороба — анемія?

11. Чому перше покоління гетерозисних гібридів, одержаних у результаті неспорідненого схрещування, має підвищені життєздатність і продуктивність порівняно з батьківськими формами?

 • ◻ А у гомозиготних організмів збільшується ймовірність фенотипного прояву домінантних алелів;
 • ◻ Б причиною є посилення генетичного потоку генів;
 • ◻ В гетерозис веде до збільшення резерву спадкової мінливості;
 • ◻ Г у гетерозисних форм летальні чи сублетальні рецесивні алелі переходять в гетерозиготний стан.

12. Укажіть генотип рослини, яка має білі квіти й колючу коробочку, якщо в дурману рожеве забарвлення квіток (Р) домінує над білим (р), а колюча поверхня коробочки (D) — над гладенькою (d):

 • ◻ A ppDd;
 • ◻ Б PpDd;
 • ◻ В PpDD;
 • ◻ Г PPdd.

Частина II. У завданнях 13-15 виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді із шести запропонованих і позначте їх значком х у комірках, розміщених поряд.

13. Укажіть назви рослин, помилково зарахованих до водоростей:

 • ◻ 1 червоний морський салат;
 • ◻ 2 ламінарія;
 • ◻ 3 роголисник;
 • ◻ 4 зелений морський салат;
 • ◻ 5 водяний горіх;
 • ◻ 6 хара.

14. Укажіть тварин з ряду Хижі:

 • ◻ 1 куниці;
 • ◻ 2 песці;
 • ◻ 3 акули;
 • ◻ 4 борсуки;
 • ◻ 5 крокодили;
 • ◻ 6 зубаті кити.

15. Укажіть органели клітини:

 • ◻ 1 ендоплазматична сітка;
 • ◻ 2 комплекс Гольджі;
 • ◻ 3 рибосоми;
 • ◻ 4 лізосоми;
 • ◻ 5 цитоплазма;
 • ◻ 6 мітохондрії.

У завданні 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

16. Установіть відповідність між назвами органів видільної системи та захворюваннями, які їх уражають:

 • 1 сечовий міхур;
 • 2 клубочки нефрону;
 • 3 сечівник;
 • 4 ниркова миска;
 • А уретрит;
 • Б пієлонефрит;
 • В гломерулонефрит;
 • Г гастрит;
 • Д цистит.

У завданні 17 дайте короткі відповіді на запитання.

17. Запишіть назви основних напрямів, або шляхів, органічної еволюції:

1. ____ .

2. ____ .

3. ____ .

Частина III. Завдання 18 виконують лише учні класів (груп) з поглибленим вивченням біології. У завданні 18 до кожного з трьох цифрових позначень виберіть один правильний, на Вашу думку, пропущений термін, позначений літерою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

18. Кисневий, або ____ (1), етап енергетичного обміну відбувається в ____ (2). У наслідок окисно-відновних реакцій органічні сполуки, які утворились на безкисневому етапі, окиснюються до ____ (3).

 • А анаеробний;
 • Б СО2 і Н2О;
 • В аеробний;
 • Г хлоропластах;
 • Д сечової кислоти;
 • Е мітохондріях.

Завдання для Частини IV та Частини V атестаційної роботи вибирає вчитель. Його виконують на окремому аркуші зі штампом школи.

Відповіді можна знайти тут