Фізика. 8 клас. Засєкіна

§ 29. Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола

Ви дізнаєтесь

  • Як пов’язані між собою сила струму й електрична напруга

Пригадайте

  • Що таке сила струму й електрична напруга

Залежність сили струму в провіднику від напруги. Ви вже знаєте, що електричний струм у колі — це впорядкований рух заряджених частинок в електричному полі. Водночас дія електричного поля характеризується напругою: що більшою є напруга, то сильніша дія електричного поля на заряджені частинки, які в ньому рухаються. Отже, постає питання: як залежить сила струму в провіднику від напруги на його кінцях?

Проведемо дослід. Складемо електричне коло, споживачем у якому буде металевий дріт (провідник-спіраль), а джерелом струму — пристрій, на виході якого можна змінювати напругу.

Для вимірювання сили струму та напруги на ділянці кола, що містить провідник-спіраль, приєднаємо амперметр і вольтметр (мал. 138, а).

Мал. 138. Дослід зі встановлення залежності між силою струму й напругою: а — схема досліду; б — графічне представлення результатів досліду

Коло постійного струму можна розбити на окремі ділянки. Ті ділянки, що не містять джерел струму, називаються однорідними. Ділянки, що включають джерела струму, називаються відповідно неоднорідними.

Замкнемо вимикачем електричне коло. Прилади фіксують деякі значення напруги U1 = 2 В й сили струму І1 = 0,4 А. Збільшимо напругу, що подається на провідник-спіраль, у 2 рази. Амперметр зафіксує відповідне збільшення сили струму в колі вдвічі. Збільшення напруги у 3 рази приведе до збільшення сили струму втричі.

Який висновок можна зробити? У скільки разів збільшується (зменшується) напруга на споживачі, у стільки ж разів збільшується (зменшується) сила струму в ньому.

Графічно це можна зобразити так:

на горизонтальній осі у вибраному масштабі відкладемо значення напруги, а на вертикальній — відповідні їм значення сили струму. Нанесемо точки на площину й отримаємо графік лінійної залежності: що більша напруга прикладена до ділянки кола, то більший струм у колі (мал. 138, б).

Сила струму в провіднику прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника.

Електричний опір. Змінимо умови досліду — замінимо провідник-спіраль на спіраль лампи розжарювання. За тієї самої напруги 6 В сила струму буде такою малою, що для її вимірювання доведеться замість амперметра ввімкнути міліамперметр, який покаже 12 мА (мал. 139).

Мал. 139. Дослід, що демонструє залежність сили струму від властивостей провідника

Таким чином, сила струму в спіралі лампи буде в 100 разів меншою, ніж у провіднику-спіралі.

Чому в другому випадку сила струму значно менша, ніж у першому? Можна припустити, що сила струму в колі залежить від властивостей провідника, увімкненого в коло. Спіраль електричної лампи чинить більший спротив напрямленому руху заряджених частинок, ніж провідник-спіраль. Кажуть, що вона має більший електричний опір.

Електричний опір — це фізична величина, що характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму.

Електричний опір позначають літерою R. Одиницею електричного опору є ом (Ом).

Увівши таку величину, можна стверджувати, що залежність сили струму від властивостей провідника пояснюється тим, що різні провідники мають різний електричний опір. Умикатимемо в електричне коло по черзі провідники, що мають опори 1 Ом, 2 Ом, 3 Ом. Зафіксувавши напругу, наприклад 2 В, вимірюватимемо щоразу силу струму в колі. Амперметр, відповідно, буде показувати 2 А, 1 А, 0,7 А. Побудуємо графік залежності сили струму в провіднику від опору провідника за сталої напруги на його кінцях (мал. 140).

Мал. 140. Графік залежності сили струму від опору

Отримали графік оберненої залежності: що більшим є опір провідника, то менша сила струму в ньому.

Сила струму в провіднику обернено пропорційна опору провідника.

Закон Ома. З дослідів встановлено, що сила струму в однорідній ділянці електричного кола прямо пропорційна напрузі на цій ділянці й обернено пропорційна опору цієї ділянки. Цю залежність уперше експериментально встановив у 1826 р. німецький учений Георг Ом, і вона отримала назву «закон Ома».

Закон Ома для ділянки кола формулюється таким чином:

сила струму в однорідній ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки та обернено пропорційна її електричному опору:

Зверніть увагу! Електричний опір характеризує протидію електричному струму в певному середовищі. У з’єднувальних провідниках така протидія незначна, тому під час розв’язування задач опором з’єднувальних провідників ми будемо нехтувати. Електричним опором характеризуються й вимірювальні прилади. Будь-який вимірювальний прилад під час вмикання в коло не повинен впливати на значення вимірюваної величини. Тому амперметр конструюють так, щоб його електричний опір був якомога меншим, натомість опір вольтметра — якомога більшим.

І найголовніше. Якщо замкнути електричне коло, що не міститиме споживача, може настати коротке замикання. Це випадок, за якого електричний опір у колі дуже малий, і сила струму в такому разі набуває великих значень. Як наслідок, вийдуть із ладу амперметр і джерело струму, а з’єднувальні провідники сильно нагріються й можуть загорітися та стати причиною пожежі.

Підбиваємо підсумки

Електричний опір — це фізична величина, що характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму.

Я знаю, вмію й розумію

  • 1. Як залежить сила струму в провіднику від напруги на кінцях провідника?
  • 2. Опишіть досліди, які показують, що сила струму в електричному колі залежить від властивостей провідника.
  • 3. Що називають електричним опором?
  • 4. Що є причиною електричного опору провідника? Яку властивість провідника характеризує його електричний опір?
  • 5. Сформулюйте закон Ома для ділянки кола.

ПОЯСНІТЬ

2. Чи можна від батареї акумуляторів напругою 12 В отримати у провіднику силу струму 140 мА, якщо опір провідника дорівнює 100 Ом?

Вправа 12

1. Електрична плитка розрахована на напругу 220 В. Опір її спіралі дорівнює 73,3 Ом. Визначте силу струму в ній.

2. Визначте силу струму в електричній лампі, якщо опір нитки розжарювання дорівнює 15 Ом і приєднана вона до батареї гальванічних елементів напругою 4,5 В.

3. На малюнку зображено графіки залежності сили струму в провіднику від напруги (мал. 141). Поясніть причину розбіжностей значень сили струму на графіках І, ІІ, ІІІ за напруги 2 В. Визначте електричний опір кожного з провідників.

Мал. 141. До завдання 3

4. У провіднику за 30 хв проходить електричний заряд 1800 Кл. Визначте опір провідника, якщо напруга на ньому 12 В.

5. В електричній лампі, розрахованій на напругу 220 В, сила струму дорівнює 0,5 А. Визначте опір нитки лампи в робочому стані.