Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Знайомство з підручником

Шановні одинадцятикласники і одинадцятикласниці! Цього року ви закінчуєте вивчення шкільного курсу біології та екології. З деякими темами ви вже знайомилися в курсі біології та основ здоров'я, а якісь вивчатимете вперше.

Ми намагалися так подати матеріал, щоб вам було цікаво і легко навчатися. Ознайомтеся зі структурою підручника.

Як працювати з електронним додатком

На сторінках підручника ви знайдете посилання на сторінку Інтернету, де розміщено тестові завдання для контролю знань за вивченими темами.

Сподіваємося, вам буде зручно та легко працювати з нашим підручником.

Бажаємо вам успіхів у навчанні!

Адаптації

§ 1. Адаптація як властивість біологічних систем

Які особливості будови риб допомагають їм добре плавати? Як ссавці підтримують постійну температуру свого тіла? Чому дуб і бук скидають восени листя? Які схожі та відмінні риси є в будові крил комах і птахів? Чому листки кактусів перетворилися на колючки?

Поняття адаптації

Ви вже знаєте, що живі організми протягом усього свого життя перебувають у певному середовищі існування. А неживі та живі компоненти (або фактори) середовища здійснюють на них різноманітні впливи. Результатом таких впливів є зміни живих організмів, які не дають їм загинути під дією факторів середовища. Такі зміни називають пристосуваннями до певних умов існування.

Процес пристосування живих організмів до дії факторів навколишнього середовища називають адаптацією. Цим терміном також позначають ті зміни в будові, поведінці або процесах життєдіяльності організмів, які виникли як результат пристосування до певних умов існування.

Принцип єдності організмів та середовища існування

Слід зауважити, що адаптації в певного виду виробляються протягом його еволюції. Завдяки адаптаціям він пристосовується до свого середовища існування (мал. 1.1). У своєму середовищі він живе і залишає потомство. Але в разі зміни умов середовища (наприклад, потрапляння в інше середовище) в організму можуть виникнути проблеми, і він навіть може померти, бо його адаптації відповідають тому середовищу, до якого він пристосовувався.

Мал. 1.1. Адаптації будови тіла птахів до польоту

Це явище називають принципом єдності організму і середовища.

Генетична основа формування адаптацій

Як ви знаєте, програма розвитку ознак організму зберігається в його геномі, який він отримує від батьківського покоління. Потім ця програма передається його нащадкам, і так далі. Таким чином, вона може існувати тривалий час, залишаючись майже незмінною. Тому організми одного виду мають схожий вигляд і поведінку. Але, як ви знаєте, у кожного організму є свої невеликі відмінності в генетичному матеріалі, які сприяють його пристосуванням до умов середовища. Таких відмінностей у геномі може бути багато, але «спрацьовують» лише ті, завдяки яким він вижив. Тому в процесі еволюції закріплюються такі варіації генів, які спричинили кращу адаптацію виду. І потім саме ці гени передаються нащадкам.

Нагадуємо, що зміни в геномі можуть бути пов'язані зі зміною окремих нуклеотидів ДНК (генні мутації), структури чи кількості хромосом (хромосомні та геномні мутації) (див с. 8-9) або в результаті функціональних змін у роботі геному без структурних порушень (генетична регуляція, наприклад, епігенетичні процеси).

Отже, тепер ви знаєте

1. Що таке адаптація? 2. Навіщо організмам потрібно адаптуватися до навколишнього середовища? 3. Що є генетичною основою формування адаптацій? 4*. Які генетичні процеси можуть бути основою для формування адаптацій?

Запитання та завдання

5. Наведіть приклади адаптацій до умов існування тварин: а) кота, б) окуня, в) бджоли (за зразком, поданим на мал. 1.1). 6. На двох-трьох конкретних прикладах поясніть принцип єдності організмів та середовища існування.

Мутації — матеріал для адаптацій

Мутацією (від латин. mutatio — зміна) називають зміну ознаки організму, яка зумовлена зміною спадкових структур, перебудовою генетичного апарату. Вони виникають раптово й зумовлюють появу в організмі ознак, відмінних від вихідної форми.

Класифікації мутацій

За типом прояву ознаки

За локалізацією в клітині

Залежно від причини виникнення

За рівнем організації спадкового матеріалу

Домінантні (спричиняють появу домінантної ознаки)

Рецесивні (спричиняють появу рецесивної ознаки)

Ядерні (змінюють гени, розташовані в ядрі клітини)

Цитоплазматичні (змінюють гени, розташовані в цитоплазмі клітини)

Спонтанні (причини їх виникнення на сьогодні не встановлено)

Індуковані (виникають унаслідок дії на генетичний матеріал зовнішніх факторів)

Точкові, або генні (заміна, втрата чи додавання пари нуклеотидів)

Хромосомні (заміна, втрата, додавання чи зміна місця розміщення ділянки хромосоми)

Геномні (зміна кількості окремих хромосом чи всього хромосомного набору)

Точкові мутації

Міні-довідник

Хромосомні мутації

Порушення будови однієї хромосоми

Порушення будови одночасно двох хромосом

Геномні мутації

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст