Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Ярошенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 36. Завдання різного рівня складності

1. Укажіть перелік, укладений лише з назв неметалічних елементів.

А Сульфур, Оксиген, Калій, Купрум

Б Хлор, Гелій, Гідроген, Фосфор

В Флуор, Ферум, Нітроген, Натрій

Г Силіцій, Карбон, Магній, Цинк

2. Укажіть неметалічний елемент одного із Сульфуром періоду.

А Na

Б P

В Cr

Г N

3. Укажіть символ неметалічного елемента, атом якого на зовнішньому енергетичному рівні має 4 електрони.

А Ti

Б Pb

В Si

Г Be

4. Укажіть ряд неметалічних елементів однієї групи з Бромом.

А Оксиген і Флуор

Б Хлор і Манган

В Селен і Криптон

Г Флуор і Неон

5. Укажіть ряд неметалічних елементів, що належать до однієї підгрупи.

А Нітроген і Фосфор

Б Алюміній і Скандій

В Літій і Натрій

Г Хлор і Аргон

6. Укажіть ряд, який складається лише з назв алотропних модифікацій.

А сірка ромбічна, сірка моноклінна, сірчистий газ

Б графіт, алмаз, карбін

В фосфор білий, фосфор червоний, фосфін

Г кисень, озон, вода

7. Укажіть сполуку неметалічного елемента з Гідрогеном, водний розчин якої має лужне середовище.

А гідроген хлорид

Б гідроген сульфід

В метан

Г амоніак

8. Укажіть газоподібну речовину, густина за повітрям якої менше одиниці.

А азот

Б озон

В хлороводень

Г сульсфур(IV) оксид

9. Укажіть речовину з найбільшою розчинністю у воді.

А кисень

Б водень

В амоніак

Г азот

10. Установіть відповідність між назвою та формулою сполук Нітрогену.

Назва

Формула

1

нітроген(IV) оксид

А

NH3

2

амоніак

Б

NH4NO3

3

амоній нітрат

В

HNO3

4

нітратна кислота

Г

NO2

Д

HNO2

11. Укажіть, якому хімічному елементу належить електронна формула 1s22s22p63s23p1.

А Силіцію

Б Алюмінію

В Сульфуру

Г Натрію

12. Укажіть назву частинки, яка має однакову із сульфід-аніоном електронну формулу.

А атом Флуору

Б аніон Хлору

В атом Аргону

Г катіон Магнію

13. Розташуйте наведені формули за схемою генетичного зв'язку сполук Сульфуру.

А SO2

Б H2SO4

В BaSO4

Г SO3

14. Проаналізуйте твердження 1 і 2 й укажіть правильний варіант відповіді.

1. Алотропія Оксигену зумовлена різним кількісним складом молекул алотропних модифікацій.

2. Ґрунти з рН > 7 належать до кислотних ґрунтів.

А правильне лише твердження 1

Б правильне лише твердження 2

В правильні обидва твердження

Г неправильні обидва твердження

15. Установіть відповідність між йонами та речовинами, за допомогою яких можна виявити в розчині присутність кожного з них.

Йон

Речовина-індикатор

1

SO2-4

А

вода

2

NH+4

Б

луг

3

CO2-3

В

хлоридна кислота

4

Cl-

Г

барій хлорид

Д

аргентум(І) нітрат

16. Укажіть речовини, у реакції між якими Нітроген виявляє відновні властивості.

А азот і водень

Б натрій гідроксид і нітратна кислота

В нітроген(ІІ) оксид і кисень

Г мідь і нітратна кислота (конц.)

17. Укажіть назву речовини, за допомогою якої можна визначити в розчині йони Феруму(3+).

А аргентум(I) хлорид

Б хлоридна кислота

В натрій гідроксид

Г барій нітрат

18. Змішали розчин масою 200 г з масовою часткою натрій сульфату 14,2 % і розчин масою 200 г з масовою часткою барій хлориду 5,2 %. Обчисліть масу утвореного осаду.

19*. Укажіть назву хімічного елемента V групи головної підгрупи, що має загальну формулу оксигеновмісної кислоти HЕO3, у якій він виявляє найвищий ступінь окиснення, а густина його леткої водневої сполуки за воднем дорівнює 8,5.

А Фосфор

Б Арсен

В Ванадій

Г Нітроген

20. Укажіть перелік, до якого увійшли назви лише металічних елементів.

A Хлор, Оксиген, Калій, Купрум

Б Гелій, Гідроген, Фосфор, Манган

В Купрум, Ферум, Кальцій, Натрій

Г Магній, Цинк, Силіцій, Карбон

21. Позначте символ металічного елемента, що перебуває в одному періоді з Ферумом.

А Na

Б Br

В Ca

Г Se

22. Укажіть назви металічних елементів, атоми яких на зовнішньому енергетичному рівні мають 2 електрони.

А Кальцій

Б Гелій

В Ферум

Г Магній

23. Укажіть ознаку металічного зв'язку.

А притягування різнойменно заряджених йонів

Б утворення спільних електронних пар

В притягування між катіонами металу й вільними спільними електронами

Г сполучення двох атомів різних молекул або однієї молекули за рахунок частково заряджених атомів Гідрогену

24. Укажіть назву хімічного елемента, атом якого має електронну формулу 1s22s22p63s23p63d64s2.

А Хлор

Б Кальцій

В Алюміній

Г Ферум

25. Позначте, що є спільним у будові атомів Алюмінію і Хлору.

А кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

Б кількість енергетичних рівнів

В кількість неспарених електронів

Г кількість нейтронів

26. Укажіть метали, які за звичайних умов взаємодіють з водою.

А калій

Б кальцій

В залізо

Г мідь

27. Укажіть речовину, з якою не взаємодіє кальцій оксид.

А вода

Б натрій гідроксид

В сульфатна кислота

Г карбон(IV) оксид

28. Укажіть речовини, з якими взаємодіє натрій гідроксид.

А сульфур(IV) оксид

Б цинк гідроксид

В хлоридна кислота

Г барій сульфат

29. Позначте пару речовин, взаємодією яких можна добути ферум(II) гідроксид.

А ферум(II) оксид і вода

Б залізо й вода

В залізо й сульфатна кислота

Г ферум(II) сульфат і калій гідроксид

30. Укажіть, осад якої речовини розчиняється в надлишку лугу.

А барій сульфат

Б алюміній гідроксид

В ферум(II) гідроксид

Г аргентум(I) оксид

31. Укажіть речовину, яка взаємодіє з амоній карбонатом, ферум(II) сульфатом, алюміній нітратом і ферум(III) хлоридом.

А аргентум(I) нітрат

Б натрій гідроксид

В сульфатна кислота

Г барій хлорид

32. За наведеними схемами складіть рівняння реакцій та установіть послідовність розміщення рівнянь у порядку зростання загальної суми коефіцієнтів.

А Cr(OH)3 Cr2O3 + H2O

Б K + H2O → KOH + H2

В Al2(SO4)3 + BaCl2 → BaSO4 + AlCl3

Г Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2

33. Виберіть пари речовин, між якими відбудеться хімічна реакція.

А натрій і вода

Б купрум(ІІ) оксид і вода

В магній оксид і хлоридна кислота

Г алюміній гідроксид і калій гідроксид

34. Установіть послідовність розташування назв хімічних елементів за поширеністю їх у природі.

А Алюміній

Б Оксиген

В Силіцій

Г Ферум

35. Проаналізуйте твердження 1 і 2 й укажіть правильний варіант відповіді.

1. Тимчасову жорсткість води можна усунути кип'ятінням.

2. Скло, цемент, кераміка належать до силікатних матеріалів.

А правильне лише твердження 1

Б правильне лише твердження 2

В правильні обидва твердження

Г неправильні обидва твердження

36. За схемами перетворень складіть рівняння реакцій.

а) хлор → ферум(ІІІ) хлорид → ферум(ІІІ) нітрат → ферум(ІІІ) гідроксид → ферум(ІІІ) сульфат → барій сульфат;

б) азот → амоніак → амоній хлорид → амоніак → амоній гідрогенортофосфат → амоній ортофосфат → аргентум(І) ортофосфат.

37. Назвіть одновалентний метал, наважка якого масою 18,4 г у реакції з водою витісняє водень об'ємом 8,96 л (н. у.).

38. Яку масу алюміній сульфіду можна добути з алюмінію масою 10,8 г і сірки масою 32 г?

39. Укажіть масу осаду, утвореного в результаті зливання розчину натрій гідроксиду масою 200 г з масовою часткою лугу 6 % і розчину ферум(ІІ) сульфату масою 100 г з масовою часткою солі 15,2 %.

40. Змішали два розчини, що містили 4 моль нітратної кислоти і 3 моль натрій гідроксиду відповідно. Обчисліть кількість речовини солі, утвореної внаслідок реакції нейтралізації.

41. Обчисліть масу осаду, утвореного внаслідок взаємодії натрій карбонату масою 10,6 г з магній хлоридом масою 10 г.

42. Цинкову пластинку масою 10 г занурили в розчин купрум(ІІ) сульфату. Після того, як уся сіль прореагувала, маса пластинки дорівнювала 9,92 г. Визначте масу солі, що була в розчині.