Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Ярошенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Ярошенко

За цим підручником ви завершуєте п'ятирічне опанування хімії. Він містить ретельно підібраний, аргументовано і логічно розкритий навчальний матеріал, що повністю відповідає новій навчальній програмі і спрямований на формування ключових і предметних компетентностей. Посилення практичного спрямування змісту підручника забезпечено розкриттям прикладних аспектів використання хімічних знань у суспільному господарстві України та побуті людей. Належна увага приділена досягненням вітчизняних учених, розвитку хімічної технології, впливу хімічних чинників на довкілля.

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

§ 1. Електронні й графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії»

§ 2. Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів

§ 3. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2-го і 3-го періодів

Узагальнення. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

§ 4. Завдання різного рівня складності. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

Тема 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 5. Йонний і металічний хімічні зв'язки в речовинах

§ 6. Ковалентний хімічний зв'язок та донорно-акцепторний механізм його утворення (на прикладі катіона амонію)

§ 7. Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови

Узагальнення. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 8. Завдання різного рівня складності. Хімічний зв'язок і будова речовини

Тема 3. Хімічні реакції

§ 9. Необоротні й оборотні хімічні реакції

§ 10. Умови зміщення хімічної рівноваги оборотних процесів на основі принципу Ле Шательє

§ 11. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції

§ 12. Гідроліз солей

§ 13. Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму

Узагальнення. Хімічні реакції

§ 14. Завдання різного рівня складності. Хімічні реакції

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості

§ 15. Неметали: загальна характеристика, фізичні властивості, застосування. Адсорбція

§ 16. Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів

§ 17. Окисні та відновні властивості неметалів

§ 18. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування

§ 19. Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері

§ 20. Кислоти, властивості і добування. Кислотні дощі

§ 21. Особливості взаємодії нітратної і концентрованої сульфатної кислот з металами

§ 22. Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови

§ 23. Алюміній: фізичні й хімічні властивості

§ 24. Залізо: фізичні й хімічні властивості

§ 25. Застосування металів та їхніх сплавів

§ 26. Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію

§ 27. Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі

§ 28. Жорсткість води та способи її усунення

§ 29. Обчислення кількості речовини, маси або об'єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку

§ 30. Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти

§ 31. Сучасні силікатні матеріали

§ 32. Біологічне значення металічних і неметалічних елементів

§ 33. Застосування хімічних знань у дослідницькій діяльності

Практична робота 1. Дослідження якісного складу солей

§ 34. Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук

§ 35. Застосування хімічних знань у дослідницькій діяльності

Практична робота 2. Генетичні зв'язки між неорганічними речовинами

Узагальнення. Неорганічні речовини і їхні властивості

§ 36. Завдання різного рівня складності. Неорганічні речовини і їхні властивості

Тема 5. Хімія і прогрес людства

§ 37. Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямків технологій

§ 38. Роль хімії у розв'язанні сировинної і продовольчої проблем

§ 39. Значення хімії у розв'язанні енергетичної й екологічної проблем. «Зелена» хімія

Узагальнення. Хімія і прогрес людства

Відповіді до розрахункових задач