Пізнаємо природу. 5 клас. Янкавець

§ 60. Вплив діяльності людини на довкілля

Пригадаймо, поміркуймо

 • Що означає поняття «нести відповідальність»?
 • Який негативний вплив людини на навколишнє середовище ви можете назвати?

Під довкіллям (синонім — навколишнє середовище) розуміють комплекс природних, антропогенних (які з’явилися як результат діяльності людства) і соціальних чинників життя людини.

Із появою людей на Землі почався вплив їхньої діяльності на колообіг речовин та енергетичний обмін у довкіллі.

Нераціональна господарська діяльність, багаторазово підсилена здобутками науково-технічного прогресу, призвела до пошкодження і вичерпання природних ресурсів, змін у біосфері, спотворення сформованого протягом багатьох мільйонів років природного колообігу речовин, порушення на всій планеті.

Існує кілька класифікацій природних ресурсів. Згідно з природничою класифікацією, ресурси поділяються на природні групи: водні, повітряні, ґрунтові, рослинні, тваринні, мінеральні, кліматичні тощо.

За іншою класифікацією, природні ресурси поділяються на невичерпні й вичерпні, а останні — на відновлювальні, важковідновлювальні та невідновлювальні.

Відновлюваними вважають біологічні ресурси, атмосферне повітря, поверхневі води. До важковідновлюваних можна віднести ґрунти, підземні води, деякі гірські породи, природні ландшафти. Практично невідновлювальними є переважна більшість корисних копалин та види організмів, що вже зникли на Землі.

То що ми маємо як результат упливу людини на природні ресурси?

1. Наслідки впливу на атмосферу шляхом забруднення:

 • парниковий ефект — глобальне потепління клімату за рахунок збільшення вмісту вуглекислого газу в повітрі;
 • утворення озонових дір (мал. 60.1);

Мал. 60.1. Механізм утворення озонової діри

 • УФ-випромінювання;
 • зменшення прозорості атмосфери та збільшення хмарності;
 • смог, тобто димні тумани, які виникають унаслідок хімічних реакцій у повітрі під час його забруднення великою кількістю пилу та газів (мал. 60.2);

Мал. 60.2. Приклад смогу в місті

 • кислотні дощі, які утворюються в процесі викидання в повітря шкідливих хімічних речовин (мал. 60.3);

Мал. 60.3. Результат дії кислотних дощів

 • корозія металевих конструкцій (мал. 60.4);

Мал. 60.4. Корозія металевої конструкції воріт

 • порушення захисту рослин.

2. Наслідки впливу на водні ресурси шляхом їхнього забруднення:

 • зменшення кількості якісної, чистої прісної води;
 • порушення життєдіяльності живих організмів водойм;
 • вимирання окремих видів організмів (жаб, комах, риб).

3. Наслідки впливу на ґрунт шляхом його забруднення:

 • зменшення території, що вкрита рослинністю;
 • зменшення площі лісів;
 • зниження родючості ґрунтів та опустелювання, пилові бурі, селі;
 • погіршення умов росту та розвитку рослинного світу;
 • потрапляння небезпечних речовин у гідросферу.

Опорні точки. Результатом споживання значної кількості природних ресурсів є збільшення забрудненості всіх складових біосфери.

Запитання для повторення

1. Які негативні результати впливу людини на природні ресурси ви знаєте?

2. Яких заходів слід уживати, щоб не руйнувати природу?

3. Робота в групі. Створіть постер «Класифікація природних ресурсів», використовуючи додаткові джерела інформації. Презентуйте роботу в класі.