Пізнаємо природу. 5 клас. Яковлева

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 29. Поняття клітини. Одноклітинні та багатоклітинні організми

«Клітина — структура надзвичайно товариська.

На цій дивовижній здатності клітин тримається живе тіло...»

ПРИГАДАЙТЕ

Які ознаки властиві живим організмам?

ПОМІРКУЙТЕ

Жива природа складається з організмів. А з чого складаються самі організми?

Усі без винятку живі організми складаються з клітин. Без клітини, поза клітиною і з руйнуванням клітини життя неможливе. Клітина — це елементарна (найменша) одиниця живого організму. Саме на рівні клітини проявляються всі ознаки живого.

Мал. 29.1. Різноманітність клітин

https://www.youtube.com/watch?v=0Ntvafjt3bA

1. Що являє собою клітино?

Розміри більшості клітин коливаються від 1 до 100 мікрометрів. До винаходу мікроскопів їх вивчення було неможливе.

Клітини — це складові всіх багатоклітинних організмів.

Розгляньте будову рослинної, тваринної і грибної клітин (мал. 29. 2). Зверніть увагу: вони мають подібні компоненти — клітинну мембрану, цитоплазму і ядро (мал. 29.2).

Мал. 29.2. Будова рослинної (А), тваринної (Б) і грибної (В) клітин

Кожна клітина вкрита мембраною, яку можна роздивитися тільки в електронний мікроскоп. Рослинні та грибні клітини додатково мають міцну оболонку, яка надає їм форму та захищає від пошкоджень. Через мембрану та оболонку клітина отримує і виділяє різні речовини.

Найважливішою частиною клітини є ядро. Воно відповідає за спадкові властивості організму, адже саме в ядрі міститься головна молекула всіх живих істот — днк.

Внутрішній вміст клітини називається цитоплазмою. У ній розташовані численні структури, що забезпечують життєдіяльність клітини. У клітині постійно відбувається розпад одних речовин і утворення нових, потрібних клітині. Ці перетворення відбуваються дуже швидко. Вони забезпечують основні життєві процеси організму: ріст, розвиток, розмноження.

ПОМІРКУЙТЕ

Уважно розгляньте зображення різних організмів (мал. 29.3) і дайте відповіді на запитання.

Мал. 29.3. Приклади клітинних організмів

  • 1. З якої найменшої кількості клітин може складатися організм?
  • 2. На які групи можна поділити організми залежно від кількості клітин у їхньому тілі?

2. Хто такі одноклітинні організми?

Організми, тіло яких складається з однієї клітини, називають одноклітинними. Бактерії — майже всі є одноклітинними організмами (мал. 29.4). Серед рослин, тварин та грибів також трапляються одноклітинні.

Мал. 29.4. Одноклітинні організми: А — хламідомонада, Б — амеба, В — інфузорія-туфелька, Г — бактерія

Кожна з цих клітин виконує всі основні функції організму — живлення, дихання, розмноження, подразливість. Одноклітинні значно відрізняються за розмірами. Найбільші з них сягають 1-2 мм, а найменші не перевищують 1/100 мм. Тому їх ще називають мікроорганізмами.

3. Хто такі багатоклітинні організми?

Значно більше організмів складається з безлічі різноманітних клітин. Такі організми називають багатоклітинними. Клітини багатоклітинних організмів дуже різноманітні за величиною, формою, особливостями будови та функцій. До цієї групи організмів відносяться рослини, тварини, більшість грибів.

Клітини багатоклітинного організму не здатні існувати самостійно, вони пов’язані з іншими клітинами в організмі. У тілі багатоклітинного організму клітини утворюють органи. У рослин, наприклад, органи — це корінь, стебло, листок тощо. У тварин — серце, легені, шлунок тощо.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

Клітинна будова — ознака живої природи.

Всі організми складаються з клітин. Залежно від кількості клітин у їхньому складі організми поділяються на одноклітинні та багатоклітинні.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

  • 1. Чому клітину вважають елементарною одиницею живого?
  • 2. Що є головними компонентами клітини?
  • 3. Яке значення має ядро клітини?

ЗАСТОСУЙТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

Розгляньте запропоновані зображення інфузорії-туфельки, внутрішньої будови листка рослини та шкіри людини під мікроскопом. Дайте відповіді на запитання (мал. 29.5).

Мал. 29.5. А — інфузорія-туфелька, Б — листок рослини, В — шкіра людини

  • 1. Чому клітини багатоклітинних організмів, на відміну від одноклітинних організмів, не здатні існувати самостійно?
  • 2. Чому більшість організмів на Землі — багатоклітинні?
  • 3. За допомогою різних матеріалів (паперу, пластиліну, інших підручних матеріалів) створіть модель будови клітини.

ЗНАЙДІТЬ ІНФОРМАЦІЮ

Створіть робочу групу з однокласниками. Використовуючи джерела Інтернету та довідкову літературу, підготуйте, за вашим вибором, повідомлення про одноклітинні організми. Інформацію проілюструйте малюнками або фотографіями. Представте груповий проект у класі.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.